a29.31.
b26.14.
c16.2.
d29.29.
e16.2.
f50.23.
g16.3; 35.22.
k29.35.
l30.4; 29.24.
nLuka 1.48.
pNgoma 7.13.
qNani 16.13.
u8.1.
v29.31.
wIsa. 4.1. 1 Sam. 1.6. Luka 1.25.
y35.17.
z29.20,30.
aaEks. 32.32. 2 Sam. 5.8. Dan. 3.15. Luka 13.9.
ab39.3,5.
ac29.15.
ad31.6,38-40.
af1 Tim. 5.8.
ag31.8.
ah31.8-12. Hez. 31.8.
ai30.41. Eks. 2.16.
aj30.35.
ak30.30.
al13.2; 24.35; 26.13,14.
am12.16; 24.10.

Genesis 30

Kwathi uRasheli esebonile ukuthi wayengamzaleli uJakobe a , uRasheli waba lomona b  ngodadewabo, wathi kuJakobe: Nginika abantwana, kodwa nxa kungenjalo ngife. Ngakho lwavutha ulaka lukaJakobe kuRasheli, wathi: Ngisesikhundleni sikaNkulunkulu okwenqabele isithelo sesizalo yini c ? Wasesithi: Khangela, incekukazi yami uBiliha d , ngena kuye e , ukuze azalele emadolweni ami f , ukuze lami ngakhiwe kuye. Wasemnika uBiliha incekukazi yakhe abe ngumkakhe; uJakobe wasengena kuye g . UBiliha wasethatha isisu, wamzalela uJakobe indodana. URasheli wasesithi: UNkulunkulu ungahlulele, njalo uzwile ilizwi lami, wanginika indodana. Ngakho wayitha ibizo layo uDani
 uDani: okuyikuthi,  ukwehlulela.
.
UBiliha incekukazi kaRasheli wasebuya ethatha isisu, wamzalela uJakobe indodana yesibili. URasheli wasesithi: Ngibindene lokubindana okulamandla
 okulamandla: Heb.  kukaNkulunkulu.
lodadewethu, njalo ngehlula; ngakho wayitha ibizo layo uNafithali
 uNafithali: okuyikuthi,  ukubindana kwami.
.
Kwathi uLeya esebonile ukuthi usemi ukuzala k , wathatha uZilipa incekukazi yakhe, wamnika uJakobe abe ngumkakhe l . 10 UZilipa incekukazi kaLeya wasemzalela uJakobe indodana. 11 ULeya wasesithi: Kuyeza ibutho. Wayitha ibizo layo uGadi
 uGadi: okuyikuthi,  ibutho.
.
12 UZilipa incekukazi kaLeya wasemzalela uJakobe indodana yesibili. 13 ULeya wasesithi: Kungokwentokozo yami, ngoba amadodakazi azakuthi ngilentokozo n . Wayitha ibizo layo uAsheri
 uAsheri: okuyikuthi,  othokozayo.
.

14 URubeni wasehamba ngensuku zokuvuna ingqoloyi, wafica amamandrake* ensimini p , wawaletha kuLeya unina. URasheli wasesithi kuLeya: Ake ungiphe emamandrakeni endodana yakho. 15 Wasesithi kuye. Kuyinto encinyane yini q  ukuthi uthethe indoda yami? Usuzathatha lamamandrake endodana yami yini? URasheli wasesithi: Ngakho uzalala lawe ngalobubusuku ngenxa yamamandrake* endodana yakho. 16 Kwathi uJakobe esebuya evela emasimini kusihlwa, uLeya waphuma ukumhlangabeza, wathi: Kimi uzangena, ngoba ukukuqatsha ngikuqatshile ngamamandrake* endodana yami. Waselala laye ngalobobusuku. 17 UNkulunkulu wasemuzwa uLeya; wasethatha isisu, wamzalela uJakobe indodana yesihlanu. 18 ULeya wasesithi: UNkulunkulu unginikile umvuzo wami, ngoba ngayinika indoda yami incekukazi yami; waseyitha ibizo layo uIsakari
 uIsakari: okuyikuthi,  umvuzo.
.
19 ULeya wasephinda ethatha isisu, wamzalela uJakobe indodana yesithupha. 20 ULeya wasesithi: UNkulunkulu unginikile mina isipho esihle; khathesi indoda yami izahlala lami, ngoba ngiyizalele amadodana ayisithupha, waseyitha ibizo layo uZebuluni
 uZebuluni: okuyikuthi,  ukuhlala.
.
21 Emva kwalokhu wasezala indodakazi, wayitha ibizo layo uDina
 uDina: okuyikuthi,  isahlulelo.
.

