a28.13-19.
b27.43.
c18.19. Josh. 24.15.
d31.19. Josh. 24.2,23. 1 Sam. 7.3.
eEks. 19.10.
f32.7,24.
g28.20; 31.3.
hHos. 2.13. Gen. 24.22.
iJosh. 24.26. 2 Sam. 18.9. 1 Kho. 13.14. 1 Lan. 10.12. Gen. 35.8.
j9.2. Eks. 15.16; 23.27. Dute. 11.25. Josh. 2.9. 2 Lan. 14.14.
k28.19.
m24.59.
n13.18; 35.4.
p17.5,15.
q32.28.
r17.1.
s28.3; 48.4.
t17.5,6,16; 26.4.
u12.7; 13.15; 17.8; 26.3; 28.13.
v17.22.
w28.18; 31.45.
xNani 28.7.
y28.19.
aa30.24. 1 Sam. 4.20.
ad48.7.
aeRuthe 1.2; 4.11. Mika 5.2. Mat. 2.6,16-18.
af1 Sam. 10.2.
agMika 4.8.
ah49.4. 1 Lan. 5.1. Gen. 30.4; 37.2. 2 Sam. 16.22; 20.3. 1 Kor. 5.1.
ai46.8-27. Eks. 1.2-4.
aj13.18; 23.2,19.
akJosh. 14.15; 15.13.
al28.10.
am15.15; 25.8.
an25.9; 49.31.

Genesis 35

UNkulunkulu ubusisa uJakobe eBhetheli

1 UNkulunkulu wasesithi kuJakobe: Sukuma, yenyukela eBhetheli a  , uhlale khona; umenzele lapho ilathi uNkulunkulu owabonakala kuwe mhla ubaleka ebusweni bukaEsawu umnewenu b  . 2UJakobe wasesithi kundlu yakhe c  lakubo bonke ababelaye: Susani onkulunkulu bezizwe abaphakathi kwenu d  , lizihlambulule, lintshintshe izembatho zenu e  . 3Asisukume senyukele eBhetheli, ngimenzele khona uNkulunkulu ilathi owangiphendula ngosuku lokuhlupheka kwami f  , njalo waba lami endleleni engahamba kuyo g  . 4Basebenika uJakobe bonke onkulunkulu bezizwe ababesesandleni sabo, lamacici h  ayesezindlebeni zabo; uJakobe wasekufihla ngaphansi kwesihlahla se-okhi* i  eliseShekema. 5Basebehamba; lokwesabeka kukaNkulunkulu j  kwakuphezu kwemizi eyayibazingelezele, njalo kabawaxotshanga amadodana kaJakobe.

6UJakobe wasefika eLuzi k  , eselizweni leKhanani, eyiBhetheli, yena labantu bonke ababelaye. 7Wasesakha khona ilathi, wayibiza indawo ngokuthi iEli-Bhetheli
 iEli-Bhetheli: okuyikuthi,  uNkulunkulu weBhetheli.
, ngoba lapho uNkulunkulu wabonakala kuye ekubalekeleni ubuso bomnewabo.
8Njalo uDebora umlizane kaRebeka wafa m  , wangcwatshwa ezansi kweBhetheli ngaphansi kwesihlahla se-okhi n  , ngakho wayitha ibizo layo iAloni-Bakuthi
 iAloni-Bakuthi: okuyikuthi,  ie-oki yokulila.
.

9UNkulunkulu wasebuya wabonakala kuJakobe evela ePadani-Arama, wambusisa. 10UNkulunkulu wasesithi kuye: Ibizo lakho nguJakobe; ibizo lakho kalisayikuthiwa nguJakobe p  , kodwa uIsrayeli kuzakuba libizo lakho. Wabiza ibizo lakhe ngokuthi uIsrayeli q  . 11UNkulunkulu wasesithi kuye: NginguNkulunkulu uSomandla r  ; zala wande s  ; isizwe, yebo ibandla lezizwe kuzavela kuwe t  ; lamakhosi azaphuma ekhalweni lwakho. 12Lelizwe engalinika uAbrahama loIsaka ngizalinika wena, lenzalweni yakho emva kwakho ngizayinika ilizwe u  . 13UNkulunkulu wasesenyuka esuka kuye endaweni lapho ayekhuluma laye khona v  . 14UJakobe wasemisa insika endaweni lapho ayekhuluma laye khona, insika yelitshe w  . Wathululela phezu kwayo umnikelo wokunathwayo x  , wathela phezu kwayo amagcobo. 15UJakobe waseyitha ibizo lendawo, lapho uNkulunkulu ayekhulume laye khona, iBhetheli y  .

Ukufa kukaRasheli

16Basebehamba besuka eBhetheli; kwathi kusesengummango
 ummango: Heb.  isiqetshana somhlabathi.
ukuya eEfrathi, uRasheli wabeletha, wayelobunzima ekubeletheni.
17Kwasekusithi ekubeletheni kwakhe nzima, umbelethisi wathi kuye: Ungesabi, ngoba lalo uzakuba yindodana yakho aa  . 18Kwasekusithi umphefumulo wakhe usuphuma, ngoba esesifa, wayitha ibizo layo uBenoni
 uBenoni: okuyikuthi,  indodana yosizi lwami.
; kodwa uyise wayibiza ngokuthi nguBhenjamini
 uBhenjamini: okuyikuthi,  indodana yesandla sokunene.
.
19URasheli wasesifa ad  , wangcwatshwa endleleni eya eEfrathi, eyiBhethelehema ae  . 20UJakobe wasemisa insika phezu kwengcwaba lakhe; le yinsika yengcwaba likaRasheli kuze kube lamuhla af  .

21UIsrayeli wasehamba, wamisa ithente lakhe ngaphambili komphotshongo weEderi ag  . 22Kwasekusithi uIsrayeli ehlala kulelolizwe, uRubeni waya walala loBiliha ah  umfazi omncinyane kayise; uIsrayeli wasekuzwa.

Amadodana kaJakobe lokufa kukaIsaka

Amadodana kaJakobe-ke ayelitshumi lambili ai  ;
23amadodana kaLeya: Izibulo likaJakobe, uRubeni, loSimeyoni loLevi loJuda loIsakari loZebuluni; 24amadodana kaRasheli: OJosefa loBhenjamini; 25lamadodana kaBiliha, incekukazi kaRasheli: ODani loNafithali; 26lamadodana kaZilipa, incekukazi kaLeya: OGadi loAsheri; la ngamadodana kaJakobe azalelwa yena ePadani-Arama.

27UJakobe wasefika kuIsaka uyise eMamre aj  , eKiriyathi-Arba ak  , eyiHebroni, lapho uAbrahama ahlala khona njengowezizwe, loIsaka al  . 28Lensuku zikaIsaka zaziyiminyaka elikhulu lamatshumi ayisificaminwembili. 29UIsaka wasehodoza, wafa, wabuthelwa ezizweni zakibo am  , emdala, enele ngensuku. Amadodana akhe uEsawu loJakobe asemngcwaba an  .

Copyright information for Ndebele