a32.6.
b18.2; 42.6; 43.26.
c32.28.
d45.14.
e48.9. Hlab. 127.3. Isa. 8.18.
g32.16.
h32.5; 33.15.
i18.5; 19.8.
j2 Sam. 14.32. Mat. 18.10.
lHlu. 1.15. 1 Sam. 25.27; 30.26. 2 Kho. 5.15.
m19.3. 2 Sam. 13.25,27. 2 Kho. 5.23.
n2 Sam. 18.5. Isa. 8.6.
p33.16; 32.3.
q33.8; 34.11; 47.25. Ruthe 2.13.
rJosh. 13.27. Hlu. 8.5. Hlab. 60.6.
tJosh. 24.1. Hlu. 9.1 Hlab. 60.6.
uJosh. 24.32. Joha. 4.5.
v35.7.

Genesis 33

Ukubuyisana kukaJakobe loEsawu

UJakobe wasephakamisa amehlo akhe, wabona, khangela-ke, uEsawu esiza lamadoda angamakhulu amane kanye laye a . Wasesehlukanisa abantwana phakathi kukaLeya loRasheli lencekukazi zombili. Wasebeka izincekukazi labantwana bazo ngaphambili, loLeya labantwana bakhe ngemuva, loRasheli loJosefa ekucineni. Yena uqobo wasesedlula phambi kwabo, wakhothamela emhlabathini b  kasikhombisa waze wafika eduze lomnewabo. UEsawu wasegijima ukumhlangabeza, wamgona c , wawela entanyeni yakhe, wamanga d ; basebekhala inyembezi. Wasephakamisa amehlo akhe wabona abesifazana labantwana, wathi: Ngobani laba olabo? Wasesithi: Abantwana uNkulunkulu ngomusa ayinike bona inceku yakho e . Zasezisondela incekukazi, zona labantwana bazo, bakhothama. Laye uLeya wasesondela labantwana bakhe, bakhothama; emva kwalokho uJosefa wasondela loRasheli, bakhothama. Wasesithi: Uqondeni
 uqondeni: Heb.  liyini leliqembu kuwe.
ngaleli iqembu lonke g  engihlangene lalo? Wasesithi: Ukuthola umusa emehlweni enkosi yami h .
UEsawu wasesithi: Ngilokunengi, mfowethu; okwakho kakube ngokwakho. 10 UJakobe wasesithi: Hayi bo! Uba khathesi ngithole umusa emehlweni akho, yemukela isipho sami esivela esandleni sami; ngoba yikho i  ngibone ubuso bakho kunjengokuthi ngibone ubuso bukaNkulunkulu j , njalo wathokoza ngami. 11 Ake wemukele isipho
 isipho: Heb.  isibusiso.
sami esilethwa kuwe l ; ngoba uNkulunkulu ungiphile ngomusa, njalo ngoba ngilakho konke. Wasemncenga, waze wasemukela m .
12 Wasesithi: Asisuke sihambe, njalo ngizahamba phambi kwakho. 13 Kodwa wathi kuye: Inkosi yami iyazi ukuthi abantwana babuthakathaka, lokuthi izimvu lezinkomo engilazo ziyenyisa; uba-ke beziqhuba ngamandla usuku olulodwa, umhlambi wonke uzakufa. 14 Inkosi yami ake yedlule phambi kwenceku yayo; mina-ke ngizaqhubeka kuhle kuhle n , ngokuhamba
 ngokuhamba: Heb.  ngonyawo.
komsebenzi ophambi kwami, langokuhamba kwabantwana, ngize ngifike enkosini yami eSeyiri p .
15 UEsawu wasesithi: Ake ngibeke kuwe abanye babantu abalami. Wasesithi: Kungani lokhu? Kangithole umusa emehlweni enkosi yami q .

16 UEsawu wasebuyela ngendlela yakhe ngalolosuku, waya eSeyiri. 17 Njalo uJakobe waqhubeka waya eSukothi r,
 iSukothi: okuyikuthi,  amadumba.
, wazakhela indlu, wenzela izifuyo zakhe izibaya ezilophahla; ngakho wayitha ibizo lendawo iSukothi.

18 UJakobe wasefika evikelekile emzini weShekema t , oselizweni leKhanani, ekuveleni kwakhe ePadani-Arama; wamisa inkamba phambi komuzi. 19 Njalo ingxenye yesiqinti amisela kuyo amathente akhe wayithenga esandleni samadodana kaHamori uyise kaShekema u , ngezinhlamvu zemali ezilikhulu. 20 Wasemisa khona ilathi, walibiza ngokuthi yiEli-Elohe-Israyeli v,
 iEli-Elohe-Israyeli: okuyikuthi,  uNkulunkulu uNkulunkulu kaIsrayeli.
.

Copyright information for Ndebele