a29.31.
b26.14.
c16.2.
d29.29.
e16.2.
f50.23.
g16.3; 35.22.
k29.35.
l30.4; 29.24.
nLuka 1.48.
pNgoma 7.13.
qNani 16.13.
u8.1.
v29.31.
wIsa. 4.1. 1 Sam. 1.6. Luka 1.25.
y35.17.
z29.20,30.
aaEks. 32.32. 2 Sam. 5.8. Dan. 3.15. Luka 13.9.
ab39.3,5.
ac29.15.
ad31.6,38-40.
af1 Tim. 5.8.
ag31.8.
ah31.8-12. Hez. 31.8.
ai30.41. Eks. 2.16.
aj30.35.
ak30.30.
al13.2; 24.35; 26.13,14.
am12.16; 24.10.

Genesis 30

1Kwathi uRasheli esebonile ukuthi wayengamzaleli uJakobe a  , uRasheli waba lomona b  ngodadewabo, wathi kuJakobe: Nginika abantwana, kodwa nxa kungenjalo ngife. 2Ngakho lwavutha ulaka lukaJakobe kuRasheli, wathi: Ngisesikhundleni sikaNkulunkulu okwenqabele isithelo sesizalo yini c  ? 3Wasesithi: Khangela, incekukazi yami uBiliha d  , ngena kuye e  , ukuze azalele emadolweni ami f  , ukuze lami ngakhiwe kuye. 4Wasemnika uBiliha incekukazi yakhe abe ngumkakhe; uJakobe wasengena kuye g  . 5UBiliha wasethatha isisu, wamzalela uJakobe indodana. 6URasheli wasesithi: UNkulunkulu ungahlulele, njalo uzwile ilizwi lami, wanginika indodana. Ngakho wayitha ibizo layo uDani
 uDani: okuyikuthi,  ukwehlulela.
.
7UBiliha incekukazi kaRasheli wasebuya ethatha isisu, wamzalela uJakobe indodana yesibili. 8URasheli wasesithi: Ngibindene lokubindana okulamandla
 okulamandla: Heb.  kukaNkulunkulu.
lodadewethu, njalo ngehlula; ngakho wayitha ibizo layo uNafithali
 uNafithali: okuyikuthi,  ukubindana kwami.
.
9Kwathi uLeya esebonile ukuthi usemi ukuzala k  , wathatha uZilipa incekukazi yakhe, wamnika uJakobe abe ngumkakhe l  . 10UZilipa incekukazi kaLeya wasemzalela uJakobe indodana. 11ULeya wasesithi: Kuyeza ibutho. Wayitha ibizo layo uGadi
 uGadi: okuyikuthi,  ibutho.
.
12UZilipa incekukazi kaLeya wasemzalela uJakobe indodana yesibili. 13ULeya wasesithi: Kungokwentokozo yami, ngoba amadodakazi azakuthi ngilentokozo n  . Wayitha ibizo layo uAsheri
 uAsheri: okuyikuthi,  othokozayo.
.

14URubeni wasehamba ngensuku zokuvuna ingqoloyi, wafica amamandrake* ensimini p  , wawaletha kuLeya unina. URasheli wasesithi kuLeya: Ake ungiphe emamandrakeni endodana yakho. 15Wasesithi kuye. Kuyinto encinyane yini q  ukuthi uthethe indoda yami? Usuzathatha lamamandrake endodana yami yini? URasheli wasesithi: Ngakho uzalala lawe ngalobubusuku ngenxa yamamandrake* endodana yakho. 16Kwathi uJakobe esebuya evela emasimini kusihlwa, uLeya waphuma ukumhlangabeza, wathi: Kimi uzangena, ngoba ukukuqatsha ngikuqatshile ngamamandrake* endodana yami. Waselala laye ngalobobusuku. 17UNkulunkulu wasemuzwa uLeya; wasethatha isisu, wamzalela uJakobe indodana yesihlanu. 18ULeya wasesithi: UNkulunkulu unginikile umvuzo wami, ngoba ngayinika indoda yami incekukazi yami; waseyitha ibizo layo uIsakari
 uIsakari: okuyikuthi,  umvuzo.
.
19ULeya wasephinda ethatha isisu, wamzalela uJakobe indodana yesithupha. 20ULeya wasesithi: UNkulunkulu unginikile mina isipho esihle; khathesi indoda yami izahlala lami, ngoba ngiyizalele amadodana ayisithupha, waseyitha ibizo layo uZebuluni
 uZebuluni: okuyikuthi,  ukuhlala.
.
21Emva kwalokhu wasezala indodakazi, wayitha ibizo layo uDina
 uDina: okuyikuthi,  isahlulelo.
.

