aNeh. 1.11.
b37.36.
c39.20.
d37.36.
e39.4,5.
f41.15.
g41.16. Dan. 2.28,47.
h40.18; 41.12. Dan. 2.36; 5.16.
i40.18; 41.26.
j2 Kho. 25.27. Jer. 52.31. Gen. 40.19,21,22. Hlab. 3.3.
kJosh. 2.12. 1 Sam. 20.14. 2 Sam. 9.1. 1 Kho. 2.7.
l39.20.
n40.12.
o40.13.
pMat. 14.6. Mark. 6.21.
q40.13,19.
r40.13.
sNeh. 2.1.
t40.19.

Genesis 40

UJosefa uchasisa amaphupho

Kwasekusithi emva kwalezizinto umphathinkezo a  wenkosi yeGibhithe lomphekizinkwa bona enkosini yabo, enkosini yeGibhithe. Ngakho uFaro wabathukuthelela abathenwa bakhe ababili b , induna yabaphathinkezo lenduna yabaphekizinkwa. Wazinikela esitokisini c , endlini yenduna yabalindi d , entolongweni, indawo lapho uJosefa ayebotshelwe khona. Induna yabalindi yasimlaya uJosefa ukuba lazo e , wazisebenzela; njalo zaba lensuku esitokisini.

Zombili zaseziphupha amaphupho, ngamunye iphupho lakhe, ngabusuku bunye, ngamunye njengengcazelo yephupho lakhe, umphathinkezo lomphekizinkwa ababengabenkosi yeGibhithe ababebotshiwe entolongweni. UJosefa wasengena kibo ekuseni, wababona, khangela-ke, benyukumele. Wasebabuza abathenwa bakaFaro ababelaye esitokisini endlini yenkosi yakhe, esithi: Kungani ubuso benu budanile lamuhla? Basebesithi kuye: Siphuphile iphupho, njalo kakho umchasisi walo f . UJosefa wasesithi kubo: Ingcazelo kayisizo zikaNkulunkulu yini g ? Ake lingilandisele wona. Induna yabaphathinkezo yalandisa iphupho layo kuJosefa, yathi kuye: Ephutsheni lami, khangela-ke, kwakukhona ivini phambi kwami; 10 evinini-ke kwakukhona ingatsha ezintathu; njalo kwakungathi liyahluma, impoko zalo zaphuma, amahlukuzo alo athela izithelo zevini ezivuthiweyo. 11 Njalo inkezo kaFaro yayisesandleni sami; ngasengithatha izithelo zevini, ngazikhamela enkezweni kaFaro, nganika inkezo esandleni sikaFaro. 12 UJosefa wasesithi kuyo: Le yingcazelo yalo h . Ingatsha ezintathu ziyizinsuku ezintathu i ; 13 kusesephakathi kwensuku ezintathu uFaro uzaphakamisa ikhanda lakho, akubuyisele esikhundleni sakho j ; njalo uzanika inkezo kaFaro esandleni sakhe, njengendlela yakuqala lapho wawungumphathinkezo wakhe. 14 Kodwa ungikhumbule lawe, lapho uhlezi kuhle, ake ungenzele umusa k , ungibike kuFaro, ungikhuphe kulindlu. 15 Ngoba ngebiwa lokwebiwa elizweni lamaHebheru, lalapha futhi kangenzanga lutho ukuze bangifake emgodini l .

16 Lapho induna yabaphekizinkwa ibona ukuthi uchasise kuhle, yathi kuJosefa: Lami bengisephutsheni; khangela-ke, bekukhona izitsha ezintathu zilezinkwa ezimhlophe
 zilezinkwa ezimhlophe: kumbe,  ezilezobhobo.
ekhanda lami;
17 njalo esitsheni esingaphezulu kwakukhona okokudla konke kukaFaro, umsebenzi obhakiweyo; njalo inyoni zakudla lokho esitsheni esisekhanda lami. 18 UJosefa wasephendula wathi: Le yingcazelo yalo n . Izitsha ezintathu ziyizinsuku ezintathu; 19 kusesephakathi kwensuku ezintathu uFaro uzaphakamisa ikhanda lakho o  lisuke kuwe, akulengise esihlahleni; inyoni zizakudla inyama yakho ziyisuse kuwe.

20 Kwasekusithi ngosuku lwesithathu, usuku lokuzalwa kukaFaro p , wenzela inceku zakhe zonke idili; waphakamisa ikhanda q  lenduna yabaphathinkezo lekhanda lenduna yabaphekizinkwa phakathi kwenceku zakhe. 21 Wayibuyisela induna yabaphathinkezo r  ekuphatheni kwayo inkezo; yasinika inkezo esandleni sikaFaro s . 22 Kodwa wayilengisa induna yabaphekizinkwa t , njengoba uJosefa ezichasisele. 23 Kodwa induna yabaphathinkezo kayimkhumbulanga uJosefa, kodwa yamkhohlwa.

Copyright information for Ndebele