aDute. 33.6-25.
bNani 24.14. Dute. 4.30. Isa. 2.2. Jer. 23.20. Dan. 2.28.
c29.32.
dDute. 21.17. Hlab. 78.51; 105.36.
e4.7.
f35.22. 1 Lan. 5.1.
g29.33,34.
hZaga 11.13; 20.19.
iHlab. 16.9; 57.8.
jNani 3.6. Josh. 19.1. 1 Lan. 4.27.
k29.35; 27.29.
l2 Sam. 22.41.
m1 Lan. 5.2.
nDute. 33.22.
oNani 23.24; 24.9. Isam. 5.5.
pNani 24.17. Zek. 10.11.
qHlab. 60.7; 108.8. Dute. 28.57.
sZaga 30.17.
t2 Kho. 18.32. Isa. 5.2. Jer. 2.21. Hlu. 16.4. Nani 13.23.
uZaga 23.29.
vDute. 33.18,19. Josh. 19.10,11.
wDute. 1.7. Josh. 9.1. Hlu. 5.17.
xHlu. 5.16. Hlab. 68.13. Hlu. 5.15. 1 Lan. 12.32.
y1 Sam. 10.9.
zEks. 1.11. Josh. 16.10.
aaGen. 30.6.
abHlab. 25.5. Isa. 25.9.
acGen. 30.11.
ae37.19.
af37.24,28; 39.20.
agHlab. 18.14.
ah27.41; 50.15.
aiJobe 29.20.
ajHlab. 132.2,5. Isa. 1.24.
akHlab. 80.1. Isa. 28.16. 1 Pet. 2.4.
al35.3; 50.17; 17.1.
amDute. 33.15. Hab. 3.6.
anDute. 33.16.
aoHez. 22.27.
apZek. 14.1. Hez. 39.10.
aq49.33; 25.8.
ar47.30.
as23.9; 50.13.
at23.16,17.
au23.19; 25.9.
av35.29.
aw49.29.

Genesis 49

UJakobe ubusisa amadodana akhe

1 UJakobe wasebiza amadodana akhe wathi a  : Buthanani ukuze ngilazise okuzalehlela ensukwini ezizayo b  .

2Buthanani, lizwe madodana kaJakobe, limlalele uIsrayeli uyihlo.

3Rubeni, ulizibulo lami c  , amandla ami, lokuqala kokuqina kwami d  , ukuphelela kwesithunzi e  , lokuphelela kwamandla. 4Uphuphuma njengamanzi, kawuyikuba ngopheleleyo, ngoba ukhwele embhedeni kayihlo f  , wasuwona; wakhwela embhedeni wami.

5USimeyoni loLevi bayizelamani g  ; inkemba zabo ziyizikhali zokuphanga. 6Umphefumulo wami ungangeni emphakathini wabo wangasese h  , udumo lwami lungahlangani emhlanganweni wabo i  ; ngoba ngolaka lwabo babulala umuntu, langokuzithokozisa baquma izinkabi umsipha. 7Kaluqalekiswe ulaka lwabo ngoba lulamandla, lentukuthelo yabo ngoba ilesihluku. Ngizabehlukanisa koJakobe j  , ngibahlakaze koIsrayeli.

8Juda, wena, abafowenu bazakudumisa k  ; isandla sakho sizakuba sentanyeni yezitha zakho l  ; amadodana kayihlo azakukhothamela m  . 9UJuda ungumdlwane wesilwane n  ; wenyukile empangweni, ndodana yami, uguqile, ulele njengesilwane, lanjengesilwane esisikazi; ngubani ozamsukumisa o  ? 10Intonga yobukhosi kayiyikusuka kuJuda p  , lomnikumthetho phakathi kwenyawo zakhe q  , aze afike uShilo
 uShilo: Heb.  lowo engeyakhe.
, njalo izizwe zizamlalela s  .
11Ubophela ithole lakhe likababhemi evinini t  , lethole likababhemikazi wakhe evinini elihle. Uwatsha isigqoko sakhe ewayinini, lesembatho sakhe egazini lezithelo zevini. 12Amehlo akhe azakuba nsundu ngewayini u  , lamazinyo akhe mhlophe ngochago.

13UZebuluni uzahlala v  ethekwini lolwandle w  , abe litheku lemikhumbi, lomngcele wakhe uzakuba ngaseSidoni.

14UIsakari ungubabhemi olamathambo alamandla, oqutha phakathi kwemithwalo emibili x  . 15Wathi ebona indawo yokuphumula ukuthi inhle, lelizwe ukuthi liyabukeka, wagobisa amahlombe y  akhe ukuze athwale, waba yinceku esibhalweni z  .

16UDani uzakwahlulela abantu bakhe aa  , njengesinye sezizwe zakoIsrayeli. 17UDani uzakuba yinyoka endleleni, inhlangwana emkhondweni, eluma izithende zebhiza, ukuze umgadi walo awe nyovane. 18Ngilindele usindiso ab  lwakho,  Nkosi.

19UGadi, iviyo lizamhlasela ac  , kodwa yena uzahlasela ezithendeni.

20Kuvela kuAsheri, ukudla kwakhe kuzanona, uzaveza izibiliboco zenkosi.

21UNafithali uyimpala ethukululiweyo, eveza amazwi amahle.

22UJosefa ulugatsha oluthelayo, ugatsha oluthelayo emthonjeni, ingatsha
 ingatsha: Heb.  amadodakazi.
zikhwela phezu komduli.
23Abatshoki ae  basebemphatha kabuhlungu af  , bamtshoka ag  , bamzonda ah  . 24Kodwa idandili lakhe ai  lahlala liqinile, lengalo zezandla zakhe zaqiniswa ngezandla zikaSomandla kaJakobe aj  , okuvela khona umelusi, ilitshe likaIsrayeli ak  , 25ngoNkulunkulu kayihlo al  ozakusiza, langoSomandla ozakubusisa ngezibusiso zamazulu ezivela phezulu, izibusiso zokujula okulele phansi, izibusiso zamabele lesizalo, 26izibusiso zikayihlo ziyedlula izibusiso zabokhokho bami, kuze kube sengqongeni zamaqaqa aphakade am  ; zizakuba phezu kwekhanda likaJosefa an  , laphezu kwenkanda yalowo owehlukaniswe kubafowabo.

27UBhenjamini uyimpisi edabulayo ao  ; ekuseni izakudla ekujimbileyo, lakusihlwa izakwehlukanisa impango ap  .

28Bonke labo bayizizwe ezilitshumi lambili zakoIsrayeli; futhi lokho yikho uyise akukhuluma kubo ebabusisa; ngulowo lalowo ngesibusiso sakhe wababusisa. 29Wasebalaya wathi kubo: Sengibuthelwa ebantwini bakithi aq  ; lingingcwabe labobaba ar  obhalwini olusensimini kaEfroni umHethi as  , 30obhalwini olusensimini yeMakaphela eqondane leMamre, elizweni leKhanani, uAbrahama owaluthenga lensimu kuEfroni umHethi at  ibe yindawo yethu yokungcwabela. 31Lapho bangcwaba oAbrahama loSara umkakhe au  ; lapho bangcwaba oIsaka av  loRebeka umkakhe; lalapho ngangcwaba uLeya, 32insimu, lobhalu olukiyo, kwathengwa emadodaneni kaHethi. 33Kwathi uJakobe eseqedile ukulaya amadodana akhe, waqoqela inyawo zakhe embhedeni, waphela, wabuthelwa ebantwini bakibo aw  .

Copyright information for Ndebele