Haggai 1

Abantu bakhuthazwa ukwakha ithempeli

Ngomnyaka wesibili kaDariyusi inkosi, ngosuku lokuqala lwenyanga yesithupha, ilizwi le Nkosi lafika ngoHagayi umprofethi kuZerubhabheli indodana kaSalatiyeli umbusi wakoJuda, lakuJoshuwa indodana kaJehozadaki umpristi omkhulu; lathi: I Nkosi yamabandla ithi: Lababantu bathi kakukabi yisikhathi sokwakha kithi ithempeli le Nkosi. Laselifika ilizwi le Nkosi ngoHagayi umprofethi lisithi: Kuyisikhathi yini sokuthi lina lihlale ezindlini zenu ezinhle, kanti lindlu ilunxiwa? Ngakho-ke i Nkosi yamabandla ithi: Ake libone ukuthi izinto zilimele njani. Lihlanyele okunengi, lavuna okuyingcosana; liyadla, kodwa kalisuthi; liyanatha, kodwa kalikholwa; ligqoke lingakhudumali, lohola imali uholela ukuyifaka esikhwameni esivuzayo.

I Nkosi yamabandla ithi: Ake libone ukuthi izinto zilimele njani. Khwelani ezintabeni ligamule izigodo, lakhe indlu engithokozisayo, lapho engingabonakalisa khona udumo lwami, kutsho i Nkosi. Beliqaphele okunengi, kodwa khangelani, kube yingcosana elikuzuzileyo; lapho likuletha ekhaya, ngikuphephule konke. Kungani? kutsho i Nkosi yamabandla. Kungenxa yendlu yami elunxiwa, lina lilibele ngendlu zenu. 10 Ngenxa yalokhu-ke amazulu avalekile ukuze kungabi lamazolo, lomhlabathi uvalekile ukuze lingazuzi izithelo zawo. 11 Ngilethile ukoma elizweni lezintabeni laphezu kwamabele laphezu kwewayini elitsha lamafutha laphezu kwakho konke okuvela emhlabathini, ebantwini lezifuyweni lakho konke abakwenzayo.

12 Ngakho uZerubhabheli indodana kaSalatiyeli loJoshuwa indodana kaJehozadaki umpristi omkhulu, labo bonke abantu ababesele, balilalela ilizwi le Nkosi uNkulunkulu wabo, lamazwi kaHagayi umprofethi owayethunywe yi Nkosi uNkulunkulu wabo; abantu bayesaba i Nkosi. 13 UHagayi isithunywa se Nkosi wasekhuluma ebantwini ilizwi le Nkosi, wathi: Ngilani, kutsho i Nkosi. 14 I Nkosi yavusa umoya kaZerubhabheli indodana kaSalatiyeli umbusi wakoJuda, lomoya kaJoshuwa indodana kaJehozadaki umpristi omkhulu, lomoya wabo bonke abantu ababesele; beza ukuze basebenze endlini ye Nkosi yamabandla uNkulunkulu wabo, 15 ngosuku lwamatshumi amabili lane lwenyanga yesithupha.

Copyright information for Ndebele