a27.44.
b41.18. Jobe 8.11.
cHlab. 77.4. Dan. 2.1,3.
d41.24. Eks. 7.11,22. Dan. 1.20; 2.2; 4.7. Mat. 2.1.
e40.2,3.
f37.36.
g40.5.
h40.12.
i40.21,22.
jHlab. 105.20.
k1 Sam. 2.8. Hlab. 113.7,8.
lDan. 2.25.
n40.5.
o41.12. Dan. 5.16.
pDan. 2.30.
q40.8. Dan. 2.22,28,47.
r41.1-7.
s41.8.
tDan. 2.45. Isam. 4.1.
u2 Kho. 8.1.
v41.25.
w41.47.
x41.54.
y47.13.
zNani 23.19. Isa. 46.10,11.
aa41.48.
acNani 27.18. Dan. 4.8,18; 5.11,14; 6.3.
adHlab. 105.21. Seb. 7.10.
afEsta 3.10; 8.2,8,10.
agEsta 8.15.
ahHez. 16.11. Dan. 5.7,29.
aiEsta 6.9.
aj42.6; 45.8,9,26.
al1 Sam. 16.21. 1 Kho. 12.6,8. Dan. 1.19.
am22.17. Hlu. 7.12. 1 Sam. 13.5. Hlab. 78.27.
an46.20; 48.5.
ap4.25; 26.7; 32.30; 41.52. Eks. 18.4.
asHlab. 105.16. Seb. 7.11.
at41.30.
av42.6.
aw41.54,56.

Genesis 41

UJosefa uchasisa amaphupho kaFaro

1 Kwasekusithi ekupheleni kweminyaka emibili egcweleyo a  uFaro waphupha; khangela-ke, emi emfuleni. 2Khangela-ke, emfuleni kwakhuphuka amankomokazi ayisikhombisa, ekhangeleka emahle, enonile enyameni; adla emihlangeni b  . 3Khangela-ke, amanye amankomokazi ayisikhombisa akhuphuka emfuleni emva kwawo, ekhangeleka kubi, ecakile enyameni; ema eduze lamankomokazi ekhunjini lomfula. 4Amankomokazi akhangeleka kubi acakileyo enyameni adla amankomokazi akhangeleka kuhle anonileyo. UFaro wasephaphama. 5Walala futhi, waphupha ngokwesibili; khangela-ke, kwakhahlela izikhwebu eziyisikhombisa ehlangeni linye, ezigcweleyo zilungile. 6Khangela-ke, izikhwebu eziyisikhombisa ezicakileyo, zihangulwe ngumoya wempumalanga, zakhahlela emva kwazo. 7Izikhwebu ezicakileyo zaginya izikhwebu ezipheleleyo ezigcweleyo. UFaro wasephaphama, khangela-ke, kwakuliphupho. 8Kwasekusithi ekuseni umoya wakhe wakhathazeka c  ; wathumela wabiza izangoma zonke zeGibhithe lazo zonke izazi zayo d  . UFaro wazilandisela iphupho lakhe; kodwa kwakungekho ongamchasisela wona uFaro.

9Induna yabaphathinkezo yasikhuluma kuFaro isithi: Lamuhla ngiyakhumbula amacala ami. 10UFaro wazithukuthelela inceku zakhe e  , wanginikela esitokisini, endlini yenduna yabalindi f  , mina lenduna yabaphekizinkwa; 11njalo saphupha iphupho ngabusuku bunye g  , mina layo. Saphupha, ngamunye njengengcazelo yephupho lakhe. 12Kwakukhona lapho kanye lathi ijaha umHebheru, inceku yenduna yabalindi; sayilandisela yasichasisela amaphupho ethu, yachasisa ngamunye njengephupho lakhe h  . 13Kwasekusithi njengokusichasisela kwayo kwaba njalo; mina wangibuyisela esikhundleni sami, yena wamlengisa i  .