22 UNkulunkulu wasemkhumbula uRasheli u , uNkulunkulu wasemuzwa, wavula isizalo sakhe v . 23 Wasethatha isisu, wazala indodana, wathi: UNkulunkulu ususile ihlazo lami w . 24 Waseyitha ibizo layo uJosefa
 uJosefa: okuyikuthi,  ukwengeza.
, esithi: I Nkosi kayengeze kimi enye indodana y .

Inotho kaJakobe

25 Kwasekusithi uRasheli esemzele uJosefa, uJakobe wathi kuLabani: Ngiyekela ngihambe ukuze ngiye endaweni yakithi, lelizweni lakithi. 26 Ngipha omkami labantwana bami engibasebenzele kuwe z  ukuze ngihambe, ngoba wena uyazi umsebenzi wami engikusebenzele wona. 27 ULabani wasesithi kuye: Uba-ke ngithole umusa emehlweni akho aa ; sengibonile ngokukhangela ukuthi i Nkosi ingibusisile ngenxa yakho ab . 28 Wathi futhi: Ngimisela iholo lakho, njalo ngizakupha ac . 29 Wasesithi kuye: Wena yazi ukuthi ngikusebenzele njani lokuthi izifuyo zakho bezinjani lami ad . 30 Ngoba okulutshwana owawulakho mandulo kwami, kwanda kakhulu kwaba yinkithinkithi; i Nkosi ikubusisile ekufikeni kwami
 ekufikeni kwami: Heb.  enyaweni lwami.
; pho-ke, ngizayisebenzela nini lami indlu yami af ?
31 Wasesithi: Ngizakuphani? UJakobe wasesithi: Kawuyikunginika lutho, uba uzangenzela le into; ngizabuya ngeluse izimvu zakho ngizilinde. 32 Ngizadabula phakathi komhlambi wonke wakho lamuhla, ngehlukanise lapho yonke imvu elamabala lelamachatha, layo yonke imvu ensundu phakathi kwezimvu, lezilamabala lezilamachatha ezimbuzini, zibe liholo lami ag . 33 Njalo ukulunga kwami kuzangifakazela ngosuku oluzayo, uba usiza mayelana leholo lami, phambi kwakho; konke okungelamabala lamachatha ezimbuzini, lokunsundu emawundlwini, kuyabe kuntshontshiwe uba kukimi. 34 ULabani wasesithi: Khangela, ye, kakube njengelizwi lakho. 35 Wasezehlukanisa mhlalokho impongo ezingamaqamule lezilamabala lazo zonke izibhuzikazi ezilamabala lezilamachatha, lakho konke okulokumhlophe, lakho konke okunsundu emawundlwini, wakunikela esandleni samadodana akhe. 36 Wabeka ummango wensuku ezintathu phakathi kwakhe loJakobe. UJakobe waseselusa imihlambi eseleyo kaLabani.

37 UJakobe wasezithathela ingatsha ezimanzi zephophula ah * leze-alimondi* lezingelamaxolo, webula kuzo imizila emhlophe, wembula okumhlophe okwakusezingatsheni. 38 Wasefaka ingatsha ayezebulile emigelweni lemikolweni yokunathela yamanzi maqondana lemihlambi, lapho imihlambi efika khona ukunatha; yamitha ekufikeni kwayo ukuzanatha ai . 39 Kwathi imihlambi isimithi ezingatsheni, imihlambi yazala amaqamule, alamabala lalamachatha aj . 40 UJakobe wasesehlukanisa amawundlu; wakhangelisa ubuso bomhlambi kwezingamaqamule lazo zonke ezinsundu zomhlambi kaLabani; wabeka imihlambi yakhe yodwa, engayibeki emhlanjini kaLabani. 41 Kwasekusithi loba nini eziqinileyo zomhlambi sezimitha, uJakobe wafaka izingatsha phambi kwamehlo omhlambi emigelweni, ukuze zidabule phakathi kwezingatsha. 42 Kodwa nxa umhlambi ububuthakathaka kazifakanga; ngalokhu ebuthakathaka yaba ngekaLabani, leqinileyo ngekaJakobe. 43 Lendoda yaqhamuka yaba nkulu kakhulu ak , yaba lemihlambi eminengi lezincekukazi lezinceku al  lamakamela labobabhemi am .

Copyright information for Ndebele