22UNkulunkulu wasemkhumbula uRasheli u  , uNkulunkulu wasemuzwa, wavula isizalo sakhe v  . 23Wasethatha isisu, wazala indodana, wathi: UNkulunkulu ususile ihlazo lami w  . 24Waseyitha ibizo layo uJosefa
 uJosefa: okuyikuthi,  ukwengeza.
, esithi: I Nkosi kayengeze kimi enye indodana y  .

Inotho kaJakobe

25Kwasekusithi uRasheli esemzele uJosefa, uJakobe wathi kuLabani: Ngiyekela ngihambe ukuze ngiye endaweni yakithi, lelizweni lakithi. 26Ngipha omkami labantwana bami engibasebenzele kuwe z  ukuze ngihambe, ngoba wena uyazi umsebenzi wami engikusebenzele wona. 27ULabani wasesithi kuye: Uba-ke ngithole umusa emehlweni akho aa  ; sengibonile ngokukhangela ukuthi i Nkosi ingibusisile ngenxa yakho ab  . 28Wathi futhi: Ngimisela iholo lakho, njalo ngizakupha ac  . 29Wasesithi kuye: Wena yazi ukuthi ngikusebenzele njani lokuthi izifuyo zakho bezinjani lami ad  . 30Ngoba okulutshwana owawulakho mandulo kwami, kwanda kakhulu kwaba yinkithinkithi; i Nkosi ikubusisile ekufikeni kwami
 ekufikeni kwami: Heb.  enyaweni lwami.
; pho-ke, ngizayisebenzela nini lami indlu yami af  ?
31Wasesithi: Ngizakuphani? UJakobe wasesithi: Kawuyikunginika lutho, uba uzangenzela le into; ngizabuya ngeluse izimvu zakho ngizilinde. 32Ngizadabula phakathi komhlambi wonke wakho lamuhla, ngehlukanise lapho yonke imvu elamabala lelamachatha, layo yonke imvu ensundu phakathi kwezimvu, lezilamabala lezilamachatha ezimbuzini, zibe liholo lami ag  . 33Njalo ukulunga kwami kuzangifakazela ngosuku oluzayo, uba usiza mayelana leholo lami, phambi kwakho; konke okungelamabala lamachatha ezimbuzini, lokunsundu emawundlwini, kuyabe kuntshontshiwe uba kukimi. 34ULabani wasesithi: Khangela, ye, kakube njengelizwi lakho. 35Wasezehlukanisa mhlalokho impongo ezingamaqamule lezilamabala lazo zonke izibhuzikazi ezilamabala lezilamachatha, lakho konke okulokumhlophe, lakho konke okunsundu emawundlwini, wakunikela esandleni samadodana akhe. 36Wabeka ummango wensuku ezintathu phakathi kwakhe loJakobe. UJakobe waseselusa imihlambi eseleyo kaLabani.

37UJakobe wasezithathela ingatsha ezimanzi zephophula ah  * leze-alimondi* lezingelamaxolo, webula kuzo imizila emhlophe, wembula okumhlophe okwakusezingatsheni. 38Wasefaka ingatsha ayezebulile emigelweni lemikolweni yokunathela yamanzi maqondana lemihlambi, lapho imihlambi efika khona ukunatha; yamitha ekufikeni kwayo ukuzanatha ai  . 39Kwathi imihlambi isimithi ezingatsheni, imihlambi yazala amaqamule, alamabala lalamachatha aj  . 40UJakobe wasesehlukanisa amawundlu; wakhangelisa ubuso bomhlambi kwezingamaqamule lazo zonke ezinsundu zomhlambi kaLabani; wabeka imihlambi yakhe yodwa, engayibeki emhlanjini kaLabani. 41Kwasekusithi loba nini eziqinileyo zomhlambi sezimitha, uJakobe wafaka izingatsha phambi kwamehlo omhlambi emigelweni, ukuze zidabule phakathi kwezingatsha. 42Kodwa nxa umhlambi ububuthakathaka kazifakanga; ngalokhu ebuthakathaka yaba ngekaLabani, leqinileyo ngekaJakobe. 43Lendoda yaqhamuka yaba nkulu kakhulu ak  , yaba lemihlambi eminengi lezincekukazi lezinceku al  lamakamela labobabhemi am  .

Copyright information for Ndebele