a43.21.
b31.32.
c37.29,34. Nani 14.6. 2 Sam. 1.11; 3.31. Jobe 1.20. Tshu. 3.7. 2 Kho. 18.37; 19.1. Jer. 36.24. Mat. 26.65.
d37.7,9,10; 42.6; 43.26,28.
e44.9.
f43.20.
gEks. 32.22.
h43.8; 44.23,26,31.
i42.15,20; 43.3,5.
j44.31.
k43.1.
l37.33.
m42.36,38; 44.31.
n1 Sam. 18.1.
o44.30.
p43.9.

Genesis 44

UJosefa uyabalinga abafowabo

1 Waselaya umphathi wendlu yakhe esithi: Gcwalisa amasaka amadoda ngokudla, okulingene abangakuthwala, ufake imali yalowo lalowo emlonyeni wesaka lakhe. 2Lenkezo yami, inkezo yesiliva, ifake emlonyeni wesaka lecinathunjana kanye lemali yamabele alo. Wenza-ke njengelizwi likaJosefa, ayelikhulumile. 3Ekuseni sekusile, amadoda avunyelwa ukuhamba, wona labobabhemi bawo. 4Wona aphuma emzini, ayengakhatshana, uJosefa wasesithi kumphathi wendlu yakhe: Sukuma xotshana lamadoda; lapho usuwaficile uzakuthi kuwo: Liphindiseleleni okuhle ngokubi? 5Le kayisiyo enatha kuyo inkosi yami, lehlahlula ngayo sibili yini? Lenze okubi ngelikwenzileyo.

6Wasewafica, wakhuluma kuwo lamazwi. 7Asesithi kuye: Inkosi yethu ikhulumelani amazwi anje? Kakube khatshana lezinceku zakho ukwenza into enje. 8Khangela, imali esayifica emlonyeni wamasaka ethu a  sayibuyisela kuwe ivela elizweni leKhanani. Pho, besingeba njani isiliva loba igolide endlini yenkosi yakho? 9Lowo owezinceku zakho etholwa kuye, kafe b  , lathi futhi sizakuba yizigqili zenkosi yethu. 10Wasesithi: Khathesi-ke, kakube njalo njengamazwi enu; lowo ezatholwa kuye uzakuba yisigqili sami, kodwa lina libe msulwa. 11Basebephangisa, njalo ngulowo lalowo wethulela isaka lakhe emhlabathini, ngulowo lalowo wasevula isaka lakhe. 12Waphenya eqala kwenkulu wacina ngecinathunjana; njalo inkezo yatholwa esakeni likaBhenjamini. 13Asedabula izembatho zawo c  ; ileyo laleyo yethwesa ubabhemi wayo, asebuyela emzini.

14Njalo uJuda wafika labafowabo endlini kaJosefa; ngoba wayesesekhona, bawela emhlabathini phambi kwakhe d  . 15UJosefa wasesithi kubo: Yisenzo bani elisenzileyo? Belingazi yini ukuthi indoda enjengami ingahlahlula sibili? 16UJuda wasesithi: Sizakuthini enkosini yethu? Sizakhulumani? Loba sizazilungisisa njani? UNkulunkulu uthole ububi benceku zakho; khangela, siyizigqili zenkosi yethu, thina sonke kanye laye inkezo etholwe esandleni sakhe e  . 17Kodwa wathi: Kakube khatshana lami ukwenza lokho. Indoda esandleni sayo okutholwe inkezo, nguye ozakuba yisigqili sami; kodwa lina yenyukani ngokuthula liye kuyihlo.

18UJuda wasesondela kuye wathi: Uxolo nkosi yami! Ake uvumele inceku yakho ikhulume ilizwi endlebeni zenkosi yami f  , lolaka lwakho lungayivutheli inceku yakho g  , ngoba unjengoFaro kanye. 19Inkosi yami yabuza inceku zayo isithi: Liloyihlo kumbe umfowenu yini? 20Sasesisithi enkosini yami: Silobaba olixhegu, lomfana wobuxhegu, omncinyane h  , lomnewabo ufile, njalo yena usele yedwa kunina, loyise uyamthanda. 21Wasusithi ezincekwini zakho: Mehliseleni kimi ukuze ngibeke ilihlo lami phezu kwakhe i  . 22Sasesisithi enkosini yami: Umfana angetshiye uyise; uba emtshiya uyise, uzakufa uyise j  . 23Wasusithi ezincekwini zakho: Uba umnawenu olicinathunjana engehli lani, kaliyikubona ubuso bami futhi. 24Kwasekusithi sesenyukele kunceku yakho ubaba, samazisa amazwi enkosi yami. 25Ubaba wasesithi: Buyelani, lisithengele ukudla okulutshwana k  . 26Sasesisithi: Singeke sehle; uba umnawethu olicinathunjana elathi singehla, ngoba singebone ubuso baleyondoda uba umnawethu olicinathunjana singelaye. 27Inceku yakho ubaba yasisithi kithi: Lina liyazi ukuthi umkami wangizalela amadodana amabili; 28njalo omunye waphuma kimi, ngasengisithi: Isibili udatshuliwe lokudatshulwa l  ; njalo kangimbonanga kuze kube khathesi. 29Uba lithatha lalo limsusa ebusweni bami, esehlelwe yingozi, lizakwehlisela-ke izimvu zami engcwabeni ngosizi m  . 30Khathesi-ke, lapho ngibuyela kunceku yakho ubaba, lomfana singelaye, njengoba umphefumulo wakhe ubotshelwe emphefumulweni wakhe n  , 31kuzakuthi-ke, nxa ebona ukuthi umfana kakho o  , uzakufa; njalo inceku zakho zizakwehlisela izimvu zenceku yakho ubaba engcwabeni ngosizi. 32Ngoba inceku yakho yaba yisibambiso somfana kubaba esithi: Uba ngingambuyiseli kuwe, ngizakuba lecala kubaba zonke izinsuku p  . 33Khathesi-ke, ake inceku yakho isale esikhundleni somfana, ibe yisigqili senkosi yami, lomfana enyuke kanye labafowabo. 34Ngoba ngingenyukela njani kubaba, umfana ngingelaye, hlezi ngibone okubi okuzafica ubaba?

Copyright information for Ndebele