a24.3.
bHos. 12.12.
c25.20; 48.7.
d22.23.
e24.29.
f17.1.
g12.2.
h28.1,3.
j28.1,3.
k24.3; 26.35.
l36.3; 26.34.
m25.13; 36.3.
n26.23,33.
oSeb. 7.2.
p37.5,9; 40.5; 41.1. Jobe 33.15.
qJoha. 1.51.
r35.1; 48.3.
s26.24; 24.12.
t13.15.
u13.16.
v13.14. Dute. 12.20.
w12.3; 18.18; 22.18; 26.4.
x26.24; 31.3; 28.20.
y35.6.
zDute. 31.6,8. Josh. 1.5. 1 Kho. 8.57. 1 Lan. 28.20. Heb. 13.5.
aaEks. 3.5. Josh. 5.15.
ab31.13,45; 35.14. 2 Sam. 18.18.
acLevi 8.10,11. Nani 7.1.
adHlu. 1.23,26.
af31.13. 2 Sam. 15.8.
ag28.15.
ahHlu. 11.31. 2 Sam. 15.7-9; 19.30.
aiDute. 26.17.
aj35.7,14.
ak14.20. Levi 27.30.

Genesis 28

UIsaka uthuma uJakobe eHarani

UIsaka wasebiza uJakobe, wambusisa, wamlaya wathi kuye: Ungathathi umfazi kumadodakazi eKhanani a . Sukuma b  uye ePadani-Arama c , endlini kaBethuweli d  uyise kanyoko, uzithathele khona umfazi kumadodakazi kaLabani umalumakho e . Njalo uNkulunkulu uSomandla akubusise, akwenze ube lenzalo akwandise, ukuze ube ngumbuthano wezizwe f ; abesekupha isibusiso sikaAbrahama g , kuwe lenzalweni yakho kanye lawe h , ukuze udle ilifa lelizwe lapho ohlala khona njengowezizwe
 njengowezizwe: Heb.  ilizwe lokuhlala kwakho njengowezizwe.
, uNkulunkulu alinika uAbrahama.
UIsaka wasethuma uJakobe waya ePadani-Arama kuLabani indodana kaBethuweli umSiriya, umfowabo kaRebeka unina kaJakobe loEsawu.

UEsawu wasebona ukuthi uIsaka umbusisile uJakobe j , wamthuma ePadani-Arama ukuze azithathele khona umfazi, lapho embusisa wamlaya esithi: Ungathathi umfazi kumadodakazi eKhanani; lokuthi uJakobe walalela oyise lonina, waya ePadani-Arama. UEsawu wasebona ukuthi amadodakazi eKhanani ayemabi emehlweni kaIsaka uyise k . Ngakho uEsawu waya kuIshmayeli, wazithathela uMahalathi l  indodakazi kaIshmayeli, indodana kaAbrahama, udadewabo kaNebayothi m , abe ngumkakhe phezu kwabafazi ayelabo.

Iphupho likaJakobe eseBhetheli

10 UJakobe wasephuma eBherishebha n  waya eHarani o . 11 Wafika endaweni, achitha khona ubusuku ngoba ilanga lalitshonile. Wasethatha ilitshe ematsheni aleyondawo, wenza umqamelo wakhe, walala kuleyondawo. 12 Waphupha p , khangela-ke, ilele limisiwe emhlabeni, isihloko salo sifinyelela emazulwini, khangela-ke, ingilosi zikaNkulunkulu zisenyuka zisehla kulo q . 13 Khangela-ke, i Nkosi yema phezu kwalo r , yathi: Ngiyi Nkosi uNkulunkulu kaAbrahama uyihlo loNkulunkulu kaIsaka s ; ilizwe olele kulo, ngizakunika lona, lenzalo yakho t ; 14 njalo inzalo yakho izakuba ngangothuli lomhlaba u , uzasabalalela entshonalanga lempumalanga lenyakatho leningizimu v ; njalo zizabusiswa kuwe zonke insendo zomhlaba, lasenzalweni yakho w . 15 Khangela-ke, ngilawe x  ngizakulondoloza zonke indawo lapha oya khona, ngikubuyise kulelilizwe y ; ngoba kangiyikukutshiya z  ngize ngikwenze lokho engikhulume ngakho kuwe. 16 Kwathi uJakobe ephaphama ebuthongweni bakhe, wathi: Isibili i Nkosi ikulindawo aa , mina-ke bengingakwazi. 17 Wasesesaba wathi: Yesabeka kangakanani lindawo! Kayisilutho ngaphandle kokuthi yindlu kaNkulunkulu, laleli lisango lamazulu. 18 UJakobe wasevuka ekuseni kakhulu, wathatha ilitshe alenza laba ngumqamelo wakhe, walimisa laba yinsika ab , wathela amagcobo phezu kwesihloko salo ac . 19 Wasebiza ibizo laleyondawo iBhetheli ad,
 iBhetheli: okuyikuthi,  indlu kaNkulunkulu.
; kodwa-ke kuqala ibizo lomuzi laliyiLuzi.
20 UJakobe wasethembisa isithembiso af  esithi: Uba uNkulunkulu ezakuba lami, angilondoloze kulindlela engiyihambayo, angiphe isinkwa sokudla, lesembatho sokwembatha ag , 21 njalo ngibuyele ngokuthula endlini kababa ah , khona i Nkosi izakuba nguNkulunkulu wami ai , 22 lelitshe leli engilimise ukuthi libe yinsika lizakuba yindlu kaNkulunkulu aj ; kukho konke ozangipha khona, isibili ngizakunika ingxenye yetshumi ak .

Copyright information for Ndebele