aDute. 33.6-25.
bNani 24.14. Dute. 4.30. Isa. 2.2. Jer. 23.20. Dan. 2.28.
c29.32.
dDute. 21.17. Hlab. 78.51; 105.36.
e4.7.
f35.22. 1 Lan. 5.1.
g29.33,34.
hZaga 11.13; 20.19.
iHlab. 16.9; 57.8.
jNani 3.6. Josh. 19.1. 1 Lan. 4.27.
k29.35; 27.29.
l2 Sam. 22.41.
m1 Lan. 5.2.
nDute. 33.22.
oNani 23.24; 24.9. Isam. 5.5.
pNani 24.17. Zek. 10.11.
qHlab. 60.7; 108.8. Dute. 28.57.
sZaga 30.17.
t2 Kho. 18.32. Isa. 5.2. Jer. 2.21. Hlu. 16.4. Nani 13.23.
uZaga 23.29.
vDute. 33.18,19. Josh. 19.10,11.
wDute. 1.7. Josh. 9.1. Hlu. 5.17.
xHlu. 5.16. Hlab. 68.13. Hlu. 5.15. 1 Lan. 12.32.
y1 Sam. 10.9.
zEks. 1.11. Josh. 16.10.
aaGen. 30.6.
abHlab. 25.5. Isa. 25.9.
acGen. 30.11.
ae37.19.
af37.24,28; 39.20.
agHlab. 18.14.
ah27.41; 50.15.
aiJobe 29.20.
ajHlab. 132.2,5. Isa. 1.24.
akHlab. 80.1. Isa. 28.16. 1 Pet. 2.4.
al35.3; 50.17; 17.1.
amDute. 33.15. Hab. 3.6.
anDute. 33.16.
aoHez. 22.27.
apZek. 14.1. Hez. 39.10.
aq49.33; 25.8.
ar47.30.
as23.9; 50.13.
at23.16,17.
au23.19; 25.9.
av35.29.
aw49.29.

Genesis 49

UJakobe ubusisa amadodana akhe

UJakobe wasebiza amadodana akhe wathi a : Buthanani ukuze ngilazise okuzalehlela ensukwini ezizayo b .

Buthanani, lizwe madodana kaJakobe, limlalele uIsrayeli uyihlo.

Rubeni, ulizibulo lami c , amandla ami, lokuqala kokuqina kwami d , ukuphelela kwesithunzi e , lokuphelela kwamandla. Uphuphuma njengamanzi, kawuyikuba ngopheleleyo, ngoba ukhwele embhedeni kayihlo f , wasuwona; wakhwela embhedeni wami.

USimeyoni loLevi bayizelamani g ; inkemba zabo ziyizikhali zokuphanga. Umphefumulo wami ungangeni emphakathini wabo wangasese h , udumo lwami lungahlangani emhlanganweni wabo i ; ngoba ngolaka lwabo babulala umuntu, langokuzithokozisa baquma izinkabi umsipha. Kaluqalekiswe ulaka lwabo ngoba lulamandla, lentukuthelo yabo ngoba ilesihluku. Ngizabehlukanisa koJakobe j , ngibahlakaze koIsrayeli.

Juda, wena, abafowenu bazakudumisa k ; isandla sakho sizakuba sentanyeni yezitha zakho l ; amadodana kayihlo azakukhothamela m . UJuda ungumdlwane wesilwane n ; wenyukile empangweni, ndodana yami, uguqile, ulele njengesilwane, lanjengesilwane esisikazi; ngubani ozamsukumisa o ? 10 Intonga yobukhosi kayiyikusuka kuJuda p , lomnikumthetho phakathi kwenyawo zakhe q , aze afike uShilo
 uShilo: Heb.  lowo engeyakhe.
, njalo izizwe zizamlalela s .
11 Ubophela ithole lakhe likababhemi evinini t , lethole likababhemikazi wakhe evinini elihle. Uwatsha isigqoko sakhe ewayinini, lesembatho sakhe egazini lezithelo zevini. 12 Amehlo akhe azakuba nsundu ngewayini u , lamazinyo akhe mhlophe ngochago.

13 UZebuluni uzahlala v  ethekwini lolwandle w , abe litheku lemikhumbi, lomngcele wakhe uzakuba ngaseSidoni.

14 UIsakari ungubabhemi olamathambo alamandla, oqutha phakathi kwemithwalo emibili x . 15 Wathi ebona indawo yokuphumula ukuthi inhle, lelizwe ukuthi liyabukeka, wagobisa amahlombe y  akhe ukuze athwale, waba yinceku esibhalweni z .

16 UDani uzakwahlulela abantu bakhe aa , njengesinye sezizwe zakoIsrayeli. 17 UDani uzakuba yinyoka endleleni, inhlangwana emkhondweni, eluma izithende zebhiza, ukuze umgadi walo awe nyovane. 18 Ngilindele usindiso ab  lwakho,  Nkosi.

19 UGadi, iviyo lizamhlasela ac , kodwa yena uzahlasela ezithendeni.

20 Kuvela kuAsheri, ukudla kwakhe kuzanona, uzaveza izibiliboco zenkosi.

21 UNafithali uyimpala ethukululiweyo, eveza amazwi amahle.

22 UJosefa ulugatsha oluthelayo, ugatsha oluthelayo emthonjeni, ingatsha
 ingatsha: Heb.  amadodakazi.
zikhwela phezu komduli.
23 Abatshoki ae  basebemphatha kabuhlungu af , bamtshoka ag , bamzonda ah . 24 Kodwa idandili lakhe ai  lahlala liqinile, lengalo zezandla zakhe zaqiniswa ngezandla zikaSomandla kaJakobe aj , okuvela khona umelusi, ilitshe likaIsrayeli ak , 25 ngoNkulunkulu kayihlo al  ozakusiza, langoSomandla ozakubusisa ngezibusiso zamazulu ezivela phezulu, izibusiso zokujula okulele phansi, izibusiso zamabele lesizalo, 26 izibusiso zikayihlo ziyedlula izibusiso zabokhokho bami, kuze kube sengqongeni zamaqaqa aphakade am ; zizakuba phezu kwekhanda likaJosefa an , laphezu kwenkanda yalowo owehlukaniswe kubafowabo.

27 UBhenjamini uyimpisi edabulayo ao ; ekuseni izakudla ekujimbileyo, lakusihlwa izakwehlukanisa impango ap .

28 Bonke labo bayizizwe ezilitshumi lambili zakoIsrayeli; futhi lokho yikho uyise akukhuluma kubo ebabusisa; ngulowo lalowo ngesibusiso sakhe wababusisa. 29 Wasebalaya wathi kubo: Sengibuthelwa ebantwini bakithi aq ; lingingcwabe labobaba ar  obhalwini olusensimini kaEfroni umHethi as , 30 obhalwini olusensimini yeMakaphela eqondane leMamre, elizweni leKhanani, uAbrahama owaluthenga lensimu kuEfroni umHethi at  ibe yindawo yethu yokungcwabela. 31 Lapho bangcwaba oAbrahama loSara umkakhe au ; lapho bangcwaba oIsaka av  loRebeka umkakhe; lalapho ngangcwaba uLeya, 32 insimu, lobhalu olukiyo, kwathengwa emadodaneni kaHethi. 33 Kwathi uJakobe eseqedile ukulaya amadodana akhe, waqoqela inyawo zakhe embhedeni, waphela, wabuthelwa ebantwini bakibo aw .

Copyright information for Ndebele