a25.30.
b26.34.
c36.14,18,25.
d28.9.
e36.10. 1 Lan. 1.35.
f13.6.
g17.8; 28.4; 37.1.
h32.3.
i36.1,19.
j1 Lan. 1.35.
k36.4.
lEks. 17.8-16. Nani 24.20. 1 Sam. 15.2,3.
m36.2.
n36.11,12.
o36.13.
p36.14.
q36.1,8.
r1 Lan. 1.38-42.
s14.6. Dute. 2.12,22.
t36.12.
u36.2.
v36.20.
w1 Lan. 1.43-54.
xGen. 10.11.
y1 Lan. 1.50.
z1 Lan. 1.51.

Genesis 36

Inzalo kaEsawu

Lezi-ke yizizukulwana zikaEsawu, onguEdoma a . UEsawu wathatha abafazi bakhe kumadodakazi eKhanani b , uAda indodakazi kaEloni umHethi, loAholibama indodakazi kaAna c , indodakazi kaZibeyoni umHivi, loBasemathi indodakazi kaIshmayeli d  udadewabo kaNebayothi. UAda wasemzalela uEsawu uElifazi; uBasemathi wasezala uRehuweli e ; uAholibama wasezala uJewushi loJalama loKora; la ngamadodana kaEsawu awazalelwa elizweni leKhanani. UEsawu wasethatha omkakhe lamadodana akhe lamadodakazi akhe, layo yonke imiphefumulo yendlu yakhe, lenkomo zakhe lezifuyo zakhe zonke lempahla yakhe yonke ayeyizuzile elizweni leKhanani, wasesiya kwelinye ilizwe esuka ebusweni bukaJakobe umfowabo. Ngoba imfuyo yabo yayinkulu okungangokuthi bangehlale ndawonye f , lelizwe abebehlala kulo njengabemzini, lalingebathwale ngenxa yezifuyo zabo g . UEsawu wasehlala entabeni iSeyiri h ; uEsawu nguEdoma i .

Lezi-ke yizizukulwana zikaEsawu, uyise wabakoEdoma, entabeni iSeyiri; 10 la ngamabizo amadodana kaEsawu, uElifazi j  indodana kaAda k  umkaEsawu, uRehuweli indodana kaBasemathi umkaEsawu. 11 Lamadodana kaElifazi ayengoThemani, uOmari, uZefo, loGatama, loKenazi. 12 Njalo uTimina wayengumfazi omncane kaElifazi indodana kaEsawu, wamzalela uElifazi uAmaleki l ; la ngamadodana kaAda umkaEsawu. 13 Lala ngamadodana kaRehuweli, oNahathi loZera, uShama loMiza; la ngamadodana kaBasemathi umkaEsawu.

14 Njalo la ngamadodana kaAholibama m  indodakazi kaAna, indodakazi kaZibeyoni umkaEsawu; wasemzalela uEsawu uJewushi loJalama loKora.

15 Lezi yizinduna zamadodana kaEsawu; amadodana kaElifazi izibulo likaEsawu n : Induna uThemani, induna uOmari, induna uZefo, induna uKenazi, 16 induna uKora, induna uGatama, induna uAmaleki; lezi zinduna zikaElifazi elizweni leEdoma; la ngamadodana kaAda.

17 Futhi la ngamadodana kaRehuweli indodana kaEsawu o : Induna uNahathi, induna uZera, induna uShama, induna uMiza; lezi zinduna zikaRehuweli elizweni leEdoma; la ngamadodana kaBasemathi umkaEsawu.

18 Njalo la ngamadodana kaAholibama, umkaEsawu p : Induna uJewushi, induna uJalama, induna uKora; lezi zinduna zikaAholibama, indodakazi kaAna, umkaEsawu. 19 La ngamadodana kaEsawu, futhi lezi zinduna zawo; unguEdoma q .

Inzalo kaSeyiri

20 La ngamadodana kaSeyiri r  umHori s , abahlali belizwe: ULotani loShobhali loZibeyoni loAna 21 loDishoni loEzeri loDishani; laba bayizinduna zamaHori, amadodana kaSeyiri elizweni leEdoma. 22 Lamadodana kaLotani ayengoHori loHemama; lodadewabo kaLotani wayenguTimina t . 23 Lawa-ke ngamadodana kaShobhali: UAlivani loManahathi loEbhali, uShefo loOnama. 24 Lawa-ke ngamadodana kaZibeyoni: Bobabili uAya loAna; nguAna owafica imithombo etshisayo enkangala eselusa obabhemi bakaZibeyoni uyise. 25 Lawa-ke ngamadodana kaAna: UDishoni; loAholibama wayeyindodakazi kaAna u . 26 Lawa-ke ngamadodana kaDishoni: UHemidani loEshibhani loJitirani loKerani. 27 Lawa ngamadodana kaEzeri: UBilihani loZahavana loAkani. 28 Lawa ngamadodana kaDishani: U-Uzi loArani. 29 Lezi zinduna zamaHori v : Induna uLotani, induna uShobhali, induna uZibeyoni, induna uAna, 30 induna uDishoni, induna uEzeri, induna uDishani; lezi zinduna zamaHori, ngezinduna zabo elizweni leSeyiri.

Amakhosi elizwe lakoEdoma

31 Lala ngamakhosi abusa elizweni leEdoma, inkosi ingakabusi abantwana bakoIsrayeli w . 32 UBhela indodana kaBeyori wasebusa eEdoma, lebizo lomuzi wakhe laliyiDinihaba. 33 UBhela wasesifa, uJobabi indodana kaZera weBozira wasebusa esikhundleni sakhe. 34 UJobabi wasesifa, uHushama owelizweni lamaThemani wasebusa esikhundleni sakhe. 35 UHushama wasesifa; uHadadi indodana kaBedadi, owatshaya uMidiyani egcekeni lakoMowabi, wasebusa esikhundleni sakhe; lebizo lomuzi wakhe laliyiAvithi. 36 UHadadi wasesifa; uSamila weMasireka wasebusa esikhundleni sakhe. 37 USamila wasesifa; uShawuli weRehobothi x  emfuleni wasebusa esikhundleni sakhe. 38 UShawuli wasesifa; uBhali-Hanani y  indodana kaAkhibhori wasebusa esikhundleni sakhe. 39 UBhali-Hanani indodana kaAkhibhori wasesifa; uHadari wasebusa esikhundleni sakhe; lebizo lomuzi wakhe laliyiPawu; lebizo lomkakhe lalinguMehethabheli, indodakazi kaMatiredi, indodakazi kaMezahabhi.

40 Njalo la ngamabizo ezinduna zakoEsawu ngezizukulwana zazo, ngendawo zazo, ngamabizo azo z : Induna uTimina, induna uAliva, induna uJethethi, 41 induna uAholibama, induna uEla, induna uPinoni, 42 induna uKenazi, induna uThemani, induna uMibhizari, 43 induna uMagidiyeli, induna uIrama; lezi zinduna zeEdoma, ngokwakha kwabo, elizweni lelifa yabo; lo nguEsawu, uyise kaEdoma.

Copyright information for Ndebele