aJobe 22.16. Mat. 24.38,39. Luka 17.26,27. Heb. 11.7. 1 Pet. 3.20. 2 Pet. 2.5; 3.6.
b6.9.
c8.20. Levi 11.
e6.22.
g8.2. Zaga 8.28.
h8.2. 2 Kho. 7.19. Isa. 24.18. Mal. 3.10. Gen. 1.7. Hlab. 78.23.
i6.20.
jHlu. 9.51; 3.22,23.
k2.7.
l2 Pet. 2.5.

Genesis 7

Ukufika kukazamcolo

I Nkosi yasisithi kuNowa: Ngena wena lendlu yakho yonke emkhunjini a , ngoba wena ngikubone ulungile phambi kwami kulesisizukulwana b . Kuyo yonke inyamazana ehlambulukileyo c  uzazithathela ngasikhombisa ngasikhombisa, enduna lensikazi yayo; njalo kuyo inyamazana engahlambulukanga ezimbili, enduna lensikazi yayo. Lakuzo inyoni zamazulu ngasikhombisa ngasikhombisa, enduna lensikazi, ukulondoloza inhlanyelo iphila ebusweni bomhlaba wonke. Ngoba kusele insuku eziyisikhombisa, besenginisa izulu emhlabeni, insuku ezingamatshumi amane lobusuku obungamatshumi amane, ngibhubhise
 ngibhubhise: kumbe,  ngesule.
konke okuphilayo, engakwenzayo, ebusweni bomhlaba.
UNowa wasesenza njengakho konke i Nkosi eyamlaya khona e . UNowa wayeleminyaka engamakhulu ayisithupha, lapho uzamcolo wamanzi ephezu komhlaba.

UNowa wasengena emkhunjini lamadodana akhe lomkakhe labafazi bamadodana akhe kanye laye, ngenxa yamanzi kazamcolo. Kuzo inyamazana ezihlambulukileyo, lakuzo inyamazana ezingahlambulukanga, lakuzo inyoni, lakukho konke okuhuquzelayo phezu komhlaba, ngambili ngambili kweza kuNowa emkhunjini, okuduna lokusikazi, njengoba uNkulunkulu emlayile uNowa. 10 Kwasekusithi emva kwensuku
 emva kwensuku: kumbe,  ngolwesikhombisa lwezinsuku.
eziyisikhombisa amanzi kazamcolo ayephezu komhlaba.

11 Ngomnyaka wamakhulu ayisithupha wempilo kaNowa, ngenyanga yesibili, ngosuku lwetshumi lesikhombisa lwenyanga, ngalolosuku yonke imithombo yokujula okukhulu yaqhekezwa g , lamasango empophoma zamazulu avulwa h . 12 Izulu laliphezu komhlaba insuku ezingamatshumi amane lobusuku obungamatshumi amane. 13 Ngalolosuku olufananayo uNowa wangena loShemu loHamu loJafethi, amadodana kaNowa, lomkaNowa, labafazi abathathu bamadodana akhe kanye labo, emkhunjini, 14 bona, layo yonke inyamazana ngohlobo lwayo, laso sonke isifuyo ngohlobo lwaso, lakho konke okuhuquzelayo kuhuquzela phezu komhlaba ngohlobo lwakho, lakho konke okuphaphayo ngohlobo lwakho, yonke inyoni yalo lonke uphiko. 15 Zasezingena kuNowa emkhunjini i , ngambili ngambili, kuyo yonke inyama, okukuyo umoya wempilo. 16 Lezangenayo, kwangena enduna lensikazi kuyo yonke inyama, njengalokho uNkulunkulu ayemlaye khona; i Nkosi yasimvalela phakathi j .

17 Uzamcolo wasesiba emhlabeni insuku ezingamatshumi amane; amanzi asesanda asephakamisa umkhumbi, waze waphakama phezu komhlaba. 18 Amanzi asephakama ngamandla, anda kakhulu phezu komhlaba; lomkhumbi wahamba phezu kobuso bamanzi. 19 Amanzi asephakama ngamandla kakhulukazi emhlabeni, zaze zasitshekelwa zonke intaba eziphakemeyo ezingaphansi kwamazulu wonke. 20 Izingalo ezilitshumi lanhlanu amanzi aqonga aphakama ngamandla, lezintaba zasitshekelwa. 21 Yonke-ke inyama yaphela, eyayihamba phezu komhlaba, eyenyoni, leyesifuyo, leyenyamazana, leyakho konke okuhuquzelayo kuhuquzela phezu komhlaba, laye wonke umuntu; 22 konke okulokuphefumula komoya wempilo emakhaleni akho k , kwakho konke okusemhlabeni owomileyo, kwafa. 23 Kwachithwa konke okwakukhona, okwakusebusweni bomhlaba, kusukela emuntwini kusiya esifuyweni kusiya kokuhuquzelayo njalo kusiya enyonini yamazulu; kwasekuchithwa emhlabeni; kwasekutshiywa uNowa kuphela, lalokho ayelakho emkhunjini l . 24 Lamanzi ayephakama ngamandla phezu komhlaba, okwensuku ezilikhulu lamatshumi amahlanu.

Copyright information for Ndebele