aJosh. 5.14. Luka 2.13. 2 Sam. 17.24.
c36.8,9. Dute. 2.5. Josh. 24.4.
d33.8,15.
e33.1.
f28.13.
g31.3,13.
i24.27.
j28.13-15.
k43.11. Zaga 18.16.
lDute. 2.37; 3.16. Josh. 12.2. Gen. 32.24.
mHos. 12.3,4.
oMark. 6.48. Luka 24.28.
p35.10. 2 Kho. 17.34.
r33.4.
sHlu. 13.18.
u16.13. Eks. 24.10,11; 33.20. Dute. 5.24. Hlu. 6.22; 13.22. Eks. 18.4. Isa. 6.5.
vHlu. 8.8,17. 1 Kho. 12.25.
wMika 4.6,7. Zef. 3.19.
xJer. 51.30.

Genesis 32

UJakobe uzilungiselela ukuhlangana loEsawu

UJakobe wasehamba indlela yakhe, lengilosi zikaNkulunkulu zamhlangabeza. UJakobe ezibona wasesithi: Leli libutho likaNkulunkulu. Wayitha ibizo laleyondawo iMahanayimi a,
 iMahanayimi: okuyikuthi,  amabutho amabili.
.

UJakobe wasethuma izithunywa phambi kwakhe kuEsawu umnewabo, elizweni iSeyiri, ilizwe lakoEdoma c . Wasezilaya esithi: Likhulume kanje enkosini yami uEsawu lithi: Itsho njalo inceku yakho uJakobe ithi: KoLabani bengihlala njengowezizwe ngalibala kuze kube khathesi; njalo ngilezinkabi labobabhemi, izimvu lezinceku lezincekukazi; sengithumele ukubika enkosini yami ukuthi ngithole umusa emehlweni akho d .

Izithunywa zasezibuyela kuJakobe zathi: Sifikile kumnewenu, kuEsawu, laye uyeza ukukuhlangabeza lamadoda angamakhulu amane laye e . UJakobe wasesesaba kakhulu, wakhathazeka. Wehlukanisa abantu ababelaye lezimvu lezinkomo lamakamela, kwaba ngamaqembu amabili; ngoba wathi: Uba uEsawu efika kwelinye iqembu alitshaye, iqembu eliseleyo lizaphepha.

UJakobe wathi futhi: Nkulunkulu kababa uAbrahama, loNkulunkulu kababa uIsaka f ,  Nkosi owathi kimi: Buyela elizweni lakini lezihlotsheni zakho, njalo ngizakwenzela okuhle g ; 10 kangiwufanele
 kangiwufanele: Heb.  ngingomncinyane kuwo wonke umusa.
wonke umusa lakho konke ukuthembeka okwenzele inceku yakho i ; ngoba ngilodondolo lwami ngachapha le iJordani, khathesi-ke sengingamaqembu amabili.
11 Ake ungophule esandleni somnewethu, esandleni sikaEsawu; ngoba ngiyamesaba, hlezi afike angitshaye, unina phezu kwabantwana. 12 Wena-ke wathi: Ukwenza okuhle ngizakwenzela okuhle, njalo ngizayenza inzalo yakho ibe njengetshebetshebe lolwandle elingelakubalwa ngenxa yobunengi j .

13 Waselala lapho ngalobobusuku; wathatha kulokho okwafika esandleni sakhe, isipho sikaEsawu umfowabo k , 14 izibhuzikazi ezingamakhulu amabili lempongo ezingamatshumi amabili, izimvukazi ezingamakhulu amabili lenqama ezingamatshumi amabili, 15 amakamela enyisayo angamatshumi amathathu lamathole awo, amankomokazi angamatshumi amane, lamajongosi alitshumi, obabhemikazi abangamatshumi amabili lamathole abobabhemi alitshumi. 16 Wasezinikela esandleni senceku zakhe umhlambi ngomhlambi wodwa, wathi ezincekwini zakhe: Dlulani phambi kwami, libeke ibanga phakathi komhlambi lomhlambi. 17 Waselaya eyokuqala esithi: Nxa uEsawu umnewethu ehlangana lawe, ekubuza esithi: Ungokabani? Njalo uya ngaphi? Ngezikabani-ke lezi eziphambi kwakho? 18 Ubususithi: Ngezenceku yakho ngezikaJakobe, yisipho esithunyelwa enkosini yami uEsawu; khangela-ke, laye uqobo ungemva kwethu. 19 Waselaya leyesibili leyesithathu labo bonke ababelandela imihlambi esithi: Njengalelilizwi lizakhuluma kuEsawu, lapho limthola; 20 lithi futhi: Khangela, inceku yakho uJakobe ingemva kwethu. Ngoba uthe: Ngizathoba ubuso bakhe ngesipho esihamba phambi kwami, langemva kwalokho ngizabona ubuso bakhe; mhlawumbe uzakwemukela ubuso bami. 21 Lesipho sahamba phambi kwakhe; kodwa yena walala lobobusuku enkambeni.

UJakobe ubindana loNkulunkulu

22 Wasesukuma ngalobobusuku, wathatha omkakhe bobabili lencekukazi ezimbili labantwana bakhe abalitshumi lanye, wachapha izibuko leJaboki l . 23 Wabathatha, wabachaphisa isifudlana, wachaphisa lokho ayelakho.

24 UJakobe watshiywa yedwa; njalo indoda yabindana laye kwaze kwaba semadabukakusa m,
 semadabukakusa: Heb.  sekuphakameni kwekuseni.
.
25 Kodwa isibonile ukuthi kayimehluli, yathinta isikhoxo senyonga yakhe, isikhoxo senyonga kaJakobe saqhuzuka ebindana layo. 26 Yasisithi: Ngiyekela ngihambe o  ngoba sekusemadabukakusa. Kodwa wathi: Kangiyikukuyekela uhambe ngaphandle kokuthi ungibusise. 27 Yasisithi kuye: Ungubani ibizo lakho? Wasesithi: UJakobe. 28 Yasisithi: Ibizo lakho kalisayikuthiwa nguJakobe, kodwa uIsrayeli p,
 uIsrayeli: okuyikuthi,  isikhulu sikaNkulunkulu.
, ngoba ulwile loNkulunkulu labantu, wanqoba r .
29 UJakobe wasebuza wathi: Ake utsho ibizo lakho. Yasisithi: Kungani ubuza ibizo lami s ? Yambusisa lapho. 30 UJakobe waseyitha ibizo lendawo iPeniyeli
 iPeniyeli: okuyikuthi,  ubuso bukaNkulunkulu.
, ngoba ngibonile uNkulunkulu ubuso ngobuso, njalo impilo yami isindisiwe u .
31 Njalo ilanga lamphumela esedlula iPenuyeli v ; wayeqhula enyongeni yakhe w . 32 Ngakho abantwana bakoIsrayeli kabawudli umsipha womthambo osesikhoxweni senyonga kuze kube lamuhla x , ngoba wathinta isikhoxo senyonga kaJakobe esisemsipheni womthambo wenyonga.

Copyright information for Ndebele