a17.1.
b28.13,19; 35.6,9.
c17.8.
d41.50-52; 46.20.
eJosh. 13.7; 14.4.
f35.16-19.
g35.16.
h33.5.
i27.4; 49.25,26. Heb. 11.21.
k27.1.
l27.27.
m48.10.
n48.19.
o17.1; 24.40.
p28.13,15; 31.11,13,24; 18.2.
qIsa. 44.22,23; 49.7. 2 Sam. 4.9.
rAmos 9.12. Seb. 15.17.
s48.14.
tNani 1.33,35; 2.19,21. Dute. 33.17.
uRuthe 4.11,12.
v46.4; 50.24.
wJosh. 24.32. Joha. 4.5.

Genesis 48

UJakobe ubusisa uJosefa lamadodana akhe

Kwasekusithi emva kwalezizinto kwathiwa kuJosefa: Khangela, uyihlo uyagula. Wasethatha amadodana akhe amabili laye, uManase loEfrayimi. Kwasekubikwa kuJakobe ukuthi: Khangela, indodana yakho uJosefa iyeza kuwe. UIsrayeli waseziqinisa wahlala embhedeni. UJakobe wasesithi kuJosefa: UNkulunkulu uSomandla a  wabonakala kimi eLuzi b  elizweni leKhanani, wangibusisa, wathi kimi: Khangela, ngizakwenza uzale ngikwandise ngikwenze ube yizizwe ezinengi, nginike inzalo yakho emva kwakho lelilizwe, libe yimfuyo elaphakade c . Khathesi-ke, amadodana akho amabili d , owawazalelwa elizweni leGibhithe ngingakafiki kuwe eGibhithe, angawami; uEfrayimi loManase njengoRubeni loSimeyoni bazakuba ngabami e . Kodwa izizukulwana zakho ozazizala emva kwabo zizakuba ngezakho; ngebizo labafowabo zizabizwa elifeni lazo. Mina-ke, ekusukeni kwami ePadani, uRasheli wafa f  elami elizweni leKhanani, endleleni, kuselomangwana ukuya eEfrathi g , ngasengimngcwaba khona endleleni yeEfrathi, eyiBhethelehema.

UIsrayeli wasebona amadodana kaJosefa wathi: Ngobani laba? UJosefa wasesithi kuyise: Bangamadodana ami, uNkulunkulu anginika wona h  lapha. Wasesithi: Ake uwalethe kimi ngiwabusise i . 10 Njalo amehlo kaIsrayeli ayefiphele
 ayefiphele: Heb.  ayenzima.
ngenxa yobudala, engelakubona k . Wasewasondeza kuye, wawanga, wawagona l .
11 UIsrayeli wasesithi kuJosefa: Ngangingacabanganga ukuthi ngingabona ubuso bakho, kodwa khangela, uNkulunkulu ungibonise lenzalo yakho. 12 UJosefa wasewakhupha emadolweni akhe m , wakhothama ngobuso bakhe emhlabathini. 13 UJosefa wasebathatha bobabili, uEfrayimi ngesandla sakhe sokunene ngakwesokhohlo sikaIsrayeli, loManase ngesandla sakhe sokhohlo ngakwesokunene sikaIsrayeli, wabasondeza kuye. 14 Kodwa uIsrayeli welula isandla sakhe sokunene, wasibeka ekhanda likaEfrayimi, lanxa engomncinyane, lesandla sakhe sokhohlo ekhanda likaManase, eqondisa izandla zakhe esazi n , ngoba uManase wayelizibulo.

15 Wasembusisa uJosefa wathi: UNkulunkulu abahamba phambi kwakhe obaba oAbrahama loIsaka o , uNkulunkulu owangondla kusukela ebukhoneni bami kuze kube lamuhla, 16 ingilosi p  engihlenge q  kokubi konke, ibusise abafana; njalo ibizo lami libizwe kubo, lebizo labobaba oAbrahama loIsaka r ; bande babebanengi phakathi komhlaba. 17 Kwathi uJosefa esebonile ukuthi uyise ubeke isandla sakhe sokunene ekhanda likaEfrayimi, kwaba kubi emehlweni akhe; wasibamba isandla sikayise ukuze asisuse ekhanda likaEfrayimi asise ekhanda likaManase. 18 UJosefa wasesithi kuyise: Hayi njalo, baba, ngoba lo ulizibulo; beka isandla sakho sokunene ekhanda lakhe. 19 Kodwa uyise wala wathi: Ngiyazi, ndodana yami, ngiyazi s ; laye uzakuba yisizwe, laye uzakuba mkhulu; kanti lanxa kunjalo umfowabo omncinyane uzakuba mkhulu kulaye t , lenzalo yakhe izakuba yikugcwala kwezizwe. 20 Wasebabusisa ngalolosuku esithi: Ngawe u  uIsrayeli uzabusisa, esithi: UNkulunkulu kakumise njengoEfrayimi lanjengoManase. Wasebeka uEfrayimi phambi kukaManase. 21 UIsrayeli wasesithi kuJosefa: Khangela, ngiyafa; kodwa uNkulunkulu uzakuba lawe, njalo uzalibuyisela elizweni laboyihlo v . 22 Futhi mina ngikunikile isabelo esisodwa okwedlula abafowenu w , engasithatha esandleni samaAmori ngenkemba yami langedandili lami.

Copyright information for Ndebele