a46.4. 2 Kho. 13.14.
b50.26. 2 Lan. 16.14. Luka 23.56. Joha. 19.39,40.
cNani 20.29. Dute. 34.8,10. 1 Sam. 31.13. Jobe 2.13.
d47.29; 32.5; 33.8,10,15.
e2 Lan. 16.14. Isa. 22.16. Mat. 27.60.
f45.10.
h49.29,30. Seb. 7.16.
i23.16.
j49.23.
k49.25.
l30.2. 2 Kho. 5.7.
m45.5,7.
n47.12.
pNani 32.39. 1 Lan. 7.14.
q15.14; 46.4; 48.21. Eks. 3.16,17. Heb. 11.22.
r15.18; 26.3; 35.12.
sEks. 13.19. Josh. 24.32.
t50.2.

Genesis 50

Ukungcwatshwa kukaJakobe

1 UJosefa wasewela phezu kobuso bukayise a  , wakhala inyembezi phezu kwakhe, wamanga. 2UJosefa waselaya inceku zakhe abelaphi ukuthi baqhole uyise ngomuthi; labelaphi bamqhola uIsrayeli ngomuthi b  . 3Zagcwaliseka kuye insuku ezingamatshumi amane, ngoba ngokunjalo zazigcwaliseka insuku zabaqholwe ngomuthi. LamaGibhithe amlilela insuku ezingamatshumi ayisikhombisa c  .

4Kwathi sezidlulile insuku zokumkhalela, uJosefa wakhuluma lendlu kaFaro esithi: Uba-ke ngithole umusa emehlweni enu d  , ake likhulume endlebeni zikaFaro, lisithi: 5Ubaba wangifungisa esithi: Khangela, ngiyafa; engcwabeni engazigebhela lona e  elizweni leKhanani, lapho ungingcwabe. Khathesi-ke, ake ngenyuke ngiyengcwaba ubaba, besengibuya. 6UFaro wasesithi: Yenyuka uyengcwaba uyihlo njengokukufungisa kwakhe.

7UJosefa wasesenyuka ukuyangcwaba uyise, kwenyuka kanye laye zonke izinceku zikaFaro, abadala bendlu yakhe, labo bonke abadala belizwe leGibhithe, 8lendlu yonke kaJosefa, labafowabo, lendlu kayise; kuphela abantwana babo abancinyane lezimvu zabo lenkomo zabo bakutshiya elizweni leGosheni f  . 9Kwasekusenyuka kanye laye konke izinqola labagadi bamabhiza, kwaba liviyo elinzima kakhulu. 10Kwathi sebefike esizeni seAtadi, eliphetsheya kweJordani, balila khona, isililo esikhulu lesinzima kakhulu, bamenzela uyise isililo insuku eziyisikhombisa. 11Kwathi abakhileyo belizwe, amaKhanani, bebona ukulila esizeni seAtadi, bathi: Lesi yisililo esinzima samaGibhithe. Ngakho basebesitha ibizo laso iAbeli-Mizirayimi
 iAbeli-Mizirayimi: okuyikuthi,  isililo samaGibhithe.
, eliphetsheya kweJordani.
12Amadodana akhe asemenzela njalo njengalokhu ewalayile; 13ngoba amadodana akhe amthwalela elizweni leKhanani h  , amngcwaba obhalwini lwensimu yeMakaphela, uAbrahama aluthenga lensimu i  , lube yindawo yakhe yokungcwabela, kuEfroni umHethi, eqondane leMamre.

14UJosefa wasebuyela eGibhithe, yena labafowabo labo bonke abenyuka laye ukuyangcwaba uyise, esemngcwabile uyise.

15Kwathi abafowabo bakaJosefa sebebonile ukuthi uyise usefile bathi: Mhlawumbe uJosefa uzasizonda j  , ngoqotho asiphindisele ububi bonke esabenza kuye. 16Basebenika isilayezelo kuJosefa besithi: Uyihlo walaya engakafi, esithi: 17Lizakutsho kanje kuJosefa lithi: Ngiyakucela, akuxolele isiphambeko sabafowenu lesono sabo, ngoba bakwenzela okubi; khathesi-ke ake uxolele isiphambeko sezinceku zikaNkulunkulu kayihlo k  . UJosefa wasekhala inyembezi nxa bekhuluma kuye. 18Labafowabo labo beza, bawa phansi phambi kwakhe, bathi: Khangela, siyizinceku zakho. 19Kodwa uJosefa wathi kibo: Lingesabi, ngoba kanti ngisendaweni kaNkulunkulu yini l  ? 20Kodwa lina laceba okubi kimi, uNkulunkulu waceba ngokuhle m  , ukuze enze njengalamuhla, ukuze alondoloze abantu abanengi bephila. 21Khathesi-ke lingesabi; mina ngizalondla lina labantwanyana benu n  . Wasebaduduza, wakhuluma labo ngomusa
 ngomusa: Heb.  enhliziyweni yabo.
.

Ukufa kukaJosefa

22UJosefa wasehlala eGibhithe, yena lendlu kayise. Njalo uJosefa waphila iminyaka elikhulu letshumi. 23UJosefa wasebona abantwana bakaEfrayimi abesizukulwana sesithathu; labantwana bakaMakiri p  indodana kaManase bazalelwa emadolweni kaJosefa. 24UJosefa wasesithi kubafowabo: Ngiyafa, kodwa uNkulunkulu uzalihambela isibili q  , alenyuse kulelilizwe alise elizweni alifungela oAbrahama, uIsaka loJakobe r  . 25UJosefa wafungisa amadodana kaIsrayeli esithi: UNkulunkulu uzalihambela isibili, njalo lizakwenyusa amathambo ami asuke lapha s  . 26UJosefa wasesifa, eleminyaka elikhulu letshumi; basebemqhola ngomuthi t  , wafakwa ebhokisini eGibhithe.

Copyright information for Ndebele