a43.31. Esta 5.10. Isa. 42.14; 63.15; 64.12. 1 Sam. 13.12.
bSeb. 7.13.
d50.20. Hlab. 105.16,17.
eEks. 34.21. Dute. 21.4. 1 Sam. 8.12. Isa. 30.24.
f45.26; 41.43.
g46.28,29,34; 47.1,4,6,27; 50.8; 47.11.
hZaga 20.13; 23.21; 30.9.
iSeb. 7.14.
jNani 18.12,29.
l2 Kho. 5.5,23.
m43.34.
n2 Lan. 11.23. Dan. 4.12,21.
oHlab. 4.4; Efe. 4.26. Zaga 29.9. Hez. 16.43.
p45.19,21; 46.5. Nani 7.3,6.

Genesis 45

UJosefa uyaziveza kubafowabo

1 UJosefa-ke wayengelakuzibamba a  phambi kwabo ababemi laye, wamemeza wathi: Khuphani wonke umuntu asuke kimi. Futhi kwakungelamuntu owayemi laye lapho uJosefa eziveza kubafowabo. 2Wasephakamisa ilizwi lakhe ngokukhala, aze ezwa amaGibhithe lendlu kaFaro yezwa. 3UJosefa wasesithi kubafowabo: NginguJosefa b  . Ubaba usaphila yini? Kodwa abafowabo kabaze bamphendula, ngoba besanganisekile phambi kwakhe. 4UJosefa wasesithi kubafowabo: Ake lisondele kimi. Basondela-ke. Wasesithi: NginguJosefa umfowenu elamthengisa waya eGibhithe. 5Khathesi-ke, lingadabuki, lingazithukutheleli
 lingazithukutheleli: Heb.  kakungabi lentukuthelo emehlweni enu.
, ukuthi langithengisa lapha, ngoba uNkulunkulu wangithuma phambi kwenu ukulondoloza impilo d  .
6Ngoba liminyaka emibili indlala iphakathi kwelizwe; njalo kuseleminyaka emihlanu okungayikulinywa kuvunwe ngayo e  . 7Njalo uNkulunkulu wangithuma phambi kwenu ukulimisela insali emhlabeni, lokuligcina liphila ngokukhulula okukhulu. 8Khathesi-ke, lina alingithumelanga lapha, kodwa uNkulunkulu; wasengimisa ngaba nguyise kaFaro f  , lenkosi yendlu yakhe yonke, lombusi elizweni lonke leGibhithe. 9Phangisani lenyukele kubaba, lithi kuye: Itsho njalo indodana yakho uJosefa: UNkulunkulu ungimise inkosi yeGibhithe lonke; yehlela kimi, ungaphuzi; 10uzahlala elizweni leGosheni g  , ube seduze lami, wena labantwana bakho labantwana babantwabakho, lezimvu zakho lenkomo zakho, lakho konke olakho. 11Njalo ngizakondla lapho, ngoba isekhona iminyaka emihlanu yendlala, hlezi ube ngumyanga, wena lendlu yakho lakho konke olakho h  . 12Khangelani-ke, amehlo enu ayabona, lamehlo omfowethu uBhenjamini, ukuthi umlomo wami ukhuluma kini. 13Bikelani ubaba lonke udumo lwami eGibhithe, lakho konke elikubonileyo, liphangise lehlisele ubaba lapha i  . 14Wasewela entanyeni kaBhenjamini umfowabo, wakhala inyembezi; loBhenjamini wakhala inyembezi entanyeni yakhe. 15Wasebanga bonke abafowabo, wakhala inyembezi phezu kwabo. Njalo emva kwalokhu abafowabo baxoxa laye.

16Kwathi lelilizwi lizwakala endlini kaFaro lisithi, abafowabo bakaJosefa bafikile, kwaba kuhle emehlweni kaFaro lemehlweni enceku zakhe. 17UFaro wasesithi kuJosefa: Tshela abafowenu uthi: Yenzani lokhu, yethwesani inyamazana zenu, lihambe liye elizweni leKhanani, 18lithathe uyihlo lemizi yenu, libuye kimi; besengilinika okuhle kwelizwe leGibhithe, beselisidla amanono elizwe j  . 19Wena-ke usulayiwe; yenzani lokhu, zithatheleni elizweni leGibhithe izinqola zabantwanyana benu labomkenu, lithwale uyihlo libuye. 20Futhi ilihlo lenu lingakhathaleli impahla zenu, ngoba okuhle kwelizwe lonke leGibhithe kungokwenu. 21Asesenza njalo amadodana kaIsrayeli; uJosefa wasewanika izinqola njengokulaya
 ukulaya: Heb.  umlomo.
kukaFaro, wabanika umphako wendlela.
22Wabanika bonke, kwaba ngulowo lalowo izembatho zokuntshintsha l  ; kodwa uBhenjamini wamnika inhlamvu zesiliva ezingamakhulu amathathu, lezembatho zokuntshintsha ezinhlanu m  . 23Wasethumela kuyise kanje, obabhemi abalitshumi, bethwele okwezinto ezinhle zeGibhithe, labobabhemikazi abalitshumi bethwele amabele lezinkwa lokudla kwendlela kukayise n  . 24Wasebathuma abafowabo bahamba. Wathi kibo: Lingaxabani endleleni o  .

25Basebesenyuka besuka eGibhithe, bafika elizweni leKhanani, kuJakobe uyise. 26Bambikela besithi: UJosefa usaphila, njalo ungumbusi elizweni leGibhithe lonke. Inhliziyo yakhe yasiphela amandla, ngoba wayengabakholwa. 27Basebemtshela wonke amazwi kaJosefa ayewatshilo kibo. Kwathi esezibonile izinqola uJosefa ayezithume ukumthwala p  , umoya kaJakobe uyise wavuseleka. 28UIsrayeli wasesithi: Kwanele, uJosefa indodana yami usaphila; ngizahamba ngimbone ngingakafi.

Copyright information for Ndebele