cNani 18.17. Zaga 3.9.
dHeb. 11.4
e31.2.
gMat. 23.35. Heb. 12.24. 1 Joha. 3.12. Juda 11.
hJoha. 8.44.
j2 Kho. 13.23; 24.20. Hlab. 51.11. Jer. 52.3.
k9.6.
lHlab. 79.12.
oEks. 21.25.
p4.15.
rEks. 18.4.

Genesis 4

UKhayini loAbela

1 UAdamu wasemazi uEva umkakhe; wasethatha isisu, wabeletha uKhayini
 uKhayini: okutsho,  okuzuziweyo.
, wasesithi: Ngizuze indoda e Nkosini.
2Wasebuya ebeletha umfowabo uAbela
 uAbela: Heb.  uHabela.
. UAbela wasesiba ngumelusi wezimvu, loKhayini waba ngumlimi womhlabathi.
3Kwasekusithi ekupheleni kwezinsuku uKhayini waletha e Nkosini umnikelo owesithelo somhlabathi. 4Laye uAbela waseletha okwamazibulo ezimvu zakhe lokwamahwahwa azo c  ; i Nkosi yasinaka uAbela lomnikelo wakhe d  . 5Kodwa uKhayini lomnikelo wakhe kayiwunakanga. UKhayini wasethukuthela kakhulu, lobuso bakhe banyukubala e  . 6I Nkosi yasisithi kuKhayini: Uthukutheleleni, njalo kungani ubuso bakho bunyukubele? 7Angithi uba usenza kuhle, kuyemukeleka
 kuyemukeleka: kumbe,  kuphakeme.
yini? Kodwa uba ungenzi kuhle, isono siyakucathamela emnyango, lokunxwanela kwakhe kukuwe, kodwa wena uzambusa.
8UKhayini wasekhuluma loAbela umfowabo; kwasekusithi besegangeni, uKhayini wasukela umfowabo uAbela wambulala g  . 9I Nkosi yasisithi kuKhayini: Ungaphi uAbela umfowenu? Wasesithi: Angazi h  ; ngingumlondolozi womfowethu yini? 10Yasisithi: Wenzeni? Ilizwi legazi lomfowenu liyakhala kimi livela emhlabathini. 11Khathesi-ke uqalekisiwe emhlabeni okhamise umlomo wawo ukwemukela igazi lomfowenu esandleni sakho. 12Nxa ulima umhlabathi, kawusayikukunika amandla awo; uzakuba luzulane lomhambuma emhlabeni. 13UKhayini wasesithi e Nkosini: Isijeziso sami sikhulu kulengingakuthwala
 isijeziso sami: kumbe,  isono sami sikhulu kulokungathethelelwa.
.
14Khangela, ungixotshile lamuhla ebusweni bomhlaba j  , njalo ngizacatshiswa ebusweni bakho; sengizakuba luzulane lomhambuma emhlabeni; njalo kuzakuthi wonke ongificayo uzangibulala k  . 15I Nkosi yasisithi kuye: Ngakho, loba ngubani obulala uKhayini uzaphindiselwa kasikhombisa l  . I Nkosi yasibeka uphawu kuKhayini, hlezi loba ngubani omficayo ambulale.

Inzalo kaKhayini

16UKhayini wasesuka ebusweni be Nkosi, wasehlala elizweni leNodi, empumalanga kweEdeni. 17UKhayini wasemazi umkakhe; wasethatha isisu, wabeletha uEnoki
 uEnoki: Heb.  uHanoki.
; njalo wayesakha umuzi, wabiza ibizo lomuzi ngebizo lendodana yakhe uEnoki.
18Kwasekuzalelwa uEnoki uIradi; uIradi wasezala uMehujayeli; uMehujayeli wasezala uMethushayeli; uMethushayeli wasezala uLameki
 uLameki: Heb.  uLemeki.
.

19ULameki wasezithathela abafazi ababili, ibizo lowokuqala lalinguAda, lebizo lowesibili lalinguZila. 20UAda wasezala uJabali; yena wayenguyise walabo abahlala emathenteni, belezifuyo. 21Lebizo lomfowabo lalinguJubali, yena wayenguyise wakhe wonke olokwenza lechacho lomhlanga. 22UZila laye wasezala uTubali-Khayini, umkhandi wakho konke okusikayo kwethusi lensimbi. Lodadewabo kaTubali-Khayini wayenguNahama. 23ULameki wasesithi kubafazi bakhe: Ada loZila, zwanini ilizwi lami, bafazi bakaLameki, bekani indlebe ekukhulumeni kwami; ngoba ngabulala indoda ngenxa yokungilimaza, lomfana ngenxa yokungihluzula o  . 24Nxa uKhayini ephindiselwa kasikhombisa p  , isibili uLameki kamatshumi ayisikhombisa ephindwe kasikhombisa.

Inzalo kaSeti

25UAdamu wasephinda wamazi umkakhe; wasezala indodana, wasebiza ibizo layo wathi nguSeti
 uSeti: Heb.  uSheti, okuyikuthi,  omisiweyo, kumbe,  obekiweyo.
; ngoba wathi: UNkulunkulu ungibekele enye inzalo esikhundleni sikaAbela r  , ngoba uKhayini wambulala.
26Laye uSeti wasezalelwa indodana, wabiza ibizo layo wathi nguEnosi
 uEnosi: Heb.  uEnoshi.
. Ngalesosikhathi baqala ukubiza ibizo le Nkosi.

Copyright information for Ndebele