aSeb. 7.11,12.
b43.8.
c35.18.
d42.38.
e41.41.
f37.7,9,10.
g37.5,9.
hDute. 1.24. Josh. 14.7.
i37.30.
j1 Sam. 1.26; 17.55.
lLevi 25.43. Neh. 5.15.
m42.34; 43.5; 44.23.
nJobe 36.8,9.
o37.21.
p9.5. 2 Lan. 24.22. Hlab. 9.12. Luka 11.50,51.
qJobe 33.23.
r42.35; 43.21.
s43.21. Eks. 4.24.
u37.30.
v42.15,19,20.
w42.19.
x34.10,21.
y27.45; 43.14. Levi 26.22. 1 Sam. 15.33. 2 Sam. 17.8. Zaga 17.12. Jer. 18.21. Hos. 13.8.
z46.9.
aa42.13,32,36.
ab42.4; 44.29.
ac37.35; 44.31.

Genesis 42

Abafowabo bakaJosefa baya eGibhithe

1 UJakobe esebonile ukuthi kukhona amabele eGibhithe a  , uJakobe wathi emadodaneni akhe: Kungani likhangelana? 2Wathi futhi: Khangelani, sengizwile ukuthi kukhona amabele eGibhithe; yehlani liye khona, lisithengele khona, ukuze siphile, singafi b  . 3Abafowabo bakaJosefa abalitshumi basebesehla ukuthenga amabele eGibhithe. 4Kodwa uBhenjamini c  , umfowabo kaJosefa, uJakobe kamthumanga labafowabo, ngoba wathi: Hlezi ehlelwe yingozi d  .

5Amadodana kaIsrayeli asefika ukuthenga phakathi kwababesiza, ngoba indlala yayikhona elizweni leKhanani. 6Njalo uJosefa wayengumbusi phezu kwelizwe e  ; wathengisela abantu bonke belizwe; bafika-ke abafowabo bakaJosefa, bamkhothamela ngobuso emhlabathini f  . 7UJosefa esebabonile abafowabo, wabazi, kodwa wazitshaya owemzini kubo, wakhuluma labo izinto ezilukhuni wathi kubo: Livela ngaphi? Bathi: Elizweni leKhanani, ukuthenga ukudla. 8UJosefa wasebazi abafowabo, kodwa bona kabamazanga. 9UJosefa wasekhumbula amaphupho awaphupha ngabo g  , wathi kibo: Lizinhloli h  , ukuzabona ubunqunu belizwe lizile. 10Basebesithi kuye: Hatshi, nkosi yami; kodwa inceku zakho zize ukuthenga ukudla. 11Thina sonke singamadodana andodanye; singabaqotho, inceku zakho kazisizo inhloli. 12Wasesithi kubo: Hatshi, kodwa ukuzabona ubunqunu belizwe lizile. 13Basebesithi: Thina, izinceku zakho, siyizelamani ezilitshumi lambili, amadodana andodanye elizweni leKhanani; khangela-ke, icinathunjana likubaba lamuhla, enye kayisekho i  . 14UJosefa wasesithi kubo: Yikho lokho engikutsho kini, ukuthi: Lizinhloli. 15Kulokhu lizahlolwa; ngempilo kaFaro j  ! kalisoze liphume lapha, ngaphandle kokuthi kufike umfowenu olicinathunjana lapha. 16Thumani omunye wenu, amlande umfowenu; kodwa lina lizabotshwa, ukuze kuhlolwe amazwi enu, ukuthi iqiniso likini yini; kodwa uba hatshi, impilo kaFaro! lizinhloli. 17Wasebafaka
 wabafaka: Heb.  wababuthela.
esitokisini insuku ezintathu.
18UJosefa wasesithi kubo ngosuku lwesithathu: Yenzani lokhu ukuze liphile. Ngiyamesaba uNkulunkulu l  . 19Uba lingabaqotho, kabotshwe omunye wabafowenu endlini yokulondolozwa kwenu, kodwa lina hambani, libuyele lamabele endlala ezindlu zenu, 20lilethe umnawenu olicinathunjana kimi m  ; khona amazwi enu ezaqiniswa, ukuze lingafi. Basebesenza njalo.

21Basebekhulumisana besithi: Isibili silecala ngomfowethu, ngoba sabona usizi lomphefumulo wakhe, nxa wasincenga, kodwa kasilalelanga; ngenxa yalokho sehlelwe yikuhlupheka lokhu n  . 22URubeni wasebaphendula wathi: Kangitshongo yini ukuthi: Lingoni kumfana o  ? Kodwa kalilalelanga. Ngakho legazi lakhe, khangelani, liyabizwa p  . 23Njalo bona babengazi ukuthi uJosefa uyezwa, ngoba kwakulomtoliki q  phakathi kwabo. 24Njalo wabafulathela, wakhala inyembezi; wasetshibilikela kubo, wakhuluma kubo; wasethatha uSimeyoni kubo, wambopha phambi kwamehlo abo.

25UJosefa waselaya ukuthi bagcwalise amasaka abo ngamabele, lokuthi babuyisele imali yabo, ngulowo lalowo esakeni lakhe, lokuthi babanike umphako wendlela; basebesenza njalo kubo. 26Basebesethwesa obabhemi babo amabele abo, basuka lapho. 27Kwathi omunye evula isaka lakhe r  ukuze anike ubabhemi wakhe ukudla endlini yezihambi s  , wabona imali yakhe, ngoba khangela, yayisemlonyeni wesaka lakhe. 28Wasesithi kubafowabo: Imali yami ibuyiselwe; futhi khangelani, isesakeni lami. Inhliziyo yabo yasisehluleka
 zasehluleka: Heb.  yaphuma.
, bathuthumela, omunye komunye besithi: Kuyini lokhu uNkulunkulu akwenze kithi?

29Basebebuyela kuJakobe uyise elizweni leKhanani, bamazisa konke abahlangene lakho, besithi: 30Indoda, umbusi walelolizwe, wasihalada, wasithatha njengenhloli zelizwe. 31Kodwa sathi kuye: Singabaqotho; kasisizo izinhloli; 32sasiyizelamani ezilitshumi lambili, amadodana kababa; enye kayisekho u  , lecinathunjana lamuhla likubaba elizweni leKhanani. 33Lendoda, umbusi welizwe, wathi kithi: Ngalokhu ngizakwazi ukuthi lingabaqotho; tshiyani omunye wabafowenu kimi v  , lithathele indlala yezindlu zenu w  , lihambe, 34lilethe umnawenu olicinathunjana kimi; khona ngizabona ukuthi kalisizo izinhloli kodwa lingabaqotho, ngilinike umfowenu, lithengiselane elizweni x  .

35Kwasekusithi sebethulula amasaka abo, khangela-ke, isikhwama semali salowo lalowo sisesakeni lakhe. Lapho bebona izikhwama zemali yabo, bona loyise, besaba. 36UJakobe uyise wasesithi kubo: Liyangemuka abantwana y  ; uJosefa kasekho loSimeyoni kakho, loBhenjamini lizamthatha; zonke lezizinto zimelane lami. 37URubeni wasekhuluma kuyise esithi: Bulala ababili kumadodana ami z  , uba ngingambuyisi kuwe; mnikele esandleni sami, futhi mina ngizambuyisela kuwe. 38Kodwa wathi: Indodana yami kayiyikwehla lani, ngoba umfowabo ufile aa  , futhi yena usele yedwa; uba esehlelwa yingozi endleleni elihamba kuyo ab  , lizakwehlisela engcwabeni izimvu zami ngosizi ac  .

Copyright information for Ndebele