aNeh. 1.11.
b37.36.
c39.20.
d37.36.
e39.4,5.
f41.15.
g41.16. Dan. 2.28,47.
h40.18; 41.12. Dan. 2.36; 5.16.
i40.18; 41.26.
j2 Kho. 25.27. Jer. 52.31. Gen. 40.19,21,22. Hlab. 3.3.
kJosh. 2.12. 1 Sam. 20.14. 2 Sam. 9.1. 1 Kho. 2.7.
l39.20.
n40.12.
o40.13.
pMat. 14.6. Mark. 6.21.
q40.13,19.
r40.13.
sNeh. 2.1.
t40.19.

Genesis 40

UJosefa uchasisa amaphupho

1 Kwasekusithi emva kwalezizinto umphathinkezo a  wenkosi yeGibhithe lomphekizinkwa bona enkosini yabo, enkosini yeGibhithe. 2Ngakho uFaro wabathukuthelela abathenwa bakhe ababili b  , induna yabaphathinkezo lenduna yabaphekizinkwa. 3Wazinikela esitokisini c  , endlini yenduna yabalindi d  , entolongweni, indawo lapho uJosefa ayebotshelwe khona. 4Induna yabalindi yasimlaya uJosefa ukuba lazo e  , wazisebenzela; njalo zaba lensuku esitokisini.

5Zombili zaseziphupha amaphupho, ngamunye iphupho lakhe, ngabusuku bunye, ngamunye njengengcazelo yephupho lakhe, umphathinkezo lomphekizinkwa ababengabenkosi yeGibhithe ababebotshiwe entolongweni. 6UJosefa wasengena kibo ekuseni, wababona, khangela-ke, benyukumele. 7Wasebabuza abathenwa bakaFaro ababelaye esitokisini endlini yenkosi yakhe, esithi: Kungani ubuso benu budanile lamuhla? 8Basebesithi kuye: Siphuphile iphupho, njalo kakho umchasisi walo f  . UJosefa wasesithi kubo: Ingcazelo kayisizo zikaNkulunkulu yini g  ? Ake lingilandisele wona. 9Induna yabaphathinkezo yalandisa iphupho layo kuJosefa, yathi kuye: Ephutsheni lami, khangela-ke, kwakukhona ivini phambi kwami; 10evinini-ke kwakukhona ingatsha ezintathu; njalo kwakungathi liyahluma, impoko zalo zaphuma, amahlukuzo alo athela izithelo zevini ezivuthiweyo. 11Njalo inkezo kaFaro yayisesandleni sami; ngasengithatha izithelo zevini, ngazikhamela enkezweni kaFaro, nganika inkezo esandleni sikaFaro. 12UJosefa wasesithi kuyo: Le yingcazelo yalo h  . Ingatsha ezintathu ziyizinsuku ezintathu i  ; 13kusesephakathi kwensuku ezintathu uFaro uzaphakamisa ikhanda lakho, akubuyisele esikhundleni sakho j  ; njalo uzanika inkezo kaFaro esandleni sakhe, njengendlela yakuqala lapho wawungumphathinkezo wakhe. 14Kodwa ungikhumbule lawe, lapho uhlezi kuhle, ake ungenzele umusa k  , ungibike kuFaro, ungikhuphe kulindlu. 15Ngoba ngebiwa lokwebiwa elizweni lamaHebheru, lalapha futhi kangenzanga lutho ukuze bangifake emgodini l  .

16Lapho induna yabaphekizinkwa ibona ukuthi uchasise kuhle, yathi kuJosefa: Lami bengisephutsheni; khangela-ke, bekukhona izitsha ezintathu zilezinkwa ezimhlophe
 zilezinkwa ezimhlophe: kumbe,  ezilezobhobo.
ekhanda lami;
17njalo esitsheni esingaphezulu kwakukhona okokudla konke kukaFaro, umsebenzi obhakiweyo; njalo inyoni zakudla lokho esitsheni esisekhanda lami. 18UJosefa wasephendula wathi: Le yingcazelo yalo n  . Izitsha ezintathu ziyizinsuku ezintathu; 19kusesephakathi kwensuku ezintathu uFaro uzaphakamisa ikhanda lakho o  lisuke kuwe, akulengise esihlahleni; inyoni zizakudla inyama yakho ziyisuse kuwe.

20Kwasekusithi ngosuku lwesithathu, usuku lokuzalwa kukaFaro p  , wenzela inceku zakhe zonke idili; waphakamisa ikhanda q  lenduna yabaphathinkezo lekhanda lenduna yabaphekizinkwa phakathi kwenceku zakhe. 21Wayibuyisela induna yabaphathinkezo r  ekuphatheni kwayo inkezo; yasinika inkezo esandleni sikaFaro s  . 22Kodwa wayilengisa induna yabaphekizinkwa t  , njengoba uJosefa ezichasisele. 23Kodwa induna yabaphathinkezo kayimkhumbulanga uJosefa, kodwa yamkhohlwa.

Copyright information for Ndebele