a43.21.
b31.32.
c37.29,34. Nani 14.6. 2 Sam. 1.11; 3.31. Jobe 1.20. Tshu. 3.7. 2 Kho. 18.37; 19.1. Jer. 36.24. Mat. 26.65.
d37.7,9,10; 42.6; 43.26,28.
e44.9.
f43.20.
gEks. 32.22.
h43.8; 44.23,26,31.
i42.15,20; 43.3,5.
j44.31.
k43.1.
l37.33.
m42.36,38; 44.31.
n1 Sam. 18.1.
o44.30.
p43.9.

Genesis 44

UJosefa uyabalinga abafowabo

Waselaya umphathi wendlu yakhe esithi: Gcwalisa amasaka amadoda ngokudla, okulingene abangakuthwala, ufake imali yalowo lalowo emlonyeni wesaka lakhe. Lenkezo yami, inkezo yesiliva, ifake emlonyeni wesaka lecinathunjana kanye lemali yamabele alo. Wenza-ke njengelizwi likaJosefa, ayelikhulumile. Ekuseni sekusile, amadoda avunyelwa ukuhamba, wona labobabhemi bawo. Wona aphuma emzini, ayengakhatshana, uJosefa wasesithi kumphathi wendlu yakhe: Sukuma xotshana lamadoda; lapho usuwaficile uzakuthi kuwo: Liphindiseleleni okuhle ngokubi? Le kayisiyo enatha kuyo inkosi yami, lehlahlula ngayo sibili yini? Lenze okubi ngelikwenzileyo.

Wasewafica, wakhuluma kuwo lamazwi. Asesithi kuye: Inkosi yethu ikhulumelani amazwi anje? Kakube khatshana lezinceku zakho ukwenza into enje. Khangela, imali esayifica emlonyeni wamasaka ethu a  sayibuyisela kuwe ivela elizweni leKhanani. Pho, besingeba njani isiliva loba igolide endlini yenkosi yakho? Lowo owezinceku zakho etholwa kuye, kafe b , lathi futhi sizakuba yizigqili zenkosi yethu. 10 Wasesithi: Khathesi-ke, kakube njalo njengamazwi enu; lowo ezatholwa kuye uzakuba yisigqili sami, kodwa lina libe msulwa. 11 Basebephangisa, njalo ngulowo lalowo wethulela isaka lakhe emhlabathini, ngulowo lalowo wasevula isaka lakhe. 12 Waphenya eqala kwenkulu wacina ngecinathunjana; njalo inkezo yatholwa esakeni likaBhenjamini. 13 Asedabula izembatho zawo c ; ileyo laleyo yethwesa ubabhemi wayo, asebuyela emzini.

14 Njalo uJuda wafika labafowabo endlini kaJosefa; ngoba wayesesekhona, bawela emhlabathini phambi kwakhe d . 15 UJosefa wasesithi kubo: Yisenzo bani elisenzileyo? Belingazi yini ukuthi indoda enjengami ingahlahlula sibili? 16 UJuda wasesithi: Sizakuthini enkosini yethu? Sizakhulumani? Loba sizazilungisisa njani? UNkulunkulu uthole ububi benceku zakho; khangela, siyizigqili zenkosi yethu, thina sonke kanye laye inkezo etholwe esandleni sakhe e . 17 Kodwa wathi: Kakube khatshana lami ukwenza lokho. Indoda esandleni sayo okutholwe inkezo, nguye ozakuba yisigqili sami; kodwa lina yenyukani ngokuthula liye kuyihlo.

18 UJuda wasesondela kuye wathi: Uxolo nkosi yami! Ake uvumele inceku yakho ikhulume ilizwi endlebeni zenkosi yami f , lolaka lwakho lungayivutheli inceku yakho g , ngoba unjengoFaro kanye. 19 Inkosi yami yabuza inceku zayo isithi: Liloyihlo kumbe umfowenu yini? 20 Sasesisithi enkosini yami: Silobaba olixhegu, lomfana wobuxhegu, omncinyane h , lomnewabo ufile, njalo yena usele yedwa kunina, loyise uyamthanda. 21 Wasusithi ezincekwini zakho: Mehliseleni kimi ukuze ngibeke ilihlo lami phezu kwakhe i . 22 Sasesisithi enkosini yami: Umfana angetshiye uyise; uba emtshiya uyise, uzakufa uyise j . 23 Wasusithi ezincekwini zakho: Uba umnawenu olicinathunjana engehli lani, kaliyikubona ubuso bami futhi. 24 Kwasekusithi sesenyukele kunceku yakho ubaba, samazisa amazwi enkosi yami. 25 Ubaba wasesithi: Buyelani, lisithengele ukudla okulutshwana k . 26 Sasesisithi: Singeke sehle; uba umnawethu olicinathunjana elathi singehla, ngoba singebone ubuso baleyondoda uba umnawethu olicinathunjana singelaye. 27 Inceku yakho ubaba yasisithi kithi: Lina liyazi ukuthi umkami wangizalela amadodana amabili; 28 njalo omunye waphuma kimi, ngasengisithi: Isibili udatshuliwe lokudatshulwa l ; njalo kangimbonanga kuze kube khathesi. 29 Uba lithatha lalo limsusa ebusweni bami, esehlelwe yingozi, lizakwehlisela-ke izimvu zami engcwabeni ngosizi m . 30 Khathesi-ke, lapho ngibuyela kunceku yakho ubaba, lomfana singelaye, njengoba umphefumulo wakhe ubotshelwe emphefumulweni wakhe n , 31 kuzakuthi-ke, nxa ebona ukuthi umfana kakho o , uzakufa; njalo inceku zakho zizakwehlisela izimvu zenceku yakho ubaba engcwabeni ngosizi. 32 Ngoba inceku yakho yaba yisibambiso somfana kubaba esithi: Uba ngingambuyiseli kuwe, ngizakuba lecala kubaba zonke izinsuku p . 33 Khathesi-ke, ake inceku yakho isale esikhundleni somfana, ibe yisigqili senkosi yami, lomfana enyuke kanye labafowabo. 34 Ngoba ngingenyukela njani kubaba, umfana ngingelaye, hlezi ngibone okubi okuzafica ubaba?

Copyright information for Ndebele