a21.31,33; 26.23,33; 28.10.
b26.24,25.
c15.1.
d28.13.
e12.2. Dute. 26.5.
f15.16; 28.15; 48.21; 50.24. Eks. 3.8.
g50.1.
h45.19,21,27.
i37.35. Josh. 24.4. Hlab. 105.23. Isa. 52.4.
jEks. 6.14-25. Eks. 1.1-5.
kNani 26.5-7. 1 Lan. 5.1-3.
l1 Lan. 6.1.
m1 Lan. 2.3; 4.21.
n1 Lan. 2.3; 4.21.
oe 38.29. 1 Lan. 2.5.
p1 Lan. 7.1.
q29.32-30.21.
rNani 26.15-17.
s1 Lan. 7.30.
t30.10-13.
u29.24.
w41.50.
xNani 26.38-40. 1 Lan. 7.6-12; 8.1.
y1 Lan. 7.13.
z30.5-8.
aa29.29.
abEks. 1.5. Dute. 10.22. Seb. 7.14.
ac45.10.
ad45.14.
ae47.1.
af47.3.
ag46.32.
ah37.12.
ai43.32. Eks. 8.26.

Genesis 46

UJakobe uya eGibhithe

1 UIsrayeli wasesuka lakho konke ayelakho, wafika eBherishebha a  , wanikela imihlatshelo kuNkulunkulu kayise uIsaka b  . 2UNkulunkulu wasekhuluma kuIsrayeli emibonweni c  yebusuku esithi: Jakobe, Jakobe! Wasesithi: Khangela ngilapha. 3Wasesithi: NginguNkulunkulu, uNkulunkulu kayihlo d  ; ungesabi ukwehlela eGibhithe, ngoba ngizakumisa ube yisizwe esikhulu khona e  ; 4mina ngizakwehlela eGibhithe lawe, njalo lami isibili ngizakwenyusa f  ; futhi uJosefa uzabeka isandla sakhe phezu kwamehlo akho g  . 5UJakobe wasesukuma evela eBherishebha. Lamadodana kaIsrayeli amthwala uJakobe uyise labantwanyana bawo labomkawo ezinqoleni uFaro ayezithumile ukumthwala h  . 6Basebethatha izifuyo zabo lempahla zabo ababezizuzile elizweni leKhanani, bafika eGibhithe, uJakobe lenzalo yakhe yonke laye, 7amadodana akhe, lamadodana amadodana akhe kanye laye, lamadodakazi akhe, lamadodakazi amadodana akhe; layo yonke inzalo yakhe wayiletha laye eGibhithe i  .

Inzalo kaJakobe

8Njalo la ngamabizo amadodana kaIsrayeli j  afika eGibhithe: UJakobe lamadodana akhe. Izibulo likaJakobe: URubeni k  . 9Lamadodana kaRubeni: OHanoki, loPalu, loHezironi, loKarimi.

10Lamadodana kaSimeyoni: OJemuweli loJamini loOhadi loJakini loZohari, loShawuli indodana yomKhananikazi.

11Lamadodana kaLevi l  : OGerishoni, uKohathi loMerari.

12Lamadodana kaJuda m  : OEri loOnani loShela loPerezi loZera; kodwa uEri wafa, loOnani, elizweni leKhanani n  . Lamadodana kaPerezi ayengoHezironi loHamuli o  .

13Lamadodana kaIsakari p  : OThola loPuva loYobi loShimroni.

14Lamadodana kaZebuluni: OSeredi loEloni loJaleli. 15La ngamadodana kaLeya awazalela uJakobe ePadani-Arama loDina indodakazi yakhe q  ; yonke imiphefumulo yamadodana akhe lamadodakazi akhe yayingamatshumi amathathu lantathu.

16Njalo amadodana kaGadi: UZifiyoni loHagi, uShuni loEziboni, uEriyi loArodi loAreli r  .

17Lamadodana kaAsheri s  : OJimna loIshiva loIshivi loBeriya loSera udadewabo. Lamadodana kaBeriya: OHeberi loMalikiyeli. 18La ngamadodana kaZilipa t  , uLabani amnika yena uLeya indodakazi yakhe u  , njalo la wawazalela uJakobe, imiphefumulo elitshumi lesithupha.

19Amadodana kaRasheli umkaJakobe: OJosefa loBhenjamini.

20Kwasekuzalelwa uJosefa elizweni leGibhithe oManase loEfrayimi, amzalela bona uAsenathi indodakazi kaPotifera umpristi
 umpristi: kumbe,  induna.
weOni w  .

21Lamadodana kaBhenjamini: OBhela loBekeri loAshibeli, uGera loNamani, uEhi loRoshi, uMupimi loHupimi loAridi x  . 22La ngamadodana kaRasheli azalelwa uJakobe; yonke imiphefumulo ilitshumi lane.

23Lamadodana kaDani: UHushimi.

24Lamadodana kaNafithali y  : OJazeli loGuni loJezeri loShilema. 25La ngamadodana kaBiliha z  , uLabani amnika yena uRasheli indodakazi yakhe aa  , wasemzalela la uJakobe; yonke imiphefumulo iyisikhombisa.

26Yonke imiphefumulo eyafika loJakobe eGibhithe, evela ekhalweni lwakhe, ngaphandle kwabafazi bamadodana kaJakobe, yonke imiphefumulo ingamatshumi ayisithupha lesithupha ab  . 27Lamadodana kaJosefa awazalelwa eGibhithe ayimiphefumulo emibili. Yonke imiphefumulo yendlu kaJakobe eyafika eGibhithe yayingamatshumi ayisikhombisa.

UJakobe labantwana bakhe eGibhithe

28Wasethuma uJuda phambi kwakhe kuJosefa, ukuthi akhokhele phambi kwakhe esiya eGosheni; basebefika elizweni leGosheni ac  . 29UJosefa wasebopha inqola yakhe, wenyukela eGosheni ukuhlangabeza uIsrayeli uyise; wazibonakalisa kuye, wawela entanyeni yakhe, wakhala inyembezi isikhathi eside entanyeni yakhe ad  . 30UIsrayeli wasesithi kuJosefa: Sengingafa, lokhu sengibonile ubuso bakho, ngoba usaphila. 31UJosefa wasesithi kubafowabo lakundlu kayise: Ngizakwenyuka ngibike kuFaro ngithi kuye: Abafowethu lendlu kababa ababeselizweni leKhanani sebefikile kimi ae  ; 32lamadoda angabelusi bezimvu, ngoba abengamadoda afuyileyo; njalo alethe izimvu zawo lenkomo zawo lakho konke alakho. 33Njalo kuzakuthi lapho uFaro elibiza esithi: Iyini imisebenzi yenu af  ? 34Lizakuthi-ke: Izinceku zakho zingamadoda okufuya ag  , kusukela ebutsheni bethu kuze kube khathesi ah  , thina sonke labobaba; ukuze lihlale elizweni leGosheni; ngoba wonke umelusi wezimvu uyanengeka kumaGibhithe ai  .

Copyright information for Ndebele