a1.26,27.
b4.25.
c1 Lan. 1.1-4. Luka 3.36-38.
d3.19.
e4.26.
gJuda 14.
h5.24. 6.9.
iHeb. 11.5. 2 Kho. 2.11.
j3.16,17.
k3.17.
l10.21.

Genesis 5

Inzalo kaAdamu

Lolu lugwalo lwezizukulwana zikaAdamu. Mhla uNkulunkulu edala umuntu, wamenza ngokomfanekiso kaNkulunkulu a . Wabadala owesilisa lowesifazana, wasebabusisa, wasebiza ibizo labo wathi ngabantu, mhla bedalwa.

UAdamu wasephila iminyaka elikhulu lamatshumi amathathu; wasezala indodana efuzweni lwakhe njengokomfanekiso wakhe, wabiza ibizo layo wathi nguSeti b . Lensuku zikaAdamu esezele uSeti zaba yiminyaka engamakhulu ayisificaminwembili c ; wasezala amadodana lamadodakazi. Zonke-ke insuku zikaAdamu, aziphilayo, zaba yiminyaka engamakhulu ayisificamunwemunye lamatshumi amathathu, wasesifa d .

USeti wasephila iminyaka elikhulu lanhlanu; wazala uEnosi e . USeti wasephila esezele uEnosi iminyaka engamakhulu ayisificaminwembili lesikhombisa; wazala amadodana lamadodakazi. Zonke-ke insuku zikaSeti zaziyiminyaka engamakhulu ayisificamunwemunye letshumi lambili; wasesifa.

UEnosi wasephila iminyaka engamatshumi ayisificamunwemunye, wazala uKenani. 10 UEnosi wasephila, esezele uKenani, iminyaka engamakhulu ayisificaminwembili letshumi lanhlanu; wazala amadodana lamadodakazi. 11 Zonke-ke insuku zikaEnosi zaziyiminyaka engamakhulu ayisificamunwemunye lanhlanu; wasesifa.

12 UKenani wasephila iminyaka engamatshumi ayisikhombisa, wazala uMahalaleli. 13 UKenani wasephila, esezele uMahalaleli, iminyaka engamakhulu ayisificaminwembili lamatshumi amane; wazala amadodana lamadodakazi. 14 Zonke-ke insuku zikaKenani zaziyiminyaka engamakhulu ayisificamunwemunye letshumi, wasesifa.

15 UMahalaleli wasephila iminyaka engamatshumi ayisithupha lanhlanu, wazala uJaredi
 uJaredi: Heb.  uJeredi.
.
16 UMahalaleli wasephila, esezele uJaredi, iminyaka engamakhulu ayisificaminwembili lamatshumi amathathu; wazala amadodana lamadodakazi. 17 Zonke-ke insuku zikaMahalaleli zaziyiminyaka engamakhulu ayisificaminwembili lamatshumi ayisificamunwemunye lanhlanu; wasesifa.

18 UJaredi wasephila iminyaka elikhulu lamatshumi ayisithupha lambili, wazala uEnoki g . 19 UJaredi wasephila, esezele uEnoki, iminyaka engamakhulu ayisificaminwembili; wazala amadodana lamadodakazi. 20 Zonke-ke insuku zikaJaredi zaziyiminyaka engamakhulu ayisificamunwemunye lamatshumi ayisithupha lambili; wasesifa.

21 UEnoki wasephila iminyaka engamatshumi ayisithupha lanhlanu, wazala uMethusela. 22 UEnoki wasehamba loNkulunkulu h , esezele uMethusela, iminyaka engamakhulu amathathu; wazala amadodana lamadodakazi. 23 Zonke-ke insuku zikaEnoki zaziyiminyaka engamakhulu amathathu lamatshumi ayisithupha lanhlanu. 24 UEnoki wasehamba loNkulunkulu; kasekho, ngoba uNkulunkulu wamthatha i .

25 UMethusela wasephila iminyaka elikhulu lamatshumi ayisificaminwembili lesikhombisa, wazala uLameki. 26 UMethusela wasephila, esezele uLameki, iminyaka engamakhulu ayisikhombisa lamatshumi ayisificaminwembili lambili; wazala amadodana lamadodakazi. 27 Zonke-ke insuku zikaMethusela zaziyiminyaka engamakhulu ayisificamunwemunye lamatshumi ayisithupha lesificamunwemunye; wasesifa.

28 ULameki wasephila iminyaka elikhulu lamatshumi ayisificaminwembili lambili, wazala indodana. 29 Wasebiza ibizo layo wathi nguNowa esithi: Lo uzasiduduza ekusebenzeni kwethu lekutshikatshikeni kwezandla zethu j , ngenxa yomhlabathi, ewuqalekisileyo i Nkosi k . 30 ULameki wasephila, esezele uNowa, iminyaka engamakhulu amahlanu lamatshumi ayisificamunwemunye lanhlanu; wazala amadodana lamadodakazi. 31 Zonke-ke insuku zikaLameki zaziyiminyaka engamakhulu ayisikhombisa lamatshumi ayisikhombisa lesikhombisa; wasesifa. 32 UNowa waba leminyaka engamakhulu amahlanu, uNowa wasezala uShemu loHamu loJafethi l .

Copyright information for Ndebele