aHlab. 49.16.
b4.5.
d31.13; 28.15; 32.9.
e31.2.
f31.3.
g31.38-40; 30.29.
h31.41. Nani 14.22. Neh. 4.12. Jobe 19.3. Zek. 8.23. Isa. 4.1. Mat. 18.21.
i30.32.
j31.1.
kEks. 9.18.
lEks. 3.7.
m28.18-20.
n31.3; 32.9.
o29.15,20,27.
r2 Kho. 12.17. Luka 9.51.
s20.3.
u31.20,27.
v1 Sam. 30.2.
x31.55. Ruthe 1.9,14. 1 Kho. 19.20. Seb. 20.37.
y1 Sam. 26.21.
z31.42; 28.13.
aa31.24,29; 19.34.
ab31.19. Hlu. 18.24.
acLevi 19.32.
adLam. 4.19.
ae31.54.
af31.23.
agEks. 22.12.
ah29.27,28.
ai31.7.
ajHlab. 124.1,2.
ak31.53.
al29.32.
am1 Lan. 12.17.
an31.29.
ao26.28.
ap31.48. Josh. 24.27.
aq28.18.
at31.44.
auHlu. 11.29,34.
aw31.44,48.
ax31.42.
ay31.37.
az31.28,43.
ba28.1.

Genesis 31

UJakobe ubalekela uLabani

Wasesizwa amazwi amadodana kaLabani esithi: UJakobe uthethe konke okukababa; langalokho okwakungokukababa wenza lonke loludumo a . UJakobe wasebona ubuso bukaLabani b , futhi khangela, babunganjengamandulo
 mandulo: Heb.  izolo lakuthangi.
kuye.
I Nkosi yasisithi kuJakobe: Buyela elizweni laboyihlo lezihlotsheni zakho; njalo ngizakuba lawe d . UJakobe wasethuma wababiza oRasheli loLeya emadlelweni emhlanjini wakhe, wathi kibo: Ngiyabona ubuso bukayihlo e  ukuthi kabunjengamandulo kimi; kodwa uNkulunkulu kababa ube lami f . Futhi lina liyazi ukuthi ngamandla ami wonke ngimsebenzele uyihlo g . Kodwa uyihlo ungikhohlisile, waphendula iholo lami okwezikhathi ezilitshumi h , kanti uNkulunkulu kamvumelanga ukwenza okubi kimi. Kwathi esitsho njalo: Ezilamabala zizakuba liholo lakho, khona umhlambi wonke wazala ezilamabala. Kwathi esitsho njalo: Ezingamaqamule zizakuba liholo lakho, khona umhlambi wonke wazala ezingamaqamule i . Ngokunjalo uNkulunkulu uthethe izifuyo zikayihlo, wanginika j . 10 Kwasekusithi, ngesikhathi umhlambi umitha, ngaphakamisa amehlo ami ngabona ephutsheni, khangela-ke, izimpongo ezikhwela umhlambi zazingamaqamule, zilamabala, lezizinala. 11 Ingilosi kaNkulunkulu yasisithi kimi ephutsheni: Jakobe! Ngathi: Khangela ngilapha. 12 Yasisithi: Ake uphakamise amehlo akho ubone, zonke impongo ezikhwela umhlambi zingamaqamule, zilamabala lezizinala k ; ngoba ngibonile konke uLabani akwenze kuwe l . 13 NginguNkulunkulu weBhetheli lapho owagcoba khona insika, owathembisa khona isithembiso kimi m . Khathesi, vuka, uphume kulelilizwe, ubuyele elizweni lokuzalwa kwakho n . 14 ORasheli loLeya baphendula bathi kuye: Siselesabelo lelifa endlini kababa yini? 15 Kasibalwa njengabezizwe kuye yini? Ngoba wasithengisa, lokudla wazidlela futhi imali yethu o . 16 Ngoba inotho yonke uNkulunkulu ayemuke ubaba ingeyethu leyabantwana bethu; khathesi-ke, konke uNkulunkulu akutsho kuwe, kwenze.

