Habakkuk 3

Umkhuleko kaHabakuki

1 Nanku umkhuleko kaHabakuki umprofethi.

2 Nkosi, ngizwile umbiko ngawe, ngiyesaba izenzo zakho. Ziphinde futhi kuliminyaka, wenze ukuthi zaziwe kuliminyaka; ukhumbule umusa elakeni. 3UNkulunkulu wavela eThemani, oNgcwele wavela entabeni yeParani. Selah. Inkazimulo yakhe yasibekela amazulu, umhlaba wagcwala indumiso yakhe. 4Ukucwazimula kwakhe kwakunjengokukhanya, imisebe yavela esandleni sakhe, efihla lapho amandla akhe. 5Umatshayabhuqe wesifo wahamba phambi kwakhe, lomkhuhlane walandela eduze. 6Ekusukumeni kwakhe umhlaba wanyikinyeka, ekukhangeleni kwakhe kwathuthumela izizwe; intaba zendulo zahlakazeka, amaqaqa alaphakade atshona. Indlela zakhe zazilaphakade. 7Ngabona amathente akoKushani ephansi kosizi, lamakhetheni elizwe leMidiyani ethuthumela.

8 Nkosi, ulaka lwakho lwaluvuthela imifula yini? Wawuthukuthelele imifula yini, lentukuthelo yakho yayivuthela ulwandle lapho ugade amabhiza akho, ukhwele phezu kwenqola yakho yokunqoba yini? 9Idandili lakho livele obala, lembuliwe, ufakile imitshoko yakho entanjeni. Selah. Waqhekeza umhlaba ngemifula. 10Intaba zakubona wena, zathuthumela, lezikhukhula zamanzi zedlula; amanzi amanengi akhupha ilizwi lawo, aphakamisela izandla zawo phezulu. 11Ilanga lenyanga kwema endaweni yakho ekukhanyeni kwemitshoko yakho egijimayo, lekuphazimeni komkhonto wakho ocwazimulayo. 12Wadabula umhlaba ngokuthukuthela, wanyathela isizwe ngentukuthelo. 13Waphumela ukukhulula abantu bakho, ukukhulula ogcotshiweyo wakho. Ubhidlizele phansi indlu yomubi, waquphula lezisekelo zayo. Selah. 14Ngemitshoko yakho ucibile umkhokheli wamabutho akhe, afika njengesivunguzane ukusichitha, ethokoza kungathi azakudla abahluphekayo ekusithekeni. 15Wanyathela ulwandle ngamabhiza akho, kwavubana amanzi amanengi. 16Ngiyezwa, kuthuthumela umzimba wami, indebe zami ziqhaqhazele ngenhlokomo; ukubola kungena emathanjeni ami, kutshayane amadolo ami. Ngizalindela ngokuthula ukuthi usuku lokuhlupheka lufike phezu kwalabo abasihlaselayo.

17Loba umkhiwa ungavezi impoko, loba kungekho izithelo evinini lomhlwathi liphuthe ukuthela, amasimu angavezi ukudla, izimvu ziqunywe zisuka esibayeni, kungabi khona inkomo esibayeni, 18kanti mina ngizathokoza nge Nkosi, ngijabule ngoNkulunkulu wokukhululwa kwami. 19UNkulunkulu, iNkosi, ungamandla ami, wenza inyawo zami zibe njengezempala, engenze ukuthi ngihambe endaweni zami eziphakemeyo.

Ngeyomqondisi womculo. Ezigincini zami.

Copyright information for Ndebele