a30.21.
b33.19.
dHlu. 14.2.
e24.21. 1 Sam. 10.27.
f49.7.
gHlu. 20.6. 2 Sam. 13.12.
h34.31; 20.9; 29.26. Levi 4.2,13,22,27; 5.17; 2 Sam. 13.12.
i13.9; 20.15.
j34.21; 42.34.
k47.27.
l33.15.
mEks. 22.16,17. 1 Sam. 18.25. Dute. 22.29.
n2 Sam. 13.24.
o34.27.
pJosh. 5.9.
q1 Lan. 4.9.
r34.10.
s23.10.
t49.5-7.
u29.33,34; 30.21.
w34.13.
x43.8; 45.19.
yJosh. 7.25.
zEks. 5.21. 1 Sam. 13.4; 27.12. 2 Sam. 10.6; 16.21. 1 Lan. 19.6.
aa13.7; 15.20,21.
ab1 Lan. 16.19. Dute. 4.27; 26.5; 33.6. Hlab. 105.12. Nani 9.20. Jobe 16.22. Hez. 12.16.

Genesis 34

UDina woniwa nguShekema

UDina a  indodakazi kaLeya, ayizalela uJakobe, wasephuma ukuyabona amadodakazi elizwe. Njalo uShekema indodana kaHamori b  umHivi, isiphathamandla selizwe, sambona, samthatha, salala laye, samona
 samona: Heb.  samthobisa.
.
Inhliziyo yaso yasinamathela kuDina indodakazi kaJakobe, sayithanda intombi, sakhuluma kunhliziyo yentombi. UShekema wasekhuluma kuHamori uyise d  esithi: Ngithathela lintombi ibe ngumkami. UJakobe wasesizwa ukuthi usemngcolisile uDina indodakazi yakhe; lamadodana akhe ayesezifuyweni egangeni; njalo uJakobe wathula e  aze afika.

UHamori uyise kaShekema wasephuma waya kuJakobe ukuze akhulume laye. Kwathi amadodana kaJakobe efika evela egangeni esezwile, amadoda adabuka, athukuthela kakhulu f  ngoba wayenze ubuphukuphuku koIsrayeli ngokulala lendodakazi kaJakobe g , okungafanele kwenziwe ngokunjalo h . UHamori wasekhuluma labo esithi: UShekema indodana yami, inhliziyo yakhe iyayilangatha indodakazi yenu; ake limnike yona ibe ngumkakhe. Njalo yendiselanani lathi, lisiphe amadodakazi enu, lani lizithathele amadodakazi ethu. 10 Hlalani-ke lathi, lelizwe lizakuba phambi kwenu i ; hlalani lithengiselane kulo j , lifuye kulo k . 11 UShekema wasesithi kuyise wentombi lakubanewabo: Angithole umusa emehlweni enu l ; lalokho elizakutsho kimi ngizanika. 12 Yandisani kakhulu kimi ilobolo lesipho m , njalo ngizakupha njengoba litshilo kimi; kodwa ngiphani intombi ibe ngumkami. 13 Amadodana kaJakobe asephendula uShekema loHamori uyise ngobuqili n , athi, ngenxa yokuthi ubesemngcolisile uDina udadewabo o , 14 athi kubo: Asilakuyenza lindaba, ukunika udadewethu indoda elejwabu, ngoba kulihlazo kithi p . 15 Kodwa ngalokhu singalivumela, uba libe njengathi, ukuthi wonke owesilisa wakini asokwe, 16 sizalinika-ke amadodakazi ethu, lathi amadodakazi enu sizithathele, njalo sihlale lani sibe yisizwe sinye. 17 Kodwa uba lingasilaleli lisokwe, sizathatha indodakazi yethu, sihambe. 18 Lamazwi abo aba mahle emehlweni kaHamori, lemehlweni kaShekema indodana kaHamori. 19 Njalo ijaha kaliphuzanga ukwenza lindaba, ngoba yayilentokozo endodakazini kaJakobe; yayilodumo kulendlu yonke kayise q .

20 UHamori wasefika, loShekema indodana yakhe, esangweni lomuzi wabo, basebekhuluma kumadoda omuzi wabo, besithi: 21 Lamadoda alokuthula lathi; ngakho kabahlale elizweni bathengiselane kulo r ; ngoba ilizwe, khangelani, libanzi inhlangothi zombili phambi kwawo; amadodakazi abo sizawathatha abe ngomkethu, lamadodakazi ethu sizawanika wona. 22 Kulokhu kuphela amadoda azavumelana lathi, ukuhlala lathi, ukuba yisizwe sinye, nxa wonke owesilisa wethu esokiwe, njengalokhu esokiwe wona. 23 Inkomo zawo lempahla yawo lazo zonke izifuyo zawo kaziyikuba ngezethu yini? Kuphela asiwavumele, ahlale-ke lathi. 24 Basebelalela uHamori loShekema indodana yakhe, bonke abaphuma ngesango lomuzi wakhe; basebesokwa, wonke owesilisa, bonke abaphuma ngesango lomuzi wakhe s .

25 Kwasekusithi ngosuku lwesithathu beselobuhlungu, amadodana amabili kaJakobe, oSimeyoni loLevi t , abanewabo bakaDina u , ngulowo lalowo wathatha inkemba yakhe, awujuma umuzi, abulala wonke owesilisa. 26 Asebabulala oHamori loShekema indodana yakhe ngobukhali
 ubukhali: Heb.  umlomo.
benkemba, amkhupha uDina endlini kaShekema, aphuma.
27 Amadodana kaJakobe ehlela phezu kwasebebulewe, awuphanga umuzi, ngoba babemngcolisile udadewabo w . 28 Athatha izimvu zabo lenkomo zabo labobabhemi babo lalokho okwakusemzini lalokho okwakusegangeni, 29 lenotho yabo yonke, labantwana babo bonke abancinyane, labomkabo x , athumba abaphanga, lakho konke okwakusendlini. 30 UJakobe wasesithi kuSimeyoni loLevi: Lingihluphile y , ngokungenza ukuthi ngibe levumba z  phakathi kwabakhileyo belizwe, phakathi kwamaKhanani lamaPerizi aa ; njalo ngimlutshwana ab , futhi bazangihlanganyela bangitshaye, ngibe sengichitheka mina lendlu yami. 31 Basebesithi: Amenze yini udadewethu njengesifebe?

Copyright information for Ndebele