a1.22,28; 8.17.
bDute. 12.15. Seb. 10.12-15. Roma 14.14. 1 Tim. 4.3,4.
c1.29.
dLevi 17.10,11,14; 19.26. Dute. 12.23. 1 Sam. 14.32,33. Seb. 15.20,29.
eEks. 21.28.
f4.10,11.
gEks. 21.12,14. Levi 24.17. Mat. 26.52. Isam. 13.10.
h1.27.
i6.18; 8.22.
jIsa. 54.9.
k17.1.
lHez. 1.28. Isam. 4.3.
mLevi 26,42,45. Hez. 16.60.
n17.7,13,19.
o10.6.
qDute. 27.16.
rJosh. 9.23. 1 Kho. 9.20,21.
sHeb. 11.16.

Genesis 9

Isivumelwano sikaNkulunkulu loNowa

UNkulunkulu wasebusisa uNowa lamadodana akhe, wathi kibo: Zalani lande ligcwalise umhlaba a . Lokwesatshwa kwenu lokuqhuqhwa kwenu kuzakuba phezu kwayo yonke inyamazana yomhlaba laphezu kwayo yonke inyoni yamazulu; kukho konke okuhamba emhlabeni lakuzo zonke inhlanzi zolwandle; zinikelwe ezandleni zenu. Konke okuhambayo okuphilayo kuzakuba yikudla kini b ; njengombhida oluhlaza c  ngilinikile konke. Kodwa inyama lempilo yayo, igazi layo, kalisoze likudle d . Njalo sibili, igazi lenu, elempilo yenu, ngizalibiza; esandleni sayo yonke inyamazana e  ngizalibiza; lesandleni somuntu, lesandleni somfowabo womunye lomunye f  ngizabiza umphefumulo womuntu. Ochitha igazi lomuntu, ngomuntu lizachithwa igazi lakhe g ; ngoba ngomfanekiso kaNkulunkulu wamenza umuntu h . Ngakho lina, zalani, lande, lizale ngokwengezelelweyo emhlabeni, lande kuwo.

UNkulunkulu wasekhuluma kuNowa lakumadodana akhe kanye laye, esithi: Mina-ke, khangelani, ngiyamisa isivumelwano sami lani lenzalo yenu i  emva kwenu, 10 laso sonke isidalwa esiphilayo esilani, esenyoni lesesifuyo, lesayo yonke inyamazana yomhlaba lani; kusukela kubo bonke abaphume emkhunjini, kusiya kuyo yonke inyamazana yomhlaba. 11 Njalo ngizamisa isivumelwano sami lani j ; njalo kakusayikubhujiswa yonke inyama ngamanzi kazamcolo; ukuze kungasabi khona uzamcolo ukubhubhisa umhlaba. 12 UNkulunkulu wasesithi: Lokhu kuyisibonakaliso sesivumelwano k  engisinika phakathi kwami lani laso sonke isidalwa esiphilayo esilani, kuze kube yizizukulwana laphakade. 13 Ngizabeka idandili lami emayezini l ; lizakuba yisibonakaliso sesivumelwano phakathi kwami lomhlaba. 14 Kuzakuthi nxa ngibuyisa amayezi phezu komhlaba, idandili lizabonwa eyezini; 15 khona ngizakhumbula isivumelwano sami m , esiphakathi kwami lani laso sonke isidalwa esiphilayo sayo yonke inyama; lamanzi kawasayikuba nguzamcolo ukubhubhisa yonke inyama. 16 Ledandili lizakuba semayezini, njalo ngizalibona ukukhumbula isivumelwano esilaphakade n  phakathi kukaNkulunkulu laso sonke isidalwa esiphilayo, sayo yonke inyama esemhlabeni. 17 UNkulunkulu wasesithi kuNowa: Lokhu kuyisibonakaliso sesivumelwano engisimise phakathi kwami layo yonke inyama esemhlabeni.

Amazwi kaNowa kumadodana akhe

18 Amadodana kaNowa aphumayo-ke emkhunjini ayengoShemu loHamu loJafethi; njalo uHamu nguyise kaKhanani o,
 uKhanani: Heb.  uKhenani.
.
19 Laba bobathathu ngamadodana kaNowa; lomhlaba wonke wasatshalaliswa ngokuvela kubo.

20 UNowa waseqala ukuba ngumlimi, wahlanyela isivini. 21 Wasenatha okwewayini, wadakwa; njalo waba nqunu phakathi kwethente lakhe. 22 UHamu, uyise kaKhanani, wasebona ubunqunu bukayise, wasetshela abafowabo ababili phandle. 23 OShemu loJafethi basebethatha isembatho, basibeka emahlombe abo bobabili, bahamba nyovane, bagubuzela ubunqunu bukayise; lobuso babo babusemuva ukuze bangaboni ubunqunu bukayise. 24 UNowa wasevuka ewayinini lakhe, wasesizwa lokho indodana yakhe encinyane ekwenze kuye. 25 Wasesithi: Kaqalekiswe uKhanani q , uzakuba yisigqili sezigqili kubafowabo r . 26 Wasesithi: Ibusisiwe i Nkosi uNkulunkulu kaShemu s , loKhanani abe yisigqili sakhe
 isigqili sakhe: kumbe,  isigqili kuye.
.
27 UNkulunkulu amqhelise uJafethi, njalo ahlale emathenteni kaShemu, loKhanani abe yisigqili sakhe.

28 Emva kukazamcolo uNowa wasephila iminyaka engamakhulu amathathu lamatshumi amahlanu. 29 Zonke-ke insuku zikaNowa zaba yiminyaka engamakhulu ayisificamunwemunye lamatshumi amahlanu; wasesifa.

Copyright information for Ndebele