a41.54,57.
c42.20; 44.23.
f42.2.
g44.32.
h37.25.
i42.25,27,35.
j17.1.
k43.19; 24.2; 39.4; 44.1,4.
m42.3,10.
n42.27.
o18.4; 19.2; 24.32.
p43.11.
q43.28; 37.7,9,10; 42.6.
r42.11,13.
s35.18.
t42.13.
u1 Kho. 3.26. Hos. 11.8.
v42.24.
w45.1.
x46.34. Eks. 8.26.
y2 Sam. 11.8.
z45.22.

Genesis 43

Abafowabo bakaJosefa babuyela eGibhithe loBhenjamini

1 Indlala yasisiba nzima a  elizweni. 2Kwasekusithi sebeqedile ukudla ababebuye lakho eGibhithe, uyise wathi kubo: Buyelani, lisithengele ukudla okulutshwana. 3UJuda wasekhuluma kuye wathi: Leyondoda yasiqonqosela
 yasiqonqosela: Heb.  yafakaza lokufakaza.
yathi: Kalisoze libubone ubuso bami ngaphandle kokuthi umnawenu libe laye c  .
4Uba uthuma umnawethu lathi, sizakwehla siyekuthengela ukudla, 5kodwa uba ungamthumi, kasiyikwehla, ngoba leyondoda yathi kithi: Kalisoze libubone ubuso bami ngaphandle kokuthi umnawenu lilaye. 6UIsrayeli wasesithi: Lenzelani okubi kimi ngokuyazisa leyondoda ukuthi liselomnawenu? 7Basebesithi: Leyondoda yabuzisisa
 yabuzisisa: Heb.  yabuza lokubuza.
mayelana lathi langezihlobo zethu, isithi: Uyihlo usaphila yini? Lilomnawenu yini? Sayilandisela ngalawomazwi
 ngalawo-: Heb.  umlomo.
; ukwazi sasikwazi yini ukuthi izakuthi: Yehlani lomnawenu?
8UJuda wasesithi kuIsrayeli uyise: Thuma umfana lami; besesisukuma sihambe, ukuze siphile singafi f  , lathi, lawe, labantwanyana bethu. 9Mina ngizakuba yisibambiso sakhe; uzamdinga esandleni sami; uba ngingambuyisi kuwe ngimbeke phambi kwakho, ngizakuba lecala kuwe zonke izinsuku g  . 10Isibili uba besingalibalanga, qotho ngabe khathesi sesibuyile kabili. 11UIsrayeli uyise wasesithi kubo: Uba kunjalo khathesi, yenzani lokhu; thathani okwezithelo ezikhethiweyo zelizwe ezitsheni zenu, liyehlisele leyondoda isipho, inhlaka eyingcosana h  , loluju oluyingcosana, isinongo, lemure*, imkelu yepistakiyo, lama-alimondi; 12lithathe imali iphindwe kabili esandleni senu; futhi imali eyabuyiselwayo emlonyeni wamasaka enu i  liyibuyisele esandleni senu, mhlawumbe kwaba yisiphosiso. 13Lithathe futhi umfowenu, lisukume, libuyele kuleyondoda. 14UNkulunkulu uSomandla j  kaliphe isihawu phambi kwaleyondoda, ukuze alikhululele omunye umfowenu loBhenjamini. Mina-ke, uba ngemukwa abantwana, ngiyemukwa.

15Amadoda asethatha lesosipho, athatha imali ephindwe kabili esandleni sawo loBhenjamini; asukuma ehlela eGibhithe, ema phambi kukaJosefa. 16Kwathi uJosefa embona uBhenjamini elabo, wathi kumphathi wendlu yakhe k  : Ngenisa lamadoda endlini, uhlabe isifuyo, ulungise, ngoba lamadoda azakudla lami emini. 17Indoda yenza njengoba uJosefa etshilo, lendoda yawangenisa amadoda endlini kaJosefa. 18Amadoda asesesaba, ngoba engeniswe endlini kaJosefa; athi: Singenisiwe ngenxa yemali eyabuyiselwa emasakeni ethu kuqala, ukuze asijume
 asijume: Heb.  azigiqe phezu kwethu.
ehlele phezu kwethu, asithathe sibe yizigqili, labobabhemi bethu.
19Asesondela endodeni eyayingumphathi wendlu kaJosefa, akhuluma kuyo emnyango wendlu, 20athi: Mayuyu nkosi yami! Sehla lokwehla kuqala ukuthenga ukudla m  . 21Kwasekusithi sesifike endlini yezihambi, savula amasaka ethu, khangela-ke, imali yalowo lalowo yayisemlonyeni wesaka lakhe n  , imali yethu ngesisindo sayo; siyibuyisile esandleni sethu. 22Lenye imali sehlelayo esandleni sethu, ukuthenga ukudla. Kasazi ukuthi ngubani ofake imali yethu emasakeni ethu. 23Wasesithi: Ukuthula kakube kini, lingesabi. UNkulunkulu wenu loNkulunkulu kayihlo ulinikile inotho emasakeni enu. Imali yenu yeza kimi. Wasemkhuphela kubo uSimeyoni. 24Indoda yasiwangenisa amadoda endlini kaJosefa, yawanika amanzi; asegeza inyawo zawo; yasinika obabhemi bawo ukudla o  . 25Aselungisa isipho p  waze wafika uJosefa emini, ngoba ayezwile ukuthi bazakudla isinkwa lapho.

26Kwathi uJosefa esefikile endlini, amlethela endlini isipho esasisesandleni sawo, amkhothamela emhlabathini q  . 27Wasewabuza impilo wathi: Uyaphila uyihlo yini, ixhegu elalikhuluma ngalo? Lisaphila yini r  ? 28Asesithi: Inceku yakho ubaba isekhona, isaphila. Asekhothamela phansi amkhonza. 29Wasephakamisa amehlo akhe, wabona uBhenjamini umfowabo, indodana kanina s  , wathi: Nguye lo umnawenu omncinyane yini elakhuluma ngaye kimi t  ? Wathi futhi: UNkulunkulu kabe lomusa kuwe, ndodana yami. 30UJosefa wasephangisa, ngoba imibilini yakhe yatshisekela umfowabo u  ; wadinga indawo yokukhala inyembezi; wangena ekamelweni eliphakathi, wakhala inyembezi khona v  . 31Esegezile ubuso bakhe, waphuma; esezibambile w  wathi: Fakani isinkwa. 32Bamfakela yedwa, lawo wodwa, lamaGibhithe, ayesidla laye, wodwa, ngoba amaGibhithe ayengedle isinkwa lamaHebheru, ngoba lokho kwakuyisinengiso kumaGibhithe x  . 33Asehlala phambi kwakhe, izibulo njengobuzibulo balo, lecinathunjana njengobucinathunjana balo; lamadoda amangala enye kwenye. 34Wasewabela kulokhu okwakuphambi kwakhe y  ; kodwa isabelo sikaBhenjamini saphindwa kahlanu z  okwedlula isabelo sawo wonke. Anatha asenatha kakhulu laye.

Copyright information for Ndebele