aMat. 10.16. 2 Kor. 11.3.
c2.17.
e1 Tim. 2.14
f3.5.
g2.25.
j2.18. Jobe 31.33.
k3.4. 2 Kor. 11.3. 1 Tim. 2.14.
lIsa. 65.25. Mika 7.17.
mIsa. 7.14. Mika 5.3. Mat. 1.18,23,25. Luka 1.34,35. Gal. 4.4. 1 Tim. 2.15. Isam. 12.9; 20.2.
nJobe 9.17 Roma 16.20. Heb. 2.14.
o4.7. Ngoma 7.10.
p1 Kor. 11.3; 14.34. Efe. 5.22,23,24. Kol. 3.18. 1 Tim. 2.11,12. Tit. 2.5. 1 Pet. 3.1,5,6.
q2.17.
rRoma 8.20-22.
sJobe 5.7; 14.1. Tshu. 2.22,23.
t2.7.
uJobe 34.15. Hlab. 104.29. Tshu. 3.20; 12.7. Roma 5.12.
w3.5.
x2.9.
y2.8.
z3.8.

Genesis 3

Ukuwa komuntu

Inyoka yayilobuqili-ke a  kulayo yonke inyamazana yeganga, eyayiyenzile i Nkosi uNkulunkulu. Yasisithi kowesifazana: Yebo
 yebo: Heb.  yebo, ngoba.
uNkulunkulu watsho yini ukuthi: Kumele lingadli kuso sonke isihlahla sesivande?
Owesifazana wasesithi enyokeni: Singadla okwesithelo sezihlahla zesivande; kodwa okwesithelo sesihlahla esiphakathi kwesivande, uNkulunkulu wathi: Lingadli kuso, njalo lingasithinti, hlezi life c . Inyoka yasisithi kowesifazana: Kaliyikufa sibili. Ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi mhla lisidla kuso, amehlo enu azavuleka, njalo libe njengoNkulunkulu, lisazi okuhle lokubi. Owesifazana ebona-ke ukuthi isihlahla silungile ukuba yikudla, lokuthi sona siyabukeka
 siyabukeka: Heb.  siyaloyiseka.
emehlweni, lesihlahla sikhwabitheka ukwenza uhlakaniphe, wakha okwesithelo saso, wadla e ; wasenika lendoda yakhe kanye laye, yasisidla.
Asevuleka amehlo abo bobabili f , basebesazi ukuthi babenqunu g ; basebethungela ndawonye amahlamvu omkhiwa, bazenzela amafasikoti
 amafasikoti: kumbe,  izibhinco.
.

Basebesizwa ilizwi le Nkosi uNkulunkulu ihamba esivandeni ekupholeni
 ekupholeni: Heb.  emoyeni.
kosuku; uAdamu lomkakhe basebecatsha ebusweni be Nkosi uNkulunkulu phakathi kwezihlahla zesivande.
I Nkosi uNkulunkulu yasibiza uAdamu, yathi kuye: Ungaphi? 10 Wasesithi: Ilizwi lakho ngilizwe esivandeni, ngesaba, ngoba nginqunu; ngasengicatsha. 11 Yasisithi: Ngubani okutshele ukuthi unqunu? Udlile yini okwesihlahla, engakulaya ngaso ukuthi ungadli okwaso? 12 UAdamu wasesithi: Owesifazana owangipha yena ukuthi abe lami j , yena unginike okwesihlahla, ngasengisidla. 13 I Nkosi uNkulunkulu yasisithi kowesifazana: Kuyini lokhu okwenzileyo? Owesifazana wasesithi: Inyoka ingikhohlisile k , ngasengisidla. 14 I Nkosi uNkulunkulu yasisithi enyokeni: Njengoba usukwenzile lokhu, uqalekisiwe wena okwedlula sonke isifuyo lokwedlula yonke inyamazana yeganga. Uzahamba ngesisu sakho, njalo udle uthuli insuku zonke zempilo yakho l . 15 Njalo ubutha ngizabufaka phakathi kwakho lowesifazana lenzalo yakho lenzalo yakhe m . Yona izakuchoboza ikhanda, wena uzayichoboza isithende n . 16 Kowesifazana yathi: Ngokwandisa ngizakwandisa ubuhlungu bakho njalo ukuzithwala kwakho; ngobuhlungu uzabeletha abantwana, lokukhanuka kwakho kuzakuba sendodeni yakho o , njalo yona izakubusa p . 17 Njalo kuAdamu yathi: Njengoba ulalele ilizwi lomkakho, wasusidla okwesihlahla engakulaya ngaso ukuthi: Ungadli okwaso q , uqalekisiwe umhlaba ngenxa yakho r ; ngokukhathazeka uzakudla okwawo insuku zonke zempilo yakho s . 18 Njalo uzakumilisela ameva lokhula oluhlabayo, ubususidla imibhida yeganga. 19 Ngesithukuthuku sobuso bakho uzakudla ukudla, uze ubuyele emhlabathini, ngoba wathathwa kuwo; ngoba wena uluthuli t , njalo uzabuyela ethulini u . 20 UAdamu wasebiza ibizo lomkakhe ngokuthi uEva
 uEva: Heb.  uHava, kusitsho,  ophilayo.
, ngoba yena ungunina wabo bonke abaphilayo.
21 I Nkosi uNkulunkulu yasisenzela uAdamu lomkakhe izigqoko zezigogo, yasibagqokisa.

22 I Nkosi uNkulunkulu yasisithi: Khangela, umuntu usenjengomunye wethu, esazi okuhle lokubi w . Khathesi-ke, hlezi elule isandla sakhe athathe njalo okwesihlahla sempilo x , adle aphile kuze kube sephakadeni. 23 Ngakho i Nkosi uNkulunkulu yamkhupha esivandeni seEdeni ukuthi alime umhlabathi, lapho athathwa khona. 24 Yasimxotsha umuntu; yabeka empumalanga kwesivande seEdeni y  amakherubi* lenkemba evuthayo ephenduphendukayo z , ukulinda indlela yesihlahla sempilo.

Copyright information for Ndebele