17 UJakobe wasesukuma, wakhweza amadodana akhe labomkakhe emakameleni; 18 waqhuba izifuyo zakhe zonke, layo impahla yakhe yonke abeyizuzile, izifuyo ayelazo, ayezizuze ePadani-Arama, ukuze aye kuIsaka uyise elizweni leKhanani. 19 Njalo uLabani esehambile ukuyagunda izimvu zakhe, uRasheli weba izithombe
 izithombe: Heb.  amatherafi.
uyise ayelazo.
20 UJakobe wasuka enyenya engananzelelwe
 engananzelelwe: Heb.  inhliziyo kaLabani.
kuLabani umSiriya, ngoba kamazisanga ukuthi uyabaleka.
21 Wasebaleka, yena lakho konke ayelakho, wasukuma, wachapha umfula, wakhangelisa ubuso bakhe r  entabeni yeGileyadi.

22 Kwasekusaziswa uLabani ngosuku lwesithathu ukuthi uJakobe ubalekile. 23 Wasethatha abafowabo kanye laye, waxotshana laye ibanga lensuku eziyisikhombisa, wamfica entabeni yeGileyadi. 24 UNkulunkulu wasesiza kuLabani umSiriya ephutsheni lebusuku s , wathi kuye: Ziqaphele, hlezi ukhulume loJakobe okuhle kumbe okubi
 okuhle kumbe okubi: Heb.  kusukela kukuhle kusiya kokubi.
.
25 ULabani wasemfica uJakobe. Njalo uJakobe wayemise ithente lakhe entabeni; uLabani laye kanye labafowabo bamisa entabeni yeGileyadi. 26 ULabani wasesithi kuJakobe: Wenzeni, ukuthi usuke unyenye ngingananzelele u , uthathe amadodakazi ami ngamandla njengabathunjiweyo ngenkemba v ? 27 Ubalekeleni ngasese, unginyenyela
 unginyenyela: Heb.  ungeba.
, ungangazisanga, ukuthi ngabe ngikuvalelise ngokuthokoza langengoma, ngesigubhu langechacho?
28 Njalo kawungivumelanga ukuthi ngange x  amadodana ami lamadodakazi ami. Khathesi wenze ubuthutha y  ngokwenza lokho. 29 Kusemandleni esandla sami ukwenza okubi kini; kodwa uNkulunkulu kayihlo z  ukhulumile kimi ebusuku obudlulileyo aa  wathi: Ziqaphele ukuthi ungakhulumi loJakobe okuhle kumbe okubi. 30 Khathesi-ke, ukuhamba uhambile, ngoba ngokukhanuka ukhanukile indlu kayihlo; webeleni onkulunkulu bami ab ? 31 UJakobe wasephendula wathi kuLabani: Ngoba ngesaba, ngoba wathi: Hlezi ungihluthunele amadodakazi akho. 32 Lowo ozathola kuye onkulunkulu bakho kangaphili; phambi kwabafowethu zinanzelelele okukimi, uzithathele. Ngoba uJakobe wayengazi ukuthi uRasheli wayebebile. 33 ULabani wasengena ethenteni likaJakobe lethenteni likaLeya, lethenteni lezincekukazi ezimbili, kodwa katholanga. Waphuma ethenteni likaLeya, wangena ethenteni likaRasheli. 34 Kodwa uRasheli wayethethe izithombe, wazifaka esikhwameni sesihlalo sekamela, wahlala phezu kwazo. ULabani waphumphutha ithente lonke kodwa katholanga. 35 Wasesithi kuyise: Kalungavuthi ulaka emehlweni enkosi yami ukuthi ngingesukume phambi kwakho ac , ngoba indlela yabesifazana ikimi. Wabhudula, kodwa kazitholanga izithombe.

