aDute. 7.3,4.
bGal. 5.16,17.
cHlab. 78.39.
e8.21. Jobe 14.4; 15.14. Hlab. 51.5. Jer. 17.9. Mat. 15.19. Roma 3.23.
f1 Sam. 15.11. 2 Sam. 24.16. Jow. 2.13. Nani 23.19. 1 Sam. 15.29. Gen. 18.30. Isa. 1.14; 43.24.
gIsa. 63.10. Efe. 4.30.
h19.19. Eks. 33.12,13,16,17. Luka 1.30. Seb. 7.46.
iHez. 14.14,20. 2 Pet. 2.5.
k5.22,24.
l7.1; 10.9; 13.13. Luka 1.6. Roma 2.13; 3.19.
mHez. 8.17; 9.9; 28.16.
n18.21. Hlab. 14.2; 53.2,3.
oHez. 7.2,3,6.
q2.19.
rHeb. 11.7. Eks. 40.16.

Genesis 6

Ukwanda kobubi babantu

1 Kwasekusithi abantu sebeqala ukwanda ebusweni bomhlaba, basebezalelwa amadodakazi, 2amadodana kaNkulunkulu ebona amadodakazi abantu ukuthi wona ayemahle; asezithathela abafazi kuwo wonke awakhethayo a  . 3I Nkosi yasisithi: UMoya wami kawuyikulwisana lomuntu njalonjalo b  , ngoba laye eyinyama c  ; kodwa insuku zakhe zizakuba yiminyaka elikhulu lamatshumi amabili. 4Iziqhwaga zazisemhlabeni ngalezonsuku; lemva kwalokho-ke, lapho amadodana kaNkulunkulu esengenile emadodakazini abantu, asewazalela abantwana. Wona ayengamaqhawe asendulo, engamadoda alebizo.

5I Nkosi yasibona ukuthi ububi bomuntu bukhulu emhlabeni, lokuthi konke ukuceba kwemicabango
 imicabango: Ibala lesiHebheru litsho lenjongo leziloyiso.
yenhliziyo yakhe kwakukubi kuphela usuku lonke e  .
6I Nkosi yasizisola f  ngokuthi yayimenzile umuntu emhlabeni, yasidabuka enhliziyweni yayo g  . 7I Nkosi yasisithi: Ngizamchitha umuntu engamdalayo ngimsuse ebusweni bomhlaba, kusukela emuntwini kusiya enyamazaneni, kuze kube kokuhuquzelayo, lenyonini zamazulu; ngoba ngiyazisola ukuthi ngikwenzile. 8Kodwa uNowa wazuza umusa emehlweni e Nkosi h  .

UNowa wenza umkhumbi

9Lezi yizizukulwana zikaNowa. UNowa wayeyindoda elungileyo i  epheleleyo
 epheleleyo: kumbe,  eqotho.
esizukulwaneni sakhe; uNowa wahamba loNkulunkulu k  .
10UNowa wasezala amadodana amathathu, uShemu, uHamu loJafethi. 11Umhlaba wonakaliswa-ke phambi kukaNkulunkulu l  , lomhlaba wagcwaliswa ngobudlwangudlwangu m  . 12UNkulunkulu wasebona umhlaba n  , khangela-ke wonakalisiwe, ngoba yonke inyama yonakalise indlela yayo emhlabeni. 13UNkulunkulu wasesithi kuNowa: Ukuphela kwayo yonke inyama sekuze phambi kwami o  , ngoba umhlaba ugcwele ubudlwangudlwangu ngenxa yabo; khangela-ke, ngizabachitha kanye lomhlaba. 14Zakhele umkhumbi ngezigodo zegofere*, wenze izigaba
 izigaba: kumbe,  izidleke.
phakathi komkhumbi, uwuhuqe ngethara ngaphakathi langaphandle.
15Nansi indlela ozawenza ngayo; ingalo ezingamakhulu amathathu yibude bomkhumbi, ingalo ezingamatshumi amahlanu yibubanzi bawo, ingalo ezingamatshumi amathathu yikuphakama kwawo. 16Iwindi uzalenza emkhunjini, uliqede libe yingalo kusukela phezulu, ufake umnyango womkhumbi ehlangothini lwawo, uwenze ube lesitezi esaphansi, esesibili, lesesithathu. 17Mina-ke, khangela, ngizakwehlisela uzamcolo wamanzi phezu komhlaba, ukuchitha yonke inyama, okukuyo umoya wempilo, isuke ngaphansi kwamazulu. Konke okusemhlabeni kuzaphela. 18Kodwa ngizamisa isivumelwano sami lawe; njalo uzangena emkhunjini, wena lamadodana akho lomkakho labafazi bamadodana akho kanye lawe. 19Lakukho konke okuphilayo, kuyo yonke inyama, okubili kwakho konke, uzakuletha emkhunjini, ukulondoloze kuphila lawe, kuzakuba ngokuduna lokusikazi; 20enyonini ngohlobo lwayo, lesifuyweni ngohlobo lwaso, lakukho konke okuhuquzelayo komhlaba ngohlobo lwakho, okubili kwakho kuzakuza kuwe q  , ukulondoloze kuphila. 21Lawe-ke, zithathele kukho konke ukudla okudliwayo, njalo ukubuthelele kuwe, futhi kuzakuba ngokwakho lokwazo okokudla. 22Wasekwenza uNowa r  ; njengakho konke uNkulunkulu ayemlaye khona wenza njalo.

Copyright information for Ndebele