Habakkuk 1

UHabakuki uyasola e Nkosini

1 Leli yilizwi aliboniswayo uHabakuki umprofethi.

2Ngizakuncenga kuze kube nini,  Nkosi, ukuze ungizwe, loba ngimemeze kuwe ngobubi, ungangisizi? 3Ungitshengiselani okubi lenkathazo? Ukuchitheka lobubi kuphambi kwami, kukhona ukulwisa lokuxabana. 4Umlayo ubuthakathaka, lesahlulelo kasiphumeleli. Ngoba omubi uphica olungileyo, ngakho ukulunga kuyahlanekelwa.

I Nkosi ivusela uJuda amaKhaladiya

5Khangelani phakathi kwezizwe, libone limangale kakhulu. Ngoba mina ngenza imisebenzi ensukwini zenu elingayikuyikholwa lapho ulilandiselwa. 6Ngoba, khangelani, ngivusa amaKhaladiya, isizwe esibabayo lesiphangisayo, esidabula emhlabeni wonke ukuyathumba indawo zokuhlala ezingeyisizo ezaso. 7Siyesabeka, sitshayisa uvalo, isahlulelo lodumo lwaso kuvela kuso. 8Amabhiza aso alejubane kulezingwe, ayesabeka kulempisi ehamba kusihlwa; abagadi bamabhiza aso baqhubekela phambili, bevela elizweni elikhatshana, bandize njengokhozi oluphangisa ukudla. 9Bonke bafikela ukwenza ububi, lokwesabeka kwabo kuhambela phambi kwabo; babuthe abathunjiweyo babe ngangetshebetshebe. 10Yisizwe esiklolodela amakhosi, lababusi sibahleka usulu, sihlekisane ngazo zonke inqaba, ngoba sibuthelela umhlabathi, sizithathe. 11Sivunguze njengomoya, sedlule, singabantu abamandla abo angunkulunkulu wabo.

UHabakuki uyasola e Nkosini

12Kawusuye owasendulo yini, wena  Nkosi Nkulunkulu wami oNgcwele? Kasiyikufa.  Nkosi, wenzile lesisizwe ukuthi sibe yisigwebo; wena Dwala, usimisele ukutshaya. 13Wena omehlo akho ahlambulukile kakhulu ukuthi abone okubi, ongelakukhangela okungalunganga. ubakhangelelani abakhohlisayo? Uthulelani lapho ababi beqeda abalungileyo kulabo? 14Wenza abantu babe njengenhlanzi zolwandle, njengezinto ezibahabayo ezingelankosi. 15Isizwe samaKhaladiya siyabakhupha bonke ngengwegwe, sibadonse ngembule, sibabuthe ngembule laso elihudulwayo; ngalokho-ke siyathokoza sijabule. 16Ngakho-ke siyalihlabela imbule laso, sitshisele imbule laso elihudulwayo impepha; ngoba lisizuzela ukudla okunengi lokumnandi. 17Sizaqhubeka ukusebenzisa amambule aso kokuphela, langokubulala izizwe kokuphela uomo yini?

Copyright information for Ndebele