a38.16.
b1 Sam. 22.1. 2 Sam. 23.13. 1 Lan. 11.15. Mika 1.15.
c1 Lan. 2.3-5.
d46.12. Nani 26.19,20.
e21.21.
f1 Lan. 2.3.
gDute. 25.5-10. Mat. 22.24.
hRuthe 1.12,13.
iLevi 22.13.
j24.67; 37.35. 2 Sam. 13.39.
kJosh. 15.10,57. or Josh. 19.43. Hlu. 14.1.
l38.1.
m38.25. Jer. 22.24.
n38.14. 24.65.
pLevi 21.9.
q37.32,33.
r38.18.
s37.32,33.
t1 Sam. 24.17.
u25.24.
vJosh. 2.18.
y46.12. Nani 26.20. 1 Lan. 2.4. Mat. 1.3.

Genesis 38

Amadodana kaJuda

1 Kwasekusithi ngalesosikhathi uJuda wehla esuka kubafowabo, waphambukela a  endodeni yeAdulamu b  , obizo layo linguHira. 2UJuda wasebona lapho indodakazi yendoda umKhanani, obizo lakhe linguShuwa c  ; wayithatha wangena kuyo. 3Yasithatha isisu, yazala indodana; waseyitha ibizo layo uEri. 4Yasiphinda ithatha isisu, yazala indodana; yayitha ibizo layo uOnani d  . 5Yasisengezelela futhi yazala indodana, yayitha ibizo layo uShela; kodwa wayeseKezibi ekuyizaleni kwayo. 6UJuda wasemthathela uEri izibulo lakhe umfazi e  , njalo ibizo lakhe linguTamari. 7Kodwa uEri, izibulo likaJuda, wayemubi emehlweni e Nkosi; i Nkosi yasimbulala f  . 8UJuda wasesithi kuOnani: Ngena kumkamfowenu, wenze kuye imfanelo yomfowabo wendoda, umvusele umfowenu inzalo g  . 9UOnani wayesazi-ke ukuthi inzalo kayiyikuba ngeyakhe. Kwasekusithi lapho engena kumkamfowabo, wayichithela emhlabathini, ukuze angamniki umfowabo inzalo. 10Kwasekusiba kubi emehlweni e Nkosi lokho akwenzayo; ngakho yambulala laye. 11UJuda wasesithi kuTamari umalokazana wakhe: Hlala ungumfelokazi endlini kayihlo h  , aze akhule uShela indodana yami; ngoba wathi: Hlezi laye afe njengabafowabo. UTamari wasehamba wahlala endlini kayise i  .

UJuda loTamari

12Emva kwensuku ezinengi yafa indodakazi kaShuwa, umkaJuda. UJuda eseziduduzile j  , wenyukela kubagundi bezimvu zakhe eThiminathi k  , yena lomngane wakhe uHira umAdulamu. 13Kwasekusaziswa kuTamari ukuthi: Khangela, uyihlozala wenyukela eThiminathi ukugunda izimvu zakhe. 14Wasekhulula izembatho zobufelokazi bakhe, wazimbomboza ngesimbombozo, wazigoqela, wahlala esangweni iEnayima, elisendleleni eya eThiminathi; ngoba wabona ukuthi uShela wayesekhulile, njalo wayengamnikwanga ukuba ngumkakhe. 15Lapho uJuda esembonile, wacabanga ukuthi uliwule, ngoba embomboze ubuso bakhe. 16Wasephambukela kuye l  endleleni wathi: Woza-ke, ngingene kuwe; ngoba wayengazi ukuthi ngumalokazana wakhe. Wasesithi: Uzanginikani ukuze ungene kimi? 17Wasesithi: Mina ngizathumela izinyane lembuzi elivela emhlanjini. Wasesithi: Uzanginika isibambiso uze ulithumele yini? 18Wasesithi: Sibambiso bani engizakunika sona? Wasesithi: Indandatho elophawu lwakho, lentambo yakho, lodondolo lwakho olusesandleni sakho m  . Wasemupha, wangena kuye; wasethatha isisu sakhe. 19Wasesukuma wahamba, wakhulula isimbombozo sakhe, wafaka izembatho zobufelokazi bakhe n  . 20UJuda wasethumela izinyane lembuzi ngesandla somngane wakhe umAdulamu ukuze athathe isibambiso esandleni sowesifazana; kodwa kamtholanga. 21Wasebuza amadoda endawo yakowesifazana esithi: Lingaphi iwule elaliseEnayima endleleni? Asesithi: Kakuzanga kube khona iwule lapha. 22Wasebuyela kuJuda wathi: Kangilitholanga, futhi lamadoda endawo athi: Kakuzanga kube khona iwule lapha. 23UJuda wasesithi: Kalizithathele, hlezi sideleleke
 sideleleke: Heb.  sibe lihlazo.
; khangela, ngithumele lelizinyane, kodwa wena kawumtholanga.

24Kwasekusithi phose emva kwenyanga ezintathu kwaziswa kuJuda ukuthi: UTamari umalokazana wakhe ufebile, futhi khangela-ke, ulesisu sokufetshwa. UJuda wasesithi: Mkhupheni atshiswe p  . 25Esekhutshiwe, yena wathumela kuyisezala, esithi: Ngoniwe yindoda engumnini walezizinto. Wathi futhi: Ake uhlolisise q  ukuthi ngezikabani lezizinto, indandatho elophawu lezintambo lodondolo r  . 26UJuda wasezivuma s  wathi: Ulungile kulami t  , ngakho njengoba ngingamnikanga uShela indodana yami. Njalo kabanga esamazi futhi.

27Kwasekusithi esikhathini sokubeletha kwakhe, khangela-ke, amaphahla ayesesiswini sakhe u  . 28Kwasekusithi ekubeletheni kwakhe, elinye lakhupha isandla; umbelethisi wasithatha, wabopha intambo ebomvu v  esandleni salo, esithi: Lo uzaphuma kuqala. 29Kodwa kwathi lifinyeza isandla salo, khangela-ke umfowabo waphuma; wasesithi: Ufohle njani? Ukufohla kakube phezu kwakho
 ukufohla: kumbe,  uzifohlelele njani.
. Wasemutha ibizo lakhe uPerezi
 uPerezi: okuyikuthi,  ukufohla.
.
30Emva kwalokhu kwasekuphuma umfowabo owayelentambo ebomvu esandleni sakhe; wasemutha ibizo lakhe uZera y  .

Copyright information for Ndebele