a25.30.
b26.34.
c36.14,18,25.
d28.9.
e36.10. 1 Lan. 1.35.
f13.6.
g17.8; 28.4; 37.1.
h32.3.
i36.1,19.
j1 Lan. 1.35.
k36.4.
lEks. 17.8-16. Nani 24.20. 1 Sam. 15.2,3.
m36.2.
n36.11,12.
o36.13.
p36.14.
q36.1,8.
r1 Lan. 1.38-42.
s14.6. Dute. 2.12,22.
t36.12.
u36.2.
v36.20.
w1 Lan. 1.43-54.
xGen. 10.11.
y1 Lan. 1.50.
z1 Lan. 1.51.

Genesis 36

Inzalo kaEsawu

1 Lezi-ke yizizukulwana zikaEsawu, onguEdoma a  . 2UEsawu wathatha abafazi bakhe kumadodakazi eKhanani b  , uAda indodakazi kaEloni umHethi, loAholibama indodakazi kaAna c  , indodakazi kaZibeyoni umHivi, 3loBasemathi indodakazi kaIshmayeli d  udadewabo kaNebayothi. 4UAda wasemzalela uEsawu uElifazi; uBasemathi wasezala uRehuweli e  ; 5uAholibama wasezala uJewushi loJalama loKora; la ngamadodana kaEsawu awazalelwa elizweni leKhanani. 6UEsawu wasethatha omkakhe lamadodana akhe lamadodakazi akhe, layo yonke imiphefumulo yendlu yakhe, lenkomo zakhe lezifuyo zakhe zonke lempahla yakhe yonke ayeyizuzile elizweni leKhanani, wasesiya kwelinye ilizwe esuka ebusweni bukaJakobe umfowabo. 7Ngoba imfuyo yabo yayinkulu okungangokuthi bangehlale ndawonye f  , lelizwe abebehlala kulo njengabemzini, lalingebathwale ngenxa yezifuyo zabo g  . 8UEsawu wasehlala entabeni iSeyiri h  ; uEsawu nguEdoma i  .

9Lezi-ke yizizukulwana zikaEsawu, uyise wabakoEdoma, entabeni iSeyiri; 10la ngamabizo amadodana kaEsawu, uElifazi j  indodana kaAda k  umkaEsawu, uRehuweli indodana kaBasemathi umkaEsawu. 11Lamadodana kaElifazi ayengoThemani, uOmari, uZefo, loGatama, loKenazi. 12Njalo uTimina wayengumfazi omncane kaElifazi indodana kaEsawu, wamzalela uElifazi uAmaleki l  ; la ngamadodana kaAda umkaEsawu. 13Lala ngamadodana kaRehuweli, oNahathi loZera, uShama loMiza; la ngamadodana kaBasemathi umkaEsawu.

14Njalo la ngamadodana kaAholibama m  indodakazi kaAna, indodakazi kaZibeyoni umkaEsawu; wasemzalela uEsawu uJewushi loJalama loKora.

15Lezi yizinduna zamadodana kaEsawu; amadodana kaElifazi izibulo likaEsawu n  : Induna uThemani, induna uOmari, induna uZefo, induna uKenazi, 16induna uKora, induna uGatama, induna uAmaleki; lezi zinduna zikaElifazi elizweni leEdoma; la ngamadodana kaAda.

17Futhi la ngamadodana kaRehuweli indodana kaEsawu o  : Induna uNahathi, induna uZera, induna uShama, induna uMiza; lezi zinduna zikaRehuweli elizweni leEdoma; la ngamadodana kaBasemathi umkaEsawu.

18Njalo la ngamadodana kaAholibama, umkaEsawu p  : Induna uJewushi, induna uJalama, induna uKora; lezi zinduna zikaAholibama, indodakazi kaAna, umkaEsawu. 19La ngamadodana kaEsawu, futhi lezi zinduna zawo; unguEdoma q  .

Inzalo kaSeyiri

20La ngamadodana kaSeyiri r  umHori s  , abahlali belizwe: ULotani loShobhali loZibeyoni loAna 21loDishoni loEzeri loDishani; laba bayizinduna zamaHori, amadodana kaSeyiri elizweni leEdoma. 22Lamadodana kaLotani ayengoHori loHemama; lodadewabo kaLotani wayenguTimina t  . 23Lawa-ke ngamadodana kaShobhali: UAlivani loManahathi loEbhali, uShefo loOnama. 24Lawa-ke ngamadodana kaZibeyoni: Bobabili uAya loAna; nguAna owafica imithombo etshisayo enkangala eselusa obabhemi bakaZibeyoni uyise. 25Lawa-ke ngamadodana kaAna: UDishoni; loAholibama wayeyindodakazi kaAna u  . 26Lawa-ke ngamadodana kaDishoni: UHemidani loEshibhani loJitirani loKerani. 27Lawa ngamadodana kaEzeri: UBilihani loZahavana loAkani. 28Lawa ngamadodana kaDishani: U-Uzi loArani. 29Lezi zinduna zamaHori v  : Induna uLotani, induna uShobhali, induna uZibeyoni, induna uAna, 30induna uDishoni, induna uEzeri, induna uDishani; lezi zinduna zamaHori, ngezinduna zabo elizweni leSeyiri.

Amakhosi elizwe lakoEdoma

31Lala ngamakhosi abusa elizweni leEdoma, inkosi ingakabusi abantwana bakoIsrayeli w  . 32UBhela indodana kaBeyori wasebusa eEdoma, lebizo lomuzi wakhe laliyiDinihaba. 33UBhela wasesifa, uJobabi indodana kaZera weBozira wasebusa esikhundleni sakhe. 34UJobabi wasesifa, uHushama owelizweni lamaThemani wasebusa esikhundleni sakhe. 35UHushama wasesifa; uHadadi indodana kaBedadi, owatshaya uMidiyani egcekeni lakoMowabi, wasebusa esikhundleni sakhe; lebizo lomuzi wakhe laliyiAvithi. 36UHadadi wasesifa; uSamila weMasireka wasebusa esikhundleni sakhe. 37USamila wasesifa; uShawuli weRehobothi x  emfuleni wasebusa esikhundleni sakhe. 38UShawuli wasesifa; uBhali-Hanani y  indodana kaAkhibhori wasebusa esikhundleni sakhe. 39UBhali-Hanani indodana kaAkhibhori wasesifa; uHadari wasebusa esikhundleni sakhe; lebizo lomuzi wakhe laliyiPawu; lebizo lomkakhe lalinguMehethabheli, indodakazi kaMatiredi, indodakazi kaMezahabhi.

40Njalo la ngamabizo ezinduna zakoEsawu ngezizukulwana zazo, ngendawo zazo, ngamabizo azo z  : Induna uTimina, induna uAliva, induna uJethethi, 41induna uAholibama, induna uEla, induna uPinoni, 42induna uKenazi, induna uThemani, induna uMibhizari, 43induna uMagidiyeli, induna uIrama; lezi zinduna zeEdoma, ngokwakha kwabo, elizweni lelifa yabo; lo nguEsawu, uyise kaEdoma.

Copyright information for Ndebele