14UFaro wasethumela wabiza uJosefa j  ; bamkhupha emgodini k  ngokuphangisa l ,
 ngokuphangisa: Heb.  bamgijimisa.
; esephucile wafaka ezinye izigqoko, wangena kuFaro.
15UFaro wasesithi kuJosefa: Ngiphuphile iphupho n  , kodwa kakho olichasisayo; njalo mina ngizwile ngawe ukuthi: Usizwa iphupho, uyalichasisa o  . 16UJosefa wasemphendula uFaro esithi: Kakukho kimi p  . UNkulunkulu q  uzaphendula impilakahle kaFaro. 17UFaro wasekhuluma kuJosefa wathi r  : Ephutsheni lami, khangela, ngangimi ekhunjini lomfula; 18njalo khangela, kwakhuphuka emfuleni amankomokazi ayisikhombisa, anonileyo enyameni, akhangeleka emahle, adla emihlangeni. 19Khangela-ke, amanye amankomokazi ayisikhombisa akhuphuka emva kwawo, ayangekileyo, akhangeleka emabi kakhulu, acakileyo enyameni; angizanga ngiwabone anjengawo ngobubi elizweni lonke leGibhithe. 20Kwathi amankomokazi acakileyo lamabi adla amankomokazi ayisikhombisa okuqala anonileyo. 21Lapho esengene esiswini sawo, kakubonakalanga ukuthi angenile esiswini sawo, ngoba ekhangeleka kubi njengakuqala. Ngasengiphaphama. 22Ngasengibona ephutsheni lami, khangela-ke, izikhwebu eziyisikhombisa zikhahlela ehlangeni linye, zigcwele zilungile; 23njalo khangela, izikhwebu eziyisikhombisa ezitshwabheneyo, ezicakileyo, ezihangulwe ngumoya wempumalanga zakhahlela emva kwazo. 24Njalo izikhwebu ezicakileyo zaginya izikhwebu eziyisikhombisa ezilungileyo. Njalo ngakulandisela izangoma; kodwa kwakungekho esangichasiselayo s  .

25UJosefa wasesithi kuFaro: Iphupho likaFaro linye. Lokho uNkulunkulu akwenzayo, umazisile uFaro t  . 26Amankomokazi ayisikhombisa alungileyo ayiminyaka eyisikhombisa; lezikhwebu eziyisikhombisa ezilungileyo ziyiminyaka eyisikhombisa. Iphupho linye. 27Njalo amankomokazi acakileyo lamabi akhuphuka emva kwawo ayiminyaka eyisikhombisa; lezikhwebu eziyisikhombisa ezicakileyo ezihangulwe ngumoya wempumalanga zizakuba yiminyaka eyisikhombisa yendlala u  . 28Le yinto engiyikhulume kuFaro ukuthi: Lokho uNkulunkulu akwenzayo, ukutshengisile kuFaro v  . 29Khangela, kuyeza iminyaka eyisikhombisa yenala enkulu elizweni lonke leGibhithe w  . 30Kuzavela iminyaka eyisikhombisa yendlala emva kwayo x  ; izakhohlakala-ke inala yonke elizweni leGibhithe; njalo indlala izaliqeda ilizwe y  . 31Njalo inala kayiyikwaziwa elizweni ngenxa yaleyondlala emva kwalokho, ngoba izakuba nzima kakhulu. 32Njalo ukuthi iphupho liphindwe kabili kuFaro, kungoba into le imisiwe nguNkulunkulu z  , futhi uNkulunkulu uphangisa ukukwenza. 33Khathesi-ke uFaro kakhangele indoda eqedisisayo lehlakaniphileyo, ayibeke phezu kwelizwe leGibhithe. 34UFaro kenze lokhu, abeke ababonisi phezu kwelizwe, athathe ingxenye yesihlanu yelizwe leGibhithe eminyakeni eyisikhombisa yenala. 35Kababuthe konke ukudla kwaliminyaka elungileyo ezayo, njalo kababuthelele amabele ngaphansi kwesandla sikaFaro aa  , kube yikudla emizini, bawagcine. 36Njalo ukudla kuzakuba yisiphala selizwe okweminyaka eyisikhombisa yendlala ezakuba khona elizweni leGibhithe, ukuze ilizwe lingabhujiswa
 lingabhujiswa: Heb.  lingaqunywa.
yindlala.

