aJosh. 5.14. Luka 2.13. 2 Sam. 17.24.
c36.8,9. Dute. 2.5. Josh. 24.4.
d33.8,15.
e33.1.
f28.13.
g31.3,13.
i24.27.
j28.13-15.
k43.11. Zaga 18.16.
lDute. 2.37; 3.16. Josh. 12.2. Gen. 32.24.
mHos. 12.3,4.
oMark. 6.48. Luka 24.28.
p35.10. 2 Kho. 17.34.
r33.4.
sHlu. 13.18.
u16.13. Eks. 24.10,11; 33.20. Dute. 5.24. Hlu. 6.22; 13.22. Eks. 18.4. Isa. 6.5.
vHlu. 8.8,17. 1 Kho. 12.25.
wMika 4.6,7. Zef. 3.19.
xJer. 51.30.

Genesis 32

UJakobe uzilungiselela ukuhlangana loEsawu

1 UJakobe wasehamba indlela yakhe, lengilosi zikaNkulunkulu zamhlangabeza. 2UJakobe ezibona wasesithi: Leli libutho likaNkulunkulu. Wayitha ibizo laleyondawo iMahanayimi a ,
 iMahanayimi: okuyikuthi,  amabutho amabili.
.

3UJakobe wasethuma izithunywa phambi kwakhe kuEsawu umnewabo, elizweni iSeyiri, ilizwe lakoEdoma c  . 4Wasezilaya esithi: Likhulume kanje enkosini yami uEsawu lithi: Itsho njalo inceku yakho uJakobe ithi: KoLabani bengihlala njengowezizwe ngalibala kuze kube khathesi; 5njalo ngilezinkabi labobabhemi, izimvu lezinceku lezincekukazi; sengithumele ukubika enkosini yami ukuthi ngithole umusa emehlweni akho d  .

6Izithunywa zasezibuyela kuJakobe zathi: Sifikile kumnewenu, kuEsawu, laye uyeza ukukuhlangabeza lamadoda angamakhulu amane laye e  . 7UJakobe wasesesaba kakhulu, wakhathazeka. Wehlukanisa abantu ababelaye lezimvu lezinkomo lamakamela, kwaba ngamaqembu amabili; 8ngoba wathi: Uba uEsawu efika kwelinye iqembu alitshaye, iqembu eliseleyo lizaphepha.

9UJakobe wathi futhi: Nkulunkulu kababa uAbrahama, loNkulunkulu kababa uIsaka f  ,  Nkosi owathi kimi: Buyela elizweni lakini lezihlotsheni zakho, njalo ngizakwenzela okuhle g  ; 10kangiwufanele
 kangiwufanele: Heb.  ngingomncinyane kuwo wonke umusa.
wonke umusa lakho konke ukuthembeka okwenzele inceku yakho i  ; ngoba ngilodondolo lwami ngachapha le iJordani, khathesi-ke sengingamaqembu amabili.
11Ake ungophule esandleni somnewethu, esandleni sikaEsawu; ngoba ngiyamesaba, hlezi afike angitshaye, unina phezu kwabantwana. 12Wena-ke wathi: Ukwenza okuhle ngizakwenzela okuhle, njalo ngizayenza inzalo yakho ibe njengetshebetshebe lolwandle elingelakubalwa ngenxa yobunengi j  .

13Waselala lapho ngalobobusuku; wathatha kulokho okwafika esandleni sakhe, isipho sikaEsawu umfowabo k  , 14izibhuzikazi ezingamakhulu amabili lempongo ezingamatshumi amabili, izimvukazi ezingamakhulu amabili lenqama ezingamatshumi amabili, 15amakamela enyisayo angamatshumi amathathu lamathole awo, amankomokazi angamatshumi amane, lamajongosi alitshumi, obabhemikazi abangamatshumi amabili lamathole abobabhemi alitshumi. 16Wasezinikela esandleni senceku zakhe umhlambi ngomhlambi wodwa, wathi ezincekwini zakhe: Dlulani phambi kwami, libeke ibanga phakathi komhlambi lomhlambi. 17Waselaya eyokuqala esithi: Nxa uEsawu umnewethu ehlangana lawe, ekubuza esithi: Ungokabani? Njalo uya ngaphi? Ngezikabani-ke lezi eziphambi kwakho? 18Ubususithi: Ngezenceku yakho ngezikaJakobe, yisipho esithunyelwa enkosini yami uEsawu; khangela-ke, laye uqobo ungemva kwethu. 19Waselaya leyesibili leyesithathu labo bonke ababelandela imihlambi esithi: Njengalelilizwi lizakhuluma kuEsawu, lapho limthola; 20lithi futhi: Khangela, inceku yakho uJakobe ingemva kwethu. Ngoba uthe: Ngizathoba ubuso bakhe ngesipho esihamba phambi kwami, langemva kwalokho ngizabona ubuso bakhe; mhlawumbe uzakwemukela ubuso bami. 21Lesipho sahamba phambi kwakhe; kodwa yena walala lobobusuku enkambeni.

UJakobe ubindana loNkulunkulu

22Wasesukuma ngalobobusuku, wathatha omkakhe bobabili lencekukazi ezimbili labantwana bakhe abalitshumi lanye, wachapha izibuko leJaboki l  . 23Wabathatha, wabachaphisa isifudlana, wachaphisa lokho ayelakho.

24UJakobe watshiywa yedwa; njalo indoda yabindana laye kwaze kwaba semadabukakusa m ,
 semadabukakusa: Heb.  sekuphakameni kwekuseni.
.
25Kodwa isibonile ukuthi kayimehluli, yathinta isikhoxo senyonga yakhe, isikhoxo senyonga kaJakobe saqhuzuka ebindana layo. 26Yasisithi: Ngiyekela ngihambe o  ngoba sekusemadabukakusa. Kodwa wathi: Kangiyikukuyekela uhambe ngaphandle kokuthi ungibusise. 27Yasisithi kuye: Ungubani ibizo lakho? Wasesithi: UJakobe. 28Yasisithi: Ibizo lakho kalisayikuthiwa nguJakobe, kodwa uIsrayeli p ,
 uIsrayeli: okuyikuthi,  isikhulu sikaNkulunkulu.
, ngoba ulwile loNkulunkulu labantu, wanqoba r  .
29UJakobe wasebuza wathi: Ake utsho ibizo lakho. Yasisithi: Kungani ubuza ibizo lami s  ? Yambusisa lapho. 30UJakobe waseyitha ibizo lendawo iPeniyeli
 iPeniyeli: okuyikuthi,  ubuso bukaNkulunkulu.
, ngoba ngibonile uNkulunkulu ubuso ngobuso, njalo impilo yami isindisiwe u  .
31Njalo ilanga lamphumela esedlula iPenuyeli v  ; wayeqhula enyongeni yakhe w  . 32Ngakho abantwana bakoIsrayeli kabawudli umsipha womthambo osesikhoxweni senyonga kuze kube lamuhla x  , ngoba wathinta isikhoxo senyonga kaJakobe esisemsipheni womthambo wenyonga.

Copyright information for Ndebele