a17.1.
b28.13,19; 35.6,9.
c17.8.
d41.50-52; 46.20.
eJosh. 13.7; 14.4.
f35.16-19.
g35.16.
h33.5.
i27.4; 49.25,26. Heb. 11.21.
k27.1.
l27.27.
m48.10.
n48.19.
o17.1; 24.40.
p28.13,15; 31.11,13,24; 18.2.
qIsa. 44.22,23; 49.7. 2 Sam. 4.9.
rAmos 9.12. Seb. 15.17.
s48.14.
tNani 1.33,35; 2.19,21. Dute. 33.17.
uRuthe 4.11,12.
v46.4; 50.24.
wJosh. 24.32. Joha. 4.5.

Genesis 48

UJakobe ubusisa uJosefa lamadodana akhe

1 Kwasekusithi emva kwalezizinto kwathiwa kuJosefa: Khangela, uyihlo uyagula. Wasethatha amadodana akhe amabili laye, uManase loEfrayimi. 2Kwasekubikwa kuJakobe ukuthi: Khangela, indodana yakho uJosefa iyeza kuwe. UIsrayeli waseziqinisa wahlala embhedeni. 3UJakobe wasesithi kuJosefa: UNkulunkulu uSomandla a  wabonakala kimi eLuzi b  elizweni leKhanani, wangibusisa, 4wathi kimi: Khangela, ngizakwenza uzale ngikwandise ngikwenze ube yizizwe ezinengi, nginike inzalo yakho emva kwakho lelilizwe, libe yimfuyo elaphakade c  . 5Khathesi-ke, amadodana akho amabili d  , owawazalelwa elizweni leGibhithe ngingakafiki kuwe eGibhithe, angawami; uEfrayimi loManase njengoRubeni loSimeyoni bazakuba ngabami e  . 6Kodwa izizukulwana zakho ozazizala emva kwabo zizakuba ngezakho; ngebizo labafowabo zizabizwa elifeni lazo. 7Mina-ke, ekusukeni kwami ePadani, uRasheli wafa f  elami elizweni leKhanani, endleleni, kuselomangwana ukuya eEfrathi g  , ngasengimngcwaba khona endleleni yeEfrathi, eyiBhethelehema.

8UIsrayeli wasebona amadodana kaJosefa wathi: Ngobani laba? 9UJosefa wasesithi kuyise: Bangamadodana ami, uNkulunkulu anginika wona h  lapha. Wasesithi: Ake uwalethe kimi ngiwabusise i  . 10Njalo amehlo kaIsrayeli ayefiphele
 ayefiphele: Heb.  ayenzima.
ngenxa yobudala, engelakubona k  . Wasewasondeza kuye, wawanga, wawagona l  .
11UIsrayeli wasesithi kuJosefa: Ngangingacabanganga ukuthi ngingabona ubuso bakho, kodwa khangela, uNkulunkulu ungibonise lenzalo yakho. 12UJosefa wasewakhupha emadolweni akhe m  , wakhothama ngobuso bakhe emhlabathini. 13UJosefa wasebathatha bobabili, uEfrayimi ngesandla sakhe sokunene ngakwesokhohlo sikaIsrayeli, loManase ngesandla sakhe sokhohlo ngakwesokunene sikaIsrayeli, wabasondeza kuye. 14Kodwa uIsrayeli welula isandla sakhe sokunene, wasibeka ekhanda likaEfrayimi, lanxa engomncinyane, lesandla sakhe sokhohlo ekhanda likaManase, eqondisa izandla zakhe esazi n  , ngoba uManase wayelizibulo.

15Wasembusisa uJosefa wathi: UNkulunkulu abahamba phambi kwakhe obaba oAbrahama loIsaka o  , uNkulunkulu owangondla kusukela ebukhoneni bami kuze kube lamuhla, 16ingilosi p  engihlenge q  kokubi konke, ibusise abafana; njalo ibizo lami libizwe kubo, lebizo labobaba oAbrahama loIsaka r  ; bande babebanengi phakathi komhlaba. 17Kwathi uJosefa esebonile ukuthi uyise ubeke isandla sakhe sokunene ekhanda likaEfrayimi, kwaba kubi emehlweni akhe; wasibamba isandla sikayise ukuze asisuse ekhanda likaEfrayimi asise ekhanda likaManase. 18UJosefa wasesithi kuyise: Hayi njalo, baba, ngoba lo ulizibulo; beka isandla sakho sokunene ekhanda lakhe. 19Kodwa uyise wala wathi: Ngiyazi, ndodana yami, ngiyazi s  ; laye uzakuba yisizwe, laye uzakuba mkhulu; kanti lanxa kunjalo umfowabo omncinyane uzakuba mkhulu kulaye t  , lenzalo yakhe izakuba yikugcwala kwezizwe. 20Wasebabusisa ngalolosuku esithi: Ngawe u  uIsrayeli uzabusisa, esithi: UNkulunkulu kakumise njengoEfrayimi lanjengoManase. Wasebeka uEfrayimi phambi kukaManase. 21UIsrayeli wasesithi kuJosefa: Khangela, ngiyafa; kodwa uNkulunkulu uzakuba lawe, njalo uzalibuyisela elizweni laboyihlo v  . 22Futhi mina ngikunikile isabelo esisodwa okwedlula abafowenu w  , engasithatha esandleni samaAmori ngenkemba yami langedandili lami.

Copyright information for Ndebele