b2.4; 6.9.
c30.24.
d1 Sam. 2.23,24.
e44.20.
g42.6,9; 43.26; 44.14.
h35.18.
iSeb. 7.9.
jDan. 7.28. Luka 2.19,51.
k33.18.
m13.18; 35.27.
n2 Kho. 6.13.
p42.22.
q37.29,30.
s37.27,28,36; 39.1.
t43.11.
uJer. 8.22; 46.11. Hez. 27.17.
v37.20.
w1 Sam. 18.17.
x29.14.
y25.2. Hlu. 6.3.
z45.4. Hlab. 105.17. Seb. 7.9.
aa33.19; 20.16; 45.22. Hlu. 9.4; 16.5. 2 Kho. 5.5.
ab37.34; 44.13.
ac42.13,32,36; 44.31. Jer. 31.15. Lilo 5.7.
ad37.23.
ae38.25,26.
af37.20; 44.28.
ag37.29. 2 Sam. 1.11.
ah2 Sam. 12.17.
ai42.38; 44.29,31.
aj25.2.

Genesis 37

Amaphupho kaJosefa

UJakobe wasehlala elizweni uyise ayehlala kilo njengowezizwe
 njengowezizwe: Heb.  ilizwe lokuhlala kukayise njengowezizwe.
, ilizwe leKhanani.
Lezi zindaba zezizukulwana zikaJakobe b . UJosefa c , eleminyaka elitshumi lesikhombisa, wayeselusa umhlambi labafowabo, wayengumfana, elamadodana kaBiliha, lamadodana kaZilipa, omkayise; uJosefa waseletha kuyise imibiko emibi ngabo d . Njalo uIsrayeli wayemthanda uJosefa kulawo wonke amadodana akhe, ngoba wayeyindodana yobudala kuye e ; wamenzela isigqoko esilemibalabala
 esilemibalabala: kumbe,  esiyiziqaziqa.
.
Kwathi abafowabo sebebonile ukuthi uyise uyamthanda kulabo bonke abafowabo, bamzonda, babengelakukhuluma kuye ngokuthula.

UJosefa wasephupha iphupho, walazisa abafowabo; ngakho baqhubeka bemzonda kakhulu. Wasesithi kibo: Ake lizwe leliphupho engiliphuphileyo. Khangelani-ke, besibopha izithungo phakathi kwensimu, njalo khangelani, isithungo sami sema saqonda futhi, khangelani-ke, izithungo zenu zazingelezela, zasikhothamela isithungo sami g . Abafowabo basebesithi kuye: Kanti ukubusa uzasibusa, ukulawula uzasilawula yini? Ngakho baqhubeka bemzonda kakhulu, ngenxa yamaphupho akhe langenxa yamazwi akhe.

Wasebuya futhi waphupha elinye iphupho, walilandisela abafowabo, wathi: Khangelani, ngiphuphe futhi iphupho; khangelani-ke, ilanga lenyanga lenkanyezi ezilitshumi lanye zingikhothamela. 10 Waselandisela uyise labafowabo. Uyise wasemsola wathi kuye: Liyini leliphupho oliphuphileyo? Ukuza sizakuza, mina lonyoko h  labafowenu, sikhothamele emhlabathini phambi kwakho yini? 11 Abafowabo-ke baba lomona ngaye i , kodwa uyise waligcina lelilizwi j .

Ukuthengiswa kukaJosefa

12 Abafowabo basebesiyalagisa umhlambi kayise eShekema k . 13 UIsrayeli wasesithi kuJosefa: Abafowenu kabalagisi eShekema yini? Woza, ngikuthume kibo. Wasesithi kuye: Khangela ngilapha. 14 Wasesithi kuye: Hamba-ke, ubone ukuthi baphila kuhle
 baphila kuhle: Heb.  bona ukuthula kwabafowenu.
yini abafowenu, lokuthi uyaphila umhlambi, ungibuyisele ilizwi. Wasemthuma esuka esigodini iHebroni m  wasefika eShekema.

