Habakkuk 2

Impendulo ye Nkosi

Ngizakuma endaweni yami yokulinda, ngime enqabeni yami, ngikhangele ukuze ngibone ukuthi izakuthini kimi, lokuthi izaphendula ithini ekukhaleni kwami. I Nkosi yangiphendula yathi: Bhala umbono, uwenze ucace ematsheni, ukuze ufundwe kalula nguye ogijimayo. Ngoba umbono ungowesikhathi esimisiweyo; uyaphangisa ukuya ekupheleni, kawuyikukhohlisa. Uba uphuza, uwulindele; ngoba uzafika isibili, kawuyikuphuza.

Khangela, lowo ongelabuqotho uzakwehluleka, kodwa olungileyo uzaphila ngokholo lwakhe. Iwayini liyakhohlisa; umuntu ozikhukhumezayo kayikuma; ubuhwaba bakhe bubanzi njengengcwaba; kasuthi njengokufa; uzibuthela zonke izizwe. aziqoqele bonke abantu. Bonke bayahlekisana ngaye yini bemklolodela besithi: Maye kuye owandisa okungeyisikho okwakhe. Koze kube nini? Kozethwesa ngezibambiso. Labo olezikwilidi zabo kabayikukujuma yini? Bakuvukele labo abazakwenza uthuthumele yini? Uzakuba yimpango yabo. Ngoba uziphangile izizwe ezinengi, wachitha igazi labantu, wenza ububi emhlabeni, emizini yonke lakubo bonke abahlala kiyo, bonke abaseleyo emhlabeni bazakuphanga. Maye kulowo ozuzela indlu yakhe inzuzo embi, ukuze akhele isidleke sakhe phezulu ukuze avikeleke engozini! 10 Indlu yakho uyenzele ihlazo ngokuchitha abantu abanengi, ukulahlile impilo yakho. 11 Ngoba ilitshe lizakhala lisemdulini, lothungo luphendule lusephahleni.

12 Maye kuye owakha umuzi ngegazi. awuqinise ngobubi! 13 Khangela, kakumiswanga yi Nkosi yamabandla yini ukuthi umsebenzi wezizwe uphelele emlilweni, labantu basebenzele ize? 14 Ngoba umhlaba uzagcwala ukwazi ngobukhulu be Nkosi njengamanzi agcwalisa ulwandle. 15 Maye kuye onathisa omakhelwane bakhe inkezo yolaka lwakhe, abenze ukuthi badakwe, ukuze abukele ubuze babo! 16 Wena uzazisuthisa ngehlazo endaweni yodumo; natha lawe, udakwe! Inkezo esesandleni se Nkosi izafinyelela kuwe, lehlazo lehlele phezu kodumo lwakho. 17 Ububi obenziwa eLebhanoni buzakwehlela kuwe, ukuchitheka kwenyamazana kukwethuse ngenxa yegazi labantu lobubi obenziwa emhlabeni, emizini lakubo bonke abahlala kiyo.

18 Sisizani isithombe esibaziweyo, lokhu umenzi waso esibazile? Kumbe isithombe esibunjwe ngokuncibilikisa? Siyinto ebunjiweyo eqamba amanga. Kusizani ukuthi umenzi waso athembe kiso, lokuthi enze isithombe esingakhulumiyo? 19 Maye kulowo otshoyo esigodweni esibaziweyo ukuthi: Vuka! lelitsheni eliyisimungulu ukuthi Phaphama! Lokhu kungamfundisa ulutho yini? Khangela, kunanyekwe ngegolide langesiliva, kakulamoya wokuphefumula. 20 Kodwa i Nkosi isethempelini layo elingcwele; umhlaba wonke kawuthule phambi kwayo.

Copyright information for Ndebele