a37.36.
b37.28.
c39.21; 21.22; 26.24,28; 28.15. 1 Sam. 16.18; 18.14,28. Seb. 7.9.
dHlab. 1.3.
e18.3; 19.19; 30.27; 33.10; 39.21.
f30.27.
g29.17. 1 Sam. 16.12.
h39.4.
i22.12.
j2 Sam. 12.9,13. Hlab. 51.4.
kHlab. 105.18.
l40.3,5; 40.15; 41.14. Eks. 12.29.
m39.2.
nEks. 3.21; 11.3; 12.36.
o40.4.
p39.2,3.

Genesis 39

UJosefa lomkaPotifa

UJosefa wasesehliselwa eGibhithe; njalo uPotifa a , umphathi kaFaro, induna yabalindi, indoda engumGibhithe, wamthenga esandleni samaIshmayeli b , ababemehlisele khona. Njalo i Nkosi yayiloJosefa c , waze waba ngumuntu ophumelelayo; wayesendlini yenkosi yakhe, umGibhithe. Inkosi yakhe yasibona ukuthi i Nkosi ilaye, lokuthi konke akwenzayo i Nkosi yakuphumelelisa esandleni sakhe d . UJosefa wasethola umusa emehlweni ayo e , wayisebenzela; njalo yamenza waba ngumphathi wendlu yayo, lakho konke eyayilakho yakunikela esandleni sakhe. Kwasekusithi kusukela esikhathini eyamenza ngaso umphathi wendlu yayo, lakho konke eyayilakho, i Nkosi yabusisa indlu yomGibhithe ngenxa kaJosefa f ; lesibusiso se Nkosi saba phezu kwakho konke eyayilakho, endlini lensimini. Yasitshiya konke eyayilakho esandleni sikaJosefa; yayingazi lutho lwayo, ngaphandle kokudla eyayikudla. Futhi uJosefa wayemuhle ngesimo, ekhangeleka kuhle g .

Kwasekusithi emva kwalezizinto, inkosikazi yenkosi yakhe yaphakamisela amehlo ayo kuJosefa; yathi: Lala lami. Kodwa wala, wathi enkosikazini yenkosi yakhe: Khangela, inkosi yami kayikwazi engilakho endlini, njalo konke elakho ikunikela esandleni sami h ; kakho omkhulu kulami endlini le; njalo kayingigodlelanga i  lutho, ngaphandle kwakho, ngalokhu ukuthi ungumkayo; njalo ngingenza njani lobububi obukhulu, ngone kuNkulunkulu j ? 10 Kwasekusithi ekukhulumeni kwakhe kuJosefa insuku ngensuku, kazange amlalele, ukulala laye, lokuba laye. 11 Kwasekusithi ngosuku oluthile wangena endlini ukuyakwenza umsebenzi wakhe, njalo kwakungekho owamadoda endlu lapho endlini, 12 yasimbamba ngesembatho sakhe isithi: Lala lami. Kodwa watshiya isembatho sakhe esandleni sayo, wabaleka, waphumela phandle. 13 Kwasekusithi isibonile ukuthi utshiyile isembatho sakhe esandleni sayo, wabalekela phandle, 14 yabiza amadoda endlu yayo, yakhuluma kuwo isithi: Bonani, usilethele indoda engumHebheru ukudlala ngathi; uze kimi ukuze alale lami, ngamemeza ngelizwi elikhulu; 15 kwasekusithi esezwile ukuthi ngiphakamise ilizwi lami ngakhala, watshiya isembatho sakhe eceleni kwami, wabaleka, waphumela phandle. 16 Yasisibeka isembatho sakhe eceleni kwayo, yaze yafika inkosi yakhe ekhaya. 17 Njalo yakhuluma kuyo njengalamazwi isithi: Inceku engumHebheru, osilethele yona, izile kimi ukuze idlale ngami; 18 kwasekusithi sengiphakamise ilizwi lami ngakhala, yatshiya isembatho sayo eceleni kwami, yabalekela phandle. 19 Kwasekusithi inkosi yakhe isizwe amazwi omkayo, ewakhulume kuyo, esithi: Njengalamazwi inceku yakho yenze kimi, ulaka lwayo lwavutha. 20 Inkosi kaJosefa yasimthatha yamfaka entolongweni k , indawo lapho izibotshwa zenkosi ezazibotshelwa khona; wasesiba lapho entolongweni l .

21 Kodwa i Nkosi yaba loJosefa m , yelulela umusa kuye, yasimupha umusa emehlweni enduna yentolongo n . 22 Induna yentolongo yanikela-ke esandleni sikaJosefa zonke izibotshwa ezazisentolongweni o ; lakho konke ezazikwenza lapho, wayengumenzi. 23 Induna yentolongo kayisakhangelanga lutho olwalusesandleni sakhe, ngoba i Nkosi yayilaye p ; lalokho akwenzayo i Nkosi yakuphumelelisa.

Copyright information for Ndebele