a19.29; 30.22. Eks. 2.24. 1 Sam. 1.19.
bEks. 14.21.
c7.11.
d7.24.
e6 16; 26.8. 2 Kho. 13.17.
g1.22,28.
iEks. 29.18,25,41. Levi 1.9,13,17. Nani 15.3. Hez. 6.13; 16.19; 20.41. 2 Kor. 2.15. Efe. 5.2.
k3.17; 6.17.
l6.5.
m9.11,15.
nIsa. 54.9.
oJer. 33.20,25.

Genesis 8

Ukuphela kukazamcolo

1 UNkulunkulu wasemkhumbula uNowa a  , lakho konke okuphilayo, laso sonke isifuyo, esasilaye emkhunjini. UNkulunkulu wavunguzisa umoya b  phezu komhlaba, lamanzi etsha. 2Kwasekumiswa imithombo yokujula lamasango empophoma zamazulu c  , lezulu elivela emazulwini lanqandwa. 3Lamanzi etsha esuka emhlabeni, ehamba ebuyela; amanzi asencipha ekupheleni kwensuku ezilikhulu lamatshumi amahlanu d  . 4Umkhumbi wasuhlala ngenyanga yesikhombisa, ngosuku lwetshumi lesikhombisa lwenyanga, phezu kwezintaba zeArarathi. 5Lamanzi aya esetsha kwaze kwaba senyangeni yetshumi; ngeyetshumi ngosuku lokuqala lwenyanga kwabonakala ingqonga zezintaba.

6Kwasekusithi ekupheleni kwensuku ezingamatshumi amane, uNowa wasevula iwindi lomkhumbi e  ayelenzile, 7wasethuma iwabayi, lazulazula njalo
 lazulazula njalo: Heb.  laphuma lokuphuma labuya.
, aze atsha amanzi emhlabeni.
8Wasethuma ijuba lisuka kuye, ukubona ukuthi amanzi asemalutshwana yini ebusweni bomhlaba; 9kodwa ijuba kalitholanga indawo yokuphumula kwengaphansi yonyawo lwalo, ngakho labuyela kuye emkhunjini, ngoba amanzi ayekhona ebusweni bomhlaba wonke. Waseselula isandla sakhe, walithatha, walingenisa kuye emkhunjini. 10Waselinda futhi ezinye insuku eziyisikhombisa; wasephinda elithuma ijuba lisuka emkhunjini. 11Ijuba laselibuya kuye ngesikhathi santambama, khangela-ke, ihlamvu lomhlwathi elisanda ukuquntwa lalisemlonyeni walo; ngakho uNowa wasesazi ukuthi amanzi asemalutshwana phezu komhlaba. 12Waselinda futhi ezinye insuku eziyisikhombisa; waselithuma ijuba; kalabe lisabuyela kuye futhi.

13Kwasekusithi ngomnyaka wamakhulu ayisithupha lanye, ngenyanga yokuqala, ngolokuqala lwenyanga, amanzi atsha emhlabeni. UNowa wasesusa isifulelo somkhumbi, wabona, khangela-ke, ubuso bomhlaba babomile. 14Njalo ngenyanga yesibili, ngosuku lwamatshumi amabili lesikhombisa lwenyanga, umhlaba wawusuwomile.

15UNkulunkulu wasekhuluma kuNowa, esithi: 16Phuma emkhunjini, wena lomkakho lamadodana akho labafazi bamadodana akho kanye lawe. 17Konke okuphilayo okulawe, kuyo yonke inyama, eyenyoni leyesifuyo leyakho konke okuhuquzelayo kuhuquzela emhlabeni, phuma lakho; ukuze kuzale kwande emhlabeni, kuzale, kwande phezu komhlaba g  . 18UNowa wasephuma, lamadodana akhe, lomkakhe, labafazi bamadodana akhe kanye laye. 19Yonke inyamazana, konke okuhuquzelayo, layo yonke inyoni, konke okuhamba emhlabeni, ngenhlobo
 ngenhlobo: Heb.  ngezizukulwana.
zakho, kwaphuma emkhunjini.

20UNowa waseyakhela i Nkosi ilathi; wathatha kuso sonke isifuyo esihlambulukileyo, lakuyo yonke inyoni ehlambulukileyo, wanikela umnikelo wokutshiswa phezu kwelathi. 21I Nkosi yasisizwa uqhatshi olumnandi i ,
 olumnandi: Heb.  uqhatshi lokuthula.
; i Nkosi yasisithi enhliziyweni yayo: Kangisayikuphinda ngiqalekise umhlaba k  ngenxa yomuntu, ngoba ukuceba kwenhliziyo yomuntu kubi kusukela ebutsheni bakhe l  ; futhi kangisayikuphinda ngitshaye konke okuphilayo njengalokhu ngenzile m  .
22Ngazo zonke izinsuku zomhlaba, ukuhlanyela lokuvuna, lamakhaza lokukhudumala, lehlobo lobusika n  , lemini lobusuku o  , kakuyikuphela.

Copyright information for Ndebele