a37.36.
b37.28.
c39.21; 21.22; 26.24,28; 28.15. 1 Sam. 16.18; 18.14,28. Seb. 7.9.
dHlab. 1.3.
e18.3; 19.19; 30.27; 33.10; 39.21.
f30.27.
g29.17. 1 Sam. 16.12.
h39.4.
i22.12.
j2 Sam. 12.9,13. Hlab. 51.4.
kHlab. 105.18.
l40.3,5; 40.15; 41.14. Eks. 12.29.
m39.2.
nEks. 3.21; 11.3; 12.36.
o40.4.
p39.2,3.

Genesis 39

UJosefa lomkaPotifa

1 UJosefa wasesehliselwa eGibhithe; njalo uPotifa a  , umphathi kaFaro, induna yabalindi, indoda engumGibhithe, wamthenga esandleni samaIshmayeli b  , ababemehlisele khona. 2Njalo i Nkosi yayiloJosefa c  , waze waba ngumuntu ophumelelayo; wayesendlini yenkosi yakhe, umGibhithe. 3Inkosi yakhe yasibona ukuthi i Nkosi ilaye, lokuthi konke akwenzayo i Nkosi yakuphumelelisa esandleni sakhe d  . 4UJosefa wasethola umusa emehlweni ayo e  , wayisebenzela; njalo yamenza waba ngumphathi wendlu yayo, lakho konke eyayilakho yakunikela esandleni sakhe. 5Kwasekusithi kusukela esikhathini eyamenza ngaso umphathi wendlu yayo, lakho konke eyayilakho, i Nkosi yabusisa indlu yomGibhithe ngenxa kaJosefa f  ; lesibusiso se Nkosi saba phezu kwakho konke eyayilakho, endlini lensimini. 6Yasitshiya konke eyayilakho esandleni sikaJosefa; yayingazi lutho lwayo, ngaphandle kokudla eyayikudla. Futhi uJosefa wayemuhle ngesimo, ekhangeleka kuhle g  .

7Kwasekusithi emva kwalezizinto, inkosikazi yenkosi yakhe yaphakamisela amehlo ayo kuJosefa; yathi: Lala lami. 8Kodwa wala, wathi enkosikazini yenkosi yakhe: Khangela, inkosi yami kayikwazi engilakho endlini, njalo konke elakho ikunikela esandleni sami h  ; 9kakho omkhulu kulami endlini le; njalo kayingigodlelanga i  lutho, ngaphandle kwakho, ngalokhu ukuthi ungumkayo; njalo ngingenza njani lobububi obukhulu, ngone kuNkulunkulu j  ? 10Kwasekusithi ekukhulumeni kwakhe kuJosefa insuku ngensuku, kazange amlalele, ukulala laye, lokuba laye. 11Kwasekusithi ngosuku oluthile wangena endlini ukuyakwenza umsebenzi wakhe, njalo kwakungekho owamadoda endlu lapho endlini, 12yasimbamba ngesembatho sakhe isithi: Lala lami. Kodwa watshiya isembatho sakhe esandleni sayo, wabaleka, waphumela phandle. 13Kwasekusithi isibonile ukuthi utshiyile isembatho sakhe esandleni sayo, wabalekela phandle, 14yabiza amadoda endlu yayo, yakhuluma kuwo isithi: Bonani, usilethele indoda engumHebheru ukudlala ngathi; uze kimi ukuze alale lami, ngamemeza ngelizwi elikhulu; 15kwasekusithi esezwile ukuthi ngiphakamise ilizwi lami ngakhala, watshiya isembatho sakhe eceleni kwami, wabaleka, waphumela phandle. 16Yasisibeka isembatho sakhe eceleni kwayo, yaze yafika inkosi yakhe ekhaya. 17Njalo yakhuluma kuyo njengalamazwi isithi: Inceku engumHebheru, osilethele yona, izile kimi ukuze idlale ngami; 18kwasekusithi sengiphakamise ilizwi lami ngakhala, yatshiya isembatho sayo eceleni kwami, yabalekela phandle. 19Kwasekusithi inkosi yakhe isizwe amazwi omkayo, ewakhulume kuyo, esithi: Njengalamazwi inceku yakho yenze kimi, ulaka lwayo lwavutha. 20Inkosi kaJosefa yasimthatha yamfaka entolongweni k  , indawo lapho izibotshwa zenkosi ezazibotshelwa khona; wasesiba lapho entolongweni l  .

21Kodwa i Nkosi yaba loJosefa m  , yelulela umusa kuye, yasimupha umusa emehlweni enduna yentolongo n  . 22Induna yentolongo yanikela-ke esandleni sikaJosefa zonke izibotshwa ezazisentolongweni o  ; lakho konke ezazikwenza lapho, wayengumenzi. 23Induna yentolongo kayisakhangelanga lutho olwalusesandleni sakhe, ngoba i Nkosi yayilaye p  ; lalokho akwenzayo i Nkosi yakuphumelelisa.

Copyright information for Ndebele