a46.31.
b45.10.
cSeb. 7.13.
d46.33.
e46.34.
f15.13. Dute. 26.5.
g46.34.
h20.15.
i45.18.
j47.4.
kHlab. 39.12. Heb. 11.9,13.
l25.7; 35.28.
m47.7.
nEks. 1.11; 12.37.
o47.6.
p45.11; 50.21.
q41.56.
r47.19.
sEzra 7.24.
t47.29; 33.15.
u45.10.
v46.3.
wDute. 31.14. 1 Kho. 2.1.
x24.2.
y24.49.
z50.25.
aa2 Sam. 19.37.
ab49.29; 50.5,13.
ac21.23,24.
ad48.2. 1 Kho. 1.47. Heb. 11.21.

Genesis 47

UJosefa wasesiza wambikela uFaro a  wathi: Ubaba labafowethu lezimvu zabo lenkomo zabo lakho konke abalakho bavele elizweni leKhanani, khangela-ke, baselizweni leGosheni b . Wasethatha ingxenye yabafowabo, amadoda amahlanu, wawamisa phambi kukaFaro c . UFaro wasesithi kubafowabo: Iyini imisebenzi yenu d ? Basebesithi kuFaro: Izinceku zakho zingabelusi bezimvu, thina sonke labobaba e . Bathi futhi kuFaro: Sizehlala njengabezizwe elizweni f ; ngoba kakuladlelo lemihlambi inceku zakho ezilayo, ngoba indlala inzima elizweni leKhanani. Khathesi-ke, inceku zakho ake zihlale elizweni leGosheni g . UFaro wasekhuluma kuJosefa esithi: Uyihlo labafowenu sebeze kuwe. Ilizwe leGibhithe liphambi kwakho h ; hlalisa uyihlo labafowenu ebuhleni belizwe i , kabahlale elizweni leGosheni j ; futhi uba usazi ukuthi kukhona phakathi kwabo amadoda azingcitshi, uwabeke abe zinduna zezifuyo phezu kwengilakho. UJosefa waseletha uJakobe uyise, wammisa phambi kukaFaro; uJakobe wasembusisa uFaro. UFaro wasesithi kuJakobe: Mangaki amalanga eminyaka yempilo yakho? UJakobe wasesithi kuFaro: Amalanga eminyaka yobuhambuma bami k  ayiminyaka elikhulu lamatshumi amathathu; abemalutshwana emabi amalanga eminyaka yempilo yami, futhi kawafinyelelanga emalangeni eminyaka yempilo yabobaba ensukwini zobuhambuma babo l . 10 UJakobe wasebusisa uFaro m , waphuma esuka ebusweni bukaFaro. 11 UJosefa wabahlalisa oyise labafowabo, wabapha isabelo elizweni leGibhithe, ebuhleni belizwe kulalo lonke, emkhonweni iRamesesi n  njengoba uFaro elayile o . 12 UJosefa wasebondla p  oyise labafowabo lendlu yonke kayise ngesinkwa, ngokomlomo wabantwanyana.

Indlala eGibhithe

13 Njalo kwakungelakudla elizweni lonke, ngoba indlala yayinzima kakhulu; lelizwe leGibhithe lelizwe leKhanani aphela amandla ngendlala. 14 UJosefa wasebutha yonke imali q  eyatholakala elizweni leGibhithe lelizweni leKhanani, yamabele ababewathenga; uJosefa waseletha imali endlini kaFaro. 15 Kwathi imali isiphelile elizweni leGibhithe lelizweni leKhanani, wonke amaGibhithe eza kuJosefa esithi: Siphe ukudla; ngoba sizafelani phambi kwakho r ? Ngoba isiphelile imali. 16 UJosefa wasesithi: Lethani izifuyo zenu; njalo ngizalinika ngezifuyo zenu, uba imali isiphelile. 17 Basebeletha izifuyo zabo kuJosefa; uJosefa wasebanika ukudla ngamabhiza langemfuyo yezimvu langemfuyo yenkomo langabobabhemi. Wasebondla ngokudla ngezifuyo zabo zonke ngalowomnyaka. 18 Kwathi usuphelile lowomnyaka, beza kuye ngomnyaka wesibili, bathi kuye: Kasiyikuyifihlela inkosi yethu ukuthi, njengoba imali isiphelile, lemfuyo yezifuyo isingeyenkosi yethu, kakukho okuseleyo phambi kwenkosi yethu, ngaphandle kwemizimba yethu lamasimu ethu. 19 Sizafelani phambi kwamehlo akho, thina sonke lamasimu ethu? Sithenge lamasimu ethu ngokudla, thina-ke lamasimu ethu sibe zinceku zikaFaro; njalo siphe inhlanyelo ukuze siphile singafi, lokuthi umhlabathi ungalobi. 20 UJosefa wasemthengela uFaro ilizwe lonke leGibhithe, ngoba amaGibhithe athengisa ngulowo lalowo insimu yakhe, ngoba indlala yayilamandla phezu kwabo; lelizwe laba ngelikaFaro. 21 Njalo mayelana labantu, wabasusa baya emizini, kusukela ekupheleni komunye umngcele weGibhithe kusiya ekupheleni komunye wayo. 22 Kuphela ilizwe labapristi kalithenganga, ngoba abapristi balesabelo kuFaro, badla isabelo sabo uFaro ayebanika sona s ; ngakho kabathengisanga ilizwe labo. 23 UJosefa wasesithi ebantwini: Khangelani, lamuhla ngilithengele uFaro lelizwe lenu; khangelani kulenhlanyelo yenu njalo lizahlanyela ensimini. 24 Kuzakuthi-ke esivunweni limnike uFaro ingxenye yesihlanu, lengxenye ezine zibe ngezenu, kube yinhlanyelo yensimu lokudla kwenu lokwabasemizini yenu, lokudla kwabantwanyana benu. 25 Basebesithi: Usindise impilo yethu; asithole umusa emehlweni enkosi yami t , njalo sizakuba yizigqili zikaFaro. 26 UJosefa wasekumisa kwaba ngumthetho kuze kube lamuhla, phezu kwelizwe leGibhithe, ukuthi ingxenye yesihlanu izakuba ngekaFaro; ngaphandle kwelizwe labapristi lodwa elingeyisilo likaFaro.

Isifiso sokucina sikaJakobe

27 UIsrayeli wasehlala elizweni leGibhithe, elizweni leGosheni u ; bazizuzela imfuyo kulo, bazala, banda kakhulu v . 28 UJakobe wasephila elizweni leGibhithe iminyaka elitshumi lesikhombisa; ngakho insuku zikaJakobe, iminyaka yempilo yakhe, yayiyiminyaka elikhulu lamatshumi amane lesikhombisa. 29 Kwathi sekusondele insuku zikaIsrayeli zokufa w , wabiza indodana yakhe uJosefa, wathi kuye: Uba-ke ngithole umusa emehlweni akho, ake ubeke isandla sakho ngaphansi kwethangazi lami x , ungenzele umusa leqiniso y ; ngicela ungangingcwabi eGibhithe z ; 30 kodwa akuthi ngilale labobaba aa , ngakho uzangithwala ungisuse eGibhithe, ungingcwabe engcwabeni labo ab . Wasesithi: Mina ngizakwenza njengokwelizwi lakho. 31 Wasesithi: Funga kimi ac . Wasefunga kuye. UIsrayeli wasekhothamela phezu kwesihloko sombheda ad .

Copyright information for Ndebele