Habakkuk 1

UHabakuki uyasola e Nkosini

Leli yilizwi aliboniswayo uHabakuki umprofethi.

Ngizakuncenga kuze kube nini,  Nkosi, ukuze ungizwe, loba ngimemeze kuwe ngobubi, ungangisizi? Ungitshengiselani okubi lenkathazo? Ukuchitheka lobubi kuphambi kwami, kukhona ukulwisa lokuxabana. Umlayo ubuthakathaka, lesahlulelo kasiphumeleli. Ngoba omubi uphica olungileyo, ngakho ukulunga kuyahlanekelwa.

I Nkosi ivusela uJuda amaKhaladiya

Khangelani phakathi kwezizwe, libone limangale kakhulu. Ngoba mina ngenza imisebenzi ensukwini zenu elingayikuyikholwa lapho ulilandiselwa. Ngoba, khangelani, ngivusa amaKhaladiya, isizwe esibabayo lesiphangisayo, esidabula emhlabeni wonke ukuyathumba indawo zokuhlala ezingeyisizo ezaso. Siyesabeka, sitshayisa uvalo, isahlulelo lodumo lwaso kuvela kuso. Amabhiza aso alejubane kulezingwe, ayesabeka kulempisi ehamba kusihlwa; abagadi bamabhiza aso baqhubekela phambili, bevela elizweni elikhatshana, bandize njengokhozi oluphangisa ukudla. Bonke bafikela ukwenza ububi, lokwesabeka kwabo kuhambela phambi kwabo; babuthe abathunjiweyo babe ngangetshebetshebe. 10 Yisizwe esiklolodela amakhosi, lababusi sibahleka usulu, sihlekisane ngazo zonke inqaba, ngoba sibuthelela umhlabathi, sizithathe. 11 Sivunguze njengomoya, sedlule, singabantu abamandla abo angunkulunkulu wabo.

UHabakuki uyasola e Nkosini

12 Kawusuye owasendulo yini, wena  Nkosi Nkulunkulu wami oNgcwele? Kasiyikufa.  Nkosi, wenzile lesisizwe ukuthi sibe yisigwebo; wena Dwala, usimisele ukutshaya. 13 Wena omehlo akho ahlambulukile kakhulu ukuthi abone okubi, ongelakukhangela okungalunganga. ubakhangelelani abakhohlisayo? Uthulelani lapho ababi beqeda abalungileyo kulabo? 14 Wenza abantu babe njengenhlanzi zolwandle, njengezinto ezibahabayo ezingelankosi. 15 Isizwe samaKhaladiya siyabakhupha bonke ngengwegwe, sibadonse ngembule, sibabuthe ngembule laso elihudulwayo; ngalokho-ke siyathokoza sijabule. 16 Ngakho-ke siyalihlabela imbule laso, sitshisele imbule laso elihudulwayo impepha; ngoba lisizuzela ukudla okunengi lokumnandi. 17 Sizaqhubeka ukusebenzisa amambule aso kokuphela, langokubulala izizwe kokuphela uomo yini?

Copyright information for Ndebele