aJobe 22.16. Mat. 24.38,39. Luka 17.26,27. Heb. 11.7. 1 Pet. 3.20. 2 Pet. 2.5; 3.6.
b6.9.
c8.20. Levi 11.
e6.22.
g8.2. Zaga 8.28.
h8.2. 2 Kho. 7.19. Isa. 24.18. Mal. 3.10. Gen. 1.7. Hlab. 78.23.
i6.20.
jHlu. 9.51; 3.22,23.
k2.7.
l2 Pet. 2.5.

Genesis 7

Ukufika kukazamcolo

1 I Nkosi yasisithi kuNowa: Ngena wena lendlu yakho yonke emkhunjini a  , ngoba wena ngikubone ulungile phambi kwami kulesisizukulwana b  . 2Kuyo yonke inyamazana ehlambulukileyo c  uzazithathela ngasikhombisa ngasikhombisa, enduna lensikazi yayo; njalo kuyo inyamazana engahlambulukanga ezimbili, enduna lensikazi yayo. 3Lakuzo inyoni zamazulu ngasikhombisa ngasikhombisa, enduna lensikazi, ukulondoloza inhlanyelo iphila ebusweni bomhlaba wonke. 4Ngoba kusele insuku eziyisikhombisa, besenginisa izulu emhlabeni, insuku ezingamatshumi amane lobusuku obungamatshumi amane, ngibhubhise
 ngibhubhise: kumbe,  ngesule.
konke okuphilayo, engakwenzayo, ebusweni bomhlaba.
5UNowa wasesenza njengakho konke i Nkosi eyamlaya khona e  . 6UNowa wayeleminyaka engamakhulu ayisithupha, lapho uzamcolo wamanzi ephezu komhlaba.

7UNowa wasengena emkhunjini lamadodana akhe lomkakhe labafazi bamadodana akhe kanye laye, ngenxa yamanzi kazamcolo. 8Kuzo inyamazana ezihlambulukileyo, lakuzo inyamazana ezingahlambulukanga, lakuzo inyoni, lakukho konke okuhuquzelayo phezu komhlaba, 9ngambili ngambili kweza kuNowa emkhunjini, okuduna lokusikazi, njengoba uNkulunkulu emlayile uNowa. 10Kwasekusithi emva kwensuku
 emva kwensuku: kumbe,  ngolwesikhombisa lwezinsuku.
eziyisikhombisa amanzi kazamcolo ayephezu komhlaba.

11Ngomnyaka wamakhulu ayisithupha wempilo kaNowa, ngenyanga yesibili, ngosuku lwetshumi lesikhombisa lwenyanga, ngalolosuku yonke imithombo yokujula okukhulu yaqhekezwa g  , lamasango empophoma zamazulu avulwa h  . 12Izulu laliphezu komhlaba insuku ezingamatshumi amane lobusuku obungamatshumi amane. 13Ngalolosuku olufananayo uNowa wangena loShemu loHamu loJafethi, amadodana kaNowa, lomkaNowa, labafazi abathathu bamadodana akhe kanye labo, emkhunjini, 14bona, layo yonke inyamazana ngohlobo lwayo, laso sonke isifuyo ngohlobo lwaso, lakho konke okuhuquzelayo kuhuquzela phezu komhlaba ngohlobo lwakho, lakho konke okuphaphayo ngohlobo lwakho, yonke inyoni yalo lonke uphiko. 15Zasezingena kuNowa emkhunjini i  , ngambili ngambili, kuyo yonke inyama, okukuyo umoya wempilo. 16Lezangenayo, kwangena enduna lensikazi kuyo yonke inyama, njengalokho uNkulunkulu ayemlaye khona; i Nkosi yasimvalela phakathi j  .

17Uzamcolo wasesiba emhlabeni insuku ezingamatshumi amane; amanzi asesanda asephakamisa umkhumbi, waze waphakama phezu komhlaba. 18Amanzi asephakama ngamandla, anda kakhulu phezu komhlaba; lomkhumbi wahamba phezu kobuso bamanzi. 19Amanzi asephakama ngamandla kakhulukazi emhlabeni, zaze zasitshekelwa zonke intaba eziphakemeyo ezingaphansi kwamazulu wonke. 20Izingalo ezilitshumi lanhlanu amanzi aqonga aphakama ngamandla, lezintaba zasitshekelwa. 21Yonke-ke inyama yaphela, eyayihamba phezu komhlaba, eyenyoni, leyesifuyo, leyenyamazana, leyakho konke okuhuquzelayo kuhuquzela phezu komhlaba, laye wonke umuntu; 22konke okulokuphefumula komoya wempilo emakhaleni akho k  , kwakho konke okusemhlabeni owomileyo, kwafa. 23Kwachithwa konke okwakukhona, okwakusebusweni bomhlaba, kusukela emuntwini kusiya esifuyweni kusiya kokuhuquzelayo njalo kusiya enyonini yamazulu; kwasekuchithwa emhlabeni; kwasekutshiywa uNowa kuphela, lalokho ayelakho emkhunjini l  . 24Lamanzi ayephakama ngamandla phezu komhlaba, okwensuku ezilikhulu lamatshumi amahlanu.

Copyright information for Ndebele