aSeb. 7.11,12.
b43.8.
c35.18.
d42.38.
e41.41.
f37.7,9,10.
g37.5,9.
hDute. 1.24. Josh. 14.7.
i37.30.
j1 Sam. 1.26; 17.55.
lLevi 25.43. Neh. 5.15.
m42.34; 43.5; 44.23.
nJobe 36.8,9.
o37.21.
p9.5. 2 Lan. 24.22. Hlab. 9.12. Luka 11.50,51.
qJobe 33.23.
r42.35; 43.21.
s43.21. Eks. 4.24.
u37.30.
v42.15,19,20.
w42.19.
x34.10,21.
y27.45; 43.14. Levi 26.22. 1 Sam. 15.33. 2 Sam. 17.8. Zaga 17.12. Jer. 18.21. Hos. 13.8.
z46.9.
aa42.13,32,36.
ab42.4; 44.29.
ac37.35; 44.31.

Genesis 42

Abafowabo bakaJosefa baya eGibhithe

UJakobe esebonile ukuthi kukhona amabele eGibhithe a , uJakobe wathi emadodaneni akhe: Kungani likhangelana? Wathi futhi: Khangelani, sengizwile ukuthi kukhona amabele eGibhithe; yehlani liye khona, lisithengele khona, ukuze siphile, singafi b . Abafowabo bakaJosefa abalitshumi basebesehla ukuthenga amabele eGibhithe. Kodwa uBhenjamini c , umfowabo kaJosefa, uJakobe kamthumanga labafowabo, ngoba wathi: Hlezi ehlelwe yingozi d .

Amadodana kaIsrayeli asefika ukuthenga phakathi kwababesiza, ngoba indlala yayikhona elizweni leKhanani. Njalo uJosefa wayengumbusi phezu kwelizwe e ; wathengisela abantu bonke belizwe; bafika-ke abafowabo bakaJosefa, bamkhothamela ngobuso emhlabathini f . UJosefa esebabonile abafowabo, wabazi, kodwa wazitshaya owemzini kubo, wakhuluma labo izinto ezilukhuni wathi kubo: Livela ngaphi? Bathi: Elizweni leKhanani, ukuthenga ukudla. UJosefa wasebazi abafowabo, kodwa bona kabamazanga. UJosefa wasekhumbula amaphupho awaphupha ngabo g , wathi kibo: Lizinhloli h , ukuzabona ubunqunu belizwe lizile. 10 Basebesithi kuye: Hatshi, nkosi yami; kodwa inceku zakho zize ukuthenga ukudla. 11 Thina sonke singamadodana andodanye; singabaqotho, inceku zakho kazisizo inhloli. 12 Wasesithi kubo: Hatshi, kodwa ukuzabona ubunqunu belizwe lizile. 13 Basebesithi: Thina, izinceku zakho, siyizelamani ezilitshumi lambili, amadodana andodanye elizweni leKhanani; khangela-ke, icinathunjana likubaba lamuhla, enye kayisekho i . 14 UJosefa wasesithi kubo: Yikho lokho engikutsho kini, ukuthi: Lizinhloli. 15 Kulokhu lizahlolwa; ngempilo kaFaro j ! kalisoze liphume lapha, ngaphandle kokuthi kufike umfowenu olicinathunjana lapha. 16 Thumani omunye wenu, amlande umfowenu; kodwa lina lizabotshwa, ukuze kuhlolwe amazwi enu, ukuthi iqiniso likini yini; kodwa uba hatshi, impilo kaFaro! lizinhloli. 17 Wasebafaka
 wabafaka: Heb.  wababuthela.
esitokisini insuku ezintathu.
18 UJosefa wasesithi kubo ngosuku lwesithathu: Yenzani lokhu ukuze liphile. Ngiyamesaba uNkulunkulu l . 19 Uba lingabaqotho, kabotshwe omunye wabafowenu endlini yokulondolozwa kwenu, kodwa lina hambani, libuyele lamabele endlala ezindlu zenu, 20 lilethe umnawenu olicinathunjana kimi m ; khona amazwi enu ezaqiniswa, ukuze lingafi. Basebesenza njalo.

21 Basebekhulumisana besithi: Isibili silecala ngomfowethu, ngoba sabona usizi lomphefumulo wakhe, nxa wasincenga, kodwa kasilalelanga; ngenxa yalokho sehlelwe yikuhlupheka lokhu n . 22 URubeni wasebaphendula wathi: Kangitshongo yini ukuthi: Lingoni kumfana o ? Kodwa kalilalelanga. Ngakho legazi lakhe, khangelani, liyabizwa p . 23 Njalo bona babengazi ukuthi uJosefa uyezwa, ngoba kwakulomtoliki q  phakathi kwabo. 24 Njalo wabafulathela, wakhala inyembezi; wasetshibilikela kubo, wakhuluma kubo; wasethatha uSimeyoni kubo, wambopha phambi kwamehlo abo.

25 UJosefa waselaya ukuthi bagcwalise amasaka abo ngamabele, lokuthi babuyisele imali yabo, ngulowo lalowo esakeni lakhe, lokuthi babanike umphako wendlela; basebesenza njalo kubo. 26 Basebesethwesa obabhemi babo amabele abo, basuka lapho. 27 Kwathi omunye evula isaka lakhe r  ukuze anike ubabhemi wakhe ukudla endlini yezihambi s , wabona imali yakhe, ngoba khangela, yayisemlonyeni wesaka lakhe. 28 Wasesithi kubafowabo: Imali yami ibuyiselwe; futhi khangelani, isesakeni lami. Inhliziyo yabo yasisehluleka
 zasehluleka: Heb.  yaphuma.
, bathuthumela, omunye komunye besithi: Kuyini lokhu uNkulunkulu akwenze kithi?

29 Basebebuyela kuJakobe uyise elizweni leKhanani, bamazisa konke abahlangene lakho, besithi: 30 Indoda, umbusi walelolizwe, wasihalada, wasithatha njengenhloli zelizwe. 31 Kodwa sathi kuye: Singabaqotho; kasisizo izinhloli; 32 sasiyizelamani ezilitshumi lambili, amadodana kababa; enye kayisekho u , lecinathunjana lamuhla likubaba elizweni leKhanani. 33 Lendoda, umbusi welizwe, wathi kithi: Ngalokhu ngizakwazi ukuthi lingabaqotho; tshiyani omunye wabafowenu kimi v , lithathele indlala yezindlu zenu w , lihambe, 34 lilethe umnawenu olicinathunjana kimi; khona ngizabona ukuthi kalisizo izinhloli kodwa lingabaqotho, ngilinike umfowenu, lithengiselane elizweni x .

35 Kwasekusithi sebethulula amasaka abo, khangela-ke, isikhwama semali salowo lalowo sisesakeni lakhe. Lapho bebona izikhwama zemali yabo, bona loyise, besaba. 36 UJakobe uyise wasesithi kubo: Liyangemuka abantwana y ; uJosefa kasekho loSimeyoni kakho, loBhenjamini lizamthatha; zonke lezizinto zimelane lami. 37 URubeni wasekhuluma kuyise esithi: Bulala ababili kumadodana ami z , uba ngingambuyisi kuwe; mnikele esandleni sami, futhi mina ngizambuyisela kuwe. 38 Kodwa wathi: Indodana yami kayiyikwehla lani, ngoba umfowabo ufile aa , futhi yena usele yedwa; uba esehlelwa yingozi endleleni elihamba kuyo ab , lizakwehlisela engcwabeni izimvu zami ngosizi ac .

Copyright information for Ndebele