Ukuphakanyiswa kukaJosefa

37Njalo into le yabanhle emehlweni kaFaro lemehlweni ezinceku zakhe zonke. 38UFaro wasesithi ezincekwini zakhe: Singamthola yini onjengaye, indoda okuyo uMoya kaNkulunkulu ac  ? 39UFaro wasesithi kuJosefa: Njengalokhu uNkulunkulu ekwazisile konke lokhu, kakho oqedisisayo lohlakaniphileyo njengawe. 40Wena uzakuba phezu kwendlu yami ad  , njalo emlonyeni wakho bonke abantu bami bazabuswa
 bazabuswa: Heb.  bazakwanga.
; kuphela esihlalweni sobukhosi ngizakuba mkhulu kulawe.
41UFaro wasesithi kuJosefa: Khangela, ngikubekile phezu kwelizwe lonke leGibhithe. 42UFaro wasekhupha indandatho yakhe elophawu lwakhe esandleni sakhe, wayifaka esandleni sikaJosefa af  , wamgqokisa izigqoko zelembu elicolekileyo kakhulu ag  , wamgaxa iketane legolide entanyeni ah  . 43Wamhambisa enqoleni yesibili ayelayo; njalo bamemeza ai  phambi kwakhe besithi: Guqani! Ngokunjalo wambeka phezu kwelizwe lonke leGibhithe aj  . 44UFaro wasesithi kuJosefa: NginguFaro; kodwa ngaphandle kwakho kakho ozaphakamisa isandla sakhe loba unyawo lwakhe elizweni lonke leGibhithe. 45UFaro wasebiza ibizo likaJosefa ngokuthi uZafenathi-Paneya
 uZafenathi-Paneya: okuyikuthi,  umembuli wezimfihlo.
. Wamnika uAsenathi, indodakazi kaPotifera umpristi weOni, ukuthi abe ngumkakhe. UJosefa wasephuma wadabula elizweni leGibhithe.

46Njalo uJosefa wayeleminyaka engamatshumi amathathu mhla esima phambi kukaFaro inkosi yeGibhithe al  . UJosefa wasephuma esuka ebusweni bukaFaro, wadabula ilizwe lonke leGibhithe. 47Umhlaba wathela ngezandla ezigcweleyo eminyakeni eyisikhombisa yenala. 48Waseqoqa konke ukudla kweminyaka eyisikhombisa eyayiselizweni leGibhithe, wabeka ukudla emizini; ukudla kwensimu ezingelezele lowo lalowomuzi wakubeka kuwo. 49UJosefa wasebuthelela amabele njengetshebetshebe lolwandle, aba manengi kakhulu, waze wayekela ukubala, ngoba ayengelanani am  .

50Wasezalelwa uJosefa amadodana amabili an  , ungakafiki umnyaka wendlala, amzalela wona uAsenathi indodakazi kaPotifera umpristi
 umpristi: kumbe,  induna.
weOni.
51UJosefa wasebiza ibizo ap  lezibulo wathi nguManase
 uManase: okuyikuthi,  ukukhohlwa.
, wathi: Ngoba uNkulunkulu ungenze ukuthi ngikhohlwe konke ukuhlupheka kwami lendlu yonke kababa.
52Lebizo leyesibili walibiza wathi nguEfrayimi
 uEfrayimi: okuyikuthi,  ukuba lezithelo.
, wathi: Ngoba uNkulunkulu ungenze ukuthi ngibe lezithelo elizweni lokuhlupheka kwami.

53Kwasekuphela iminyaka eyisikhombisa yenala eyayiselizweni leGibhithe. 54Kwasekuqala ukufika iminyaka eyisikhombisa yendlala as  , njengoba uJosefa wayetshilo at  . Kwasekusiba khona indlala emazweni wonke, kodwa elizweni lonke leGibhithe kwakukhona isinkwa. 55Kwathi ilizwe leGibhithe lonke selilamba, abantu bakhala ngesinkwa kuFaro. UFaro wasesithi kuwo wonke amaGibhithe: Yanini kuJosefa, lenze lokho alitshela khona. 56Kwathi sekulendlala ebusweni belizwe lonke, uJosefa wavula zonke iziphala
 iziphala: Heb.  konke okwakulolutho.
, wathengisela av  amaGibhithe; indlala-ke yaba lamandla elizweni leGibhithe.
57Lonke ilizwe lafika eGibhithe kuJosefa ukuthenga, ngoba indlala yayilamandla emhlabeni wonke aw  .

Copyright information for Ndebele