aNani 23.7.
b27.43.
c37.14; 43.27,28. 1 Sam. 17.18.
dEks. 2.16. Gen. 24.16.
eEks. 2.17.
f33.4; 45.14,15.
g29.15; 13.8; 14.14,16. Levi 10.4. Ruthe 4.3.
h24.28.
i24.29.
j2.23; 37.27. Hlu. 9.2. 2 Sam. 5.1; 19.12,13. 1 Lan. 11.1.
l39.6.
m31.41.
n30.26. Hos. 12.12.
oHlu. 14.10. Joha. 2.1,2.
p30.9.
q20.9; 34.7.
rHlu. 14.12. Gen. 2.2,3; 8.10; 50.10.
s30.3.
t29.20. Dute. 21.15.
u31.41.
v30.22.
x31.42. Eks. 3.7; 4.31. Dute. 26.7. Hlab. 25.18.
zJer. 50.5. Nani 18.2,4.
abMat. 1.2.

Genesis 29

Ukubonana kukaJakobe lezihlobo zakhe

1 UJakobe wasephakamisa inyawo zakhe, waya elizweni labantwana bempumalanga a  . 2Wasebona, khangela-ke, umthombo emmangweni, khangela-ke lapho, imihlambi emithathu yezimvu yayilele kuwo, ngoba kulowomthombo banathisa imihlambi; kwakukhona ilitshe elikhulu emlonyeni womthombo. 3Njalo yonke imihlambi yabuthelwa khona, sebeligiqile ilitshe lisuka emlonyeni womthombo banathisa izimvu, basebebuyisela ilitshe emlonyeni womthombo endaweni yalo. 4UJakobe wasesithi kibo: Bazalwane bami, livela ngaphi? Basebesithi: Sivela eHarani b  . 5Wasesithi kibo: Liyamazi yini uLabani indodana kaNahori? Basebesithi: Siyamazi. 6Wasesithi kibo: Uyaphila yini? Basebesithi: Uphilile c  ; khangela-ke, uRasheli indodakazi yakhe, uyeza lezimvu. 7Wasesithi: Khangelani, kusesemini enkulu, kayisiso isikhathi sokuthi izifuyo zibuthaniswe; nathisani izimvu, lihambe lizidlise. 8Basebesithi: Singeke, kuze kubuthaniswe imihlambi yonke, bagiqe-ke ilitshe lisuke emlonyeni womthombo; khona sizanathisa izimvu.

9Esakhuluma labo, uRasheli wafika lezimvu, ezingezikayise d  , ngoba wayengumelusikazi. 10Kwasekusithi uJakobe ebona uRasheli indodakazi kaLabani umalumakhe lezimvu zikaLabani umalumakhe, uJakobe wasondela, waligiqa ilitshe lisuke emlonyeni womthombo, wazinathisa izimvu zikaLabani umalumakhe e  . 11UJakobe wasemanga uRasheli f  , waphakamisa ilizwi lakhe wakhala izinyembezi. 12UJakobe wasemazisa uRasheli ukuthi ungumfowabo kayise lokuthi uyindodana kaRebeka g  . Wasegijima, wamazisa uyise h  . 13Kwasekusithi uLabani esezwile umbiko kaJakobe indodana kadadewabo, wagijima ukuyamhlangabeza i  , wamgona, wamanga, wamngenisa endlini yakhe. UJakobe waselandisela uLabani zonke lezizinto. 14ULabani wasesithi kuye: Isibili ulithambo lami lenyama yami j  . Wahlala laye inyanga yonke
 inyanga yonke: Heb.  inyanga yezinsuku.
.

UJakobe uthatha uLeya loRasheli

15ULabani wasesithi kuJakobe: Njengoba ungumfowethu, usuzangisebenzela mahala yini? Ngitshela ukuthi umholo wakho uzakuba yini? 16Njalo uLabani wayelamadodakazi amabili, ibizo lenkulu linguLeya lebizo lencinyane linguRasheli. 17Kodwa uLeya wayelamehlo abuthakathaka, kodwa uRasheli wayemuhle ngesimo, njalo wayemuhle ngokukhangeleka l  . 18UJakobe wasemthanda uRasheli. Wathi: Ngizakusebenzela iminyaka eyisikhombisa ngoRasheli indodakazi yakho encane m  . 19ULabani wasesithi: Kungcono ukuthi ngimnike wena kulokuthi ngimnike enye indoda; hlala lami. 20UJakobe wasemsebenzela uRasheli iminyaka eyisikhombisa n  ; yaba emehlweni akhe njengensuku ezinlutshwana, ngenxa yokumthanda kwakhe.

21UJakobe wasesithi kuLabani: Ngipha umkami, ngoba insuku zami sezigcwalisekile, ukuthi ngingene kuye. 22ULabani wasebuthanisa wonke amadoda aleyondawo, wenza idili o  . 23Kwasekusithi kusihlwa wathatha uLeya indodakazi yakhe wamusa kuye, wasengena kuye. 24ULabani wasemnika uZilipa incekukazi yakhe, kuLeya indodakazi yakhe, abe yincekukazi p  . 25Kwasekusithi ekuseni, khangela-ke, nguLeya; ngakho wathi kuLabani: Kuyini lokhu okwenze kimi? Kangimsebenzelanga uRasheli kuwe yini? Pho, ungikhohliseleni? 26ULabani wasesithi: Kakwenziwa njalo endaweni yakithi ukupha omncinyane ngaphambi kwengqabutho q  . 27Gcwalisa iviki yalo r  , besesikunika lalowayana, ngomsebenzi ozawusebenza lami futhi eminye iminyaka eyisikhombisa. 28UJakobe wasesenza njalo; wagcwalisa iviki yalo; wasemnika uRasheli indodakazi yakhe ukuba ngumkakhe. 29ULabani wasenika uRasheli indodakazi yakhe uBiliha incekukazi yakhe, abe yincekukazi kuye s  . 30UJakobe wasengena lakuRasheli; wamthanda njalo uRasheli kuloLeya t  , wasesebenza laye futhi eminye iminyaka eyisikhombisa u  .

Abantwana abazalelwa uJakobe

31Lapho i Nkosi isibona ukuthi uLeya wayezondwa, yavula isizalo sakhe, kodwa uRasheli wayeyinyumba v  . 32ULeya wasethatha isisu, wazala indodana, wayitha ibizo layo uRubeni
 uRubeni: okuyikuthi,  bona indodana.
, ngoba wathi: Ngoba i Nkosi ibonile inhlupheko yami x  ; ngakho khathesi indoda yami izangithanda.
33Wasebuya wathatha isisu, wazala indodana, wathi: Njengoba i Nkosi izwile ukuthi ngiyazondwa, inginike lale; wayitha ibizo layo uSimeyoni
 uSimeyoni: okuyikuthi,  ukuzwa.
.
34Wasebuya wathatha isisu, wazala indodana; wathi: Khathesi ngalesisikhathi indoda yami izazihlanganisa lami z  , ngoba ngiyizalele amadodana amathathu; ngalokhu wabiza ibizo layo uLevi
 uLevi: okuyikuthi,  kuhlanganisiwe.
.
35Wasebuya wathatha isisu, wazala indodana; wathi: Ngalesisikhathi ngizadumisa i Nkosi; ngakho wayitha ibizo layo uJuda ab ,
 uJuda: okuyikuthi,  udumo.
; wasesima ukuzala.

Copyright information for Ndebele