36 UJakobe wasethukuthela, waphikisana loLabani; uJakobe waphendula wathi kuLabani: Isiphambeko sami siyini, isono sami siyini, ukuthi ungixotshe ngokutshiseka ad ? 37 Njengoba usubambabambe kuyo impahla yami yonke, utholeni okwayo impahla yonke yendlu yakho? Ibeke lapha phambi kwabafowethu ae  labafowenu af  ukuze baqume phakathi kwethu sobabili. 38 Iminyaka le engamatshumi amabili ngangilawe; izimvukazi zakho lezibhuzikazi zakho kaziphunzanga, lezinqama zemihlambi yakho kangizidlanga. 39 Ezadatshulwayo kangizilethanga kuwe, mina ngazihlawula; esandleni sami wazibiza, zebiwe emini loba zebiwe ebusuku ag . 40 Nganginjalo emini imbalela yangidla, lamakhaza ebusuku, ubuthongo babaleka emehlweni ami. 41 Iminyaka le engamatshumi amabili bengisemzini wakho, ngakusebenzela okweminyaka elitshumi lane ngenxa yamadodakazi akho amabili ah , leminyaka eyisithupha ngenxa yomhlambi wakho; njalo waphendula iholo lami okwezikhathi ezilitshumi ai . 42 Ngaphandle kokuthi uNkulunkulu aj  kababa, uNkulunkulu kaAbrahama loKwesaba kukaIsaka ak  ubengelami, isibili khathesi ubuzangixotsha ngize. Inhlupheko zami lomtshikatshika wezandla zami uNkulunkulu ubonile al , wakusola am  izolo ebusuku an .

Isivumelwano sikaJakobe loLabani

43 ULabani wasephendula wathi kuJakobe: Amadodakazi angamadodakazi ami, lamadodana angamadodana ami, lomhlambi ngumhlambi wami, lakho konke okubonayo kungokwami; lemadodakazini ami ngizakwenzani kuwo lamuhla, loba kubantwana bawo abawazeleyo? 44 Khathesi-ke, woza, asenze isivumelwano ao , mina lawe, njalo sibe yibufakazi phakathi kwami lawe ap . 45 UJakobe wasethatha ilitshe, walimisa laba yinsika aq . 46 UJakobe wasesithi kubafowabo: Buthani amatshe. Basebethatha amatshe, benza inqumbi; badla khona phezu kwenqumbi. 47 ULabani waseyibiza ngokuthi yiJegari-Sahadutha
 iJegari-Sahadutha: okuyikuthi,  inqumbi yobufakazi.
, kodwa uJakobe wayibiza ngokuthi yiGaledi
 iGaledi: okuyikuthi,  inqumbi yobufakazi.
.
48 ULabani wasesithi: Linqwaba iyibufakazi phakathi kwami lawe lamuhla at . Ngakho bayitha ibizo layo iGaledi, 49 leMizipa au,
 iMizipa: okuyikuthi,  inqaba yokulinda.
, ngoba wathi: I Nkosi kayilinde phakathi kwami lawe, lapho singabonani omunye lomunye.
50 Uba uhlupha amadodakazi ami, njalo uba uthatha abafazi phezu kwamadodakazi ami, kakulamuntu olathi, bona, uNkulunkulu ungumfakazi phakathi kwami lawe. 51 ULabani wasesithi kuJakobe: Khangela linqwaba, khangela-ke lensika engiyiphosileyo phakathi kwami lawe. 52 Linqwaba kayibe yibufakazi, lensika kayibe yibufakazi aw , bokuthi mina kangiyikuyidlula linqwaba ngiye kuwe, lawe kawuyikuyidlula linqwaba lalinsika uze kimi ngokubi. 53 UNkulunkulu kaAbrahama loNkulunkulu kaNahori, kahlulele phakathi kwethu, uNkulunkulu kayise wabo. UJakobe wasefunga ngoKwesaba kayise uIsaka ax . 54 UJakobe wasehlaba umhlatshelo entabeni, wabiza abafowabo ukuthi badle isinkwa ay ; basebesidla isinkwa, balala entabeni. 55 ULabani wasevuka ekuseni kakhulu, wanga amadodana akhe lamadodakazi akhe az , wawabusisa ba ; uLabani wasehamba wabuyela endaweni yakhe.

Copyright information for Ndebele