15 Indoda yamfica, ngoba khangela wayezula egangeni; indoda yasimbuza yathi: Udingani? 16 Wasesithi: Ngidinga abafowethu; ake ungazise ukuthi balagise ngaphi. 17 Indoda yasisithi: Basukile lapha, ngoba ngibezwile besithi: Asiye eDothani. UJosefa wasebalandela abafowabo, wabathola eDothani n . 18 Basebembona esekhatshana. Njalo engakasondeli kubo, bamenzela ugobe lokuthi bambulale. 19 Bakhulumisana besithi: Khangela, lo umphuphi
 umphuphi: Heb.  inkosi yamaphupho.
uyeza;
20 khathesi-ke, wozani simbulale, simphosele komunye wemigodi, besesisithi: Isilo esibi simdlile. Khona sizabona ukuthi amaphupho akhe azakuba yini. 21 URubeni wasekuzwa, wamophula esandleni sabo, wathi: Asingatshayi impilo p . 22 URubeni wasesithi kubo: Lingachithi igazi, mphoseleni kulumgodi osenkangala, lingeluleli isandla kuye; ukuze amkhulule esandleni sabo, ukuze ambuyisele kuyise q .

23 Kwasekusithi uJosefa esefikile kubafowabo, bamhlubula uJosefa isigqoko sakhe, isigqoko esilemibalabala
 esilemibalabala: kumbe,  esiyiziqaziqa.
, ayesigqokile;
24 basebemthatha, bamphosela emgodini; kodwa umgodi wawungelalutho, kungelamanzi kuwo. 25 Basebehlala phansi ukudla isinkwa. Baphakamisa amehlo abo babona, khangela-ke, udwendwe lwamaIshmayeli luvela eGileyadi s , lamakamela awo ethwele isinongo t  lenhlaka lemure* u , ehamba ukukwehlisela eGibhithe. 26 UJuda wasesithi kubafowabo: Yinzuzo bani uba simbulala umfowethu, sifihle igazi lakhe v ? 27 Wozani, simthengise kumaIshmayeli w , lesandla sethu kasingabi phezu kwakhe, ngoba umgumfowethu, inyama yethu x . Abafowabo basebelalela. 28 Kwasekudlula amaMidiyani angabathengiselani y ; basebemdonsa bamphakamisa uJosefa emgodini, bathengisa uJosefa kumaIshmayeli z  ngenhlamvu zesiliva ezingamatshumi amabili aa . Amusa-ke eGibhithe.

29 Kwathi uRubeni ebuyela emgodini, khangela-ke, uJosefa wayengekho emgodini, wadabula izembatho zakhe ab . 30 Wasebuyela kubafowabo wathi: Umfana kakho; mina-ke, ngizakuya ngaphi ac ? 31 Basebethatha isigqoko sikaJosefa, bahlaba izinyane lembuzi, bagxamuza isigqoko egazini ad . 32 Basebethumela isigqoko esilemibalabala, basisa kuyise, bathi: Lokhu sikuficile; akunanzelele ukuthi lesi yisigqoko sendodana yakho yini, loba hatshi ae . 33 Wasinanzelela wathi: Yisigqoko sendodana yami! Isilo esibi simdlile, isibili udatshulwe uJosefa af . 34 UJakobe wasedabula izembatho zakhe, wafaka ilembu lesaka ekhalweni lwakhe, wayililela indodana yakhe insuku ezinengi ag . 35 Njalo wonke amadodana akhe lamadodakazi akhe asukuma ukumduduza ah , kodwa wala ukududuzwa, wathi: Ngoba ngizakwehlela engcwabeni endodaneni yami ngilila ai . Uyise wamlilela njalo. 36 AmaMidiyani aj  asemthengisa eGibhithe kuPotifa, umphathi kaFaro, induna yabalindi.

Copyright information for Ndebele