a30.21.
b33.19.
dHlu. 14.2.
e24.21. 1 Sam. 10.27.
f49.7.
gHlu. 20.6. 2 Sam. 13.12.
h34.31; 20.9; 29.26. Levi 4.2,13,22,27; 5.17; 2 Sam. 13.12.
i13.9; 20.15.
j34.21; 42.34.
k47.27.
l33.15.
mEks. 22.16,17. 1 Sam. 18.25. Dute. 22.29.
n2 Sam. 13.24.
o34.27.
pJosh. 5.9.
q1 Lan. 4.9.
r34.10.
s23.10.
t49.5-7.
u29.33,34; 30.21.
w34.13.
x43.8; 45.19.
yJosh. 7.25.
zEks. 5.21. 1 Sam. 13.4; 27.12. 2 Sam. 10.6; 16.21. 1 Lan. 19.6.
aa13.7; 15.20,21.
ab1 Lan. 16.19. Dute. 4.27; 26.5; 33.6. Hlab. 105.12. Nani 9.20. Jobe 16.22. Hez. 12.16.

Genesis 34

UDina woniwa nguShekema

1 UDina a  indodakazi kaLeya, ayizalela uJakobe, wasephuma ukuyabona amadodakazi elizwe. 2Njalo uShekema indodana kaHamori b  umHivi, isiphathamandla selizwe, sambona, samthatha, salala laye, samona
 samona: Heb.  samthobisa.
.
3Inhliziyo yaso yasinamathela kuDina indodakazi kaJakobe, sayithanda intombi, sakhuluma kunhliziyo yentombi. 4UShekema wasekhuluma kuHamori uyise d  esithi: Ngithathela lintombi ibe ngumkami. 5UJakobe wasesizwa ukuthi usemngcolisile uDina indodakazi yakhe; lamadodana akhe ayesezifuyweni egangeni; njalo uJakobe wathula e  aze afika.

6UHamori uyise kaShekema wasephuma waya kuJakobe ukuze akhulume laye. 7Kwathi amadodana kaJakobe efika evela egangeni esezwile, amadoda adabuka, athukuthela kakhulu f  ngoba wayenze ubuphukuphuku koIsrayeli ngokulala lendodakazi kaJakobe g  , okungafanele kwenziwe ngokunjalo h  . 8UHamori wasekhuluma labo esithi: UShekema indodana yami, inhliziyo yakhe iyayilangatha indodakazi yenu; ake limnike yona ibe ngumkakhe. 9Njalo yendiselanani lathi, lisiphe amadodakazi enu, lani lizithathele amadodakazi ethu. 10Hlalani-ke lathi, lelizwe lizakuba phambi kwenu i  ; hlalani lithengiselane kulo j  , lifuye kulo k  . 11UShekema wasesithi kuyise wentombi lakubanewabo: Angithole umusa emehlweni enu l  ; lalokho elizakutsho kimi ngizanika. 12Yandisani kakhulu kimi ilobolo lesipho m  , njalo ngizakupha njengoba litshilo kimi; kodwa ngiphani intombi ibe ngumkami. 13Amadodana kaJakobe asephendula uShekema loHamori uyise ngobuqili n  , athi, ngenxa yokuthi ubesemngcolisile uDina udadewabo o  , 14athi kubo: Asilakuyenza lindaba, ukunika udadewethu indoda elejwabu, ngoba kulihlazo kithi p  . 15Kodwa ngalokhu singalivumela, uba libe njengathi, ukuthi wonke owesilisa wakini asokwe, 16sizalinika-ke amadodakazi ethu, lathi amadodakazi enu sizithathele, njalo sihlale lani sibe yisizwe sinye. 17Kodwa uba lingasilaleli lisokwe, sizathatha indodakazi yethu, sihambe. 18Lamazwi abo aba mahle emehlweni kaHamori, lemehlweni kaShekema indodana kaHamori. 19Njalo ijaha kaliphuzanga ukwenza lindaba, ngoba yayilentokozo endodakazini kaJakobe; yayilodumo kulendlu yonke kayise q  .

20UHamori wasefika, loShekema indodana yakhe, esangweni lomuzi wabo, basebekhuluma kumadoda omuzi wabo, besithi: 21Lamadoda alokuthula lathi; ngakho kabahlale elizweni bathengiselane kulo r  ; ngoba ilizwe, khangelani, libanzi inhlangothi zombili phambi kwawo; amadodakazi abo sizawathatha abe ngomkethu, lamadodakazi ethu sizawanika wona. 22Kulokhu kuphela amadoda azavumelana lathi, ukuhlala lathi, ukuba yisizwe sinye, nxa wonke owesilisa wethu esokiwe, njengalokhu esokiwe wona. 23Inkomo zawo lempahla yawo lazo zonke izifuyo zawo kaziyikuba ngezethu yini? Kuphela asiwavumele, ahlale-ke lathi. 24Basebelalela uHamori loShekema indodana yakhe, bonke abaphuma ngesango lomuzi wakhe; basebesokwa, wonke owesilisa, bonke abaphuma ngesango lomuzi wakhe s  .

25Kwasekusithi ngosuku lwesithathu beselobuhlungu, amadodana amabili kaJakobe, oSimeyoni loLevi t  , abanewabo bakaDina u  , ngulowo lalowo wathatha inkemba yakhe, awujuma umuzi, abulala wonke owesilisa. 26Asebabulala oHamori loShekema indodana yakhe ngobukhali
 ubukhali: Heb.  umlomo.
benkemba, amkhupha uDina endlini kaShekema, aphuma.
27Amadodana kaJakobe ehlela phezu kwasebebulewe, awuphanga umuzi, ngoba babemngcolisile udadewabo w  . 28Athatha izimvu zabo lenkomo zabo labobabhemi babo lalokho okwakusemzini lalokho okwakusegangeni, 29lenotho yabo yonke, labantwana babo bonke abancinyane, labomkabo x  , athumba abaphanga, lakho konke okwakusendlini. 30UJakobe wasesithi kuSimeyoni loLevi: Lingihluphile y  , ngokungenza ukuthi ngibe levumba z  phakathi kwabakhileyo belizwe, phakathi kwamaKhanani lamaPerizi aa  ; njalo ngimlutshwana ab  , futhi bazangihlanganyela bangitshaye, ngibe sengichitheka mina lendlu yami. 31Basebesithi: Amenze yini udadewethu njengesifebe?

Copyright information for Ndebele