Haggai 2

Ubuhle bethempeli elitsha

1 Ngomnyaka wesibili, ngosuku lwamatshumi amabili lanye lwenyanga yesikhombisa, ilizwi le Nkosi lafika ngoHagayi umprofethi 2lisithi: Tshela uZerubhabheli indodana kaSalatiyeli umbusi wakoJuda, loJoshuwa indodana kaJehozadaki umpristi omkhulu, labo bonke abantu abaseleyo, 3ithi: Ngubani osekhona phakathi kwenu owabona lindlu ebuhleni bayo bakuqala? Kambe injani khathesi? Kayisize emehlweni enu yini? 4Kodwa qina, wena Zerubhabheli, kutsho i Nkosi, ume isibindi lawe Joshuwa, ndodana kaJehozadaki, mpristi omkhulu; qinani lani lonke, bantu belizwe. Sebenzani, ngoba mina ngilani, kutsho i Nkosi yamabandla, 5njengokuthembisa kwami engakwenza kini ekuphumeni kwenu eGibhithe. Umoya wami uhlala phakathi kwenu, lingesabi.

6Ngoba i Nkosi yamabandla ithi: Kuseyisikhatshana nje ngibuye nginyikinye futhi amazulu lomhlaba, ulwandle lomhlabathi owomileyo; 7ngizanyikinya izizwe zonke ukuze inotho yazo ifike lapha, igcwalise indlu le ngobuhle, kutsho i Nkosi yamabandla. 8Isiliva singesami legolide ngelami, kutsho i Nkosi yamabandla. 9Ubuhle bokucina balindlu buzakuba bukhulu kulobokuqala, kutsho i Nkosi yamabandla; lakulindawo ngizanika ukuthula.

Abantu bakhuzwa ngokungathembeki kwabo

10Ngosuku lwamatshumi amabili lane, lwenyanga yesificamunwemunye, emnyakeni wesibili kaDariyusi, ilizwi le Nkosi lafika kuHagayi umprofethi 11lisithi: I Nkosi yamabandla ithi: Ake ubabuze abapristi lumbuzo uthi: 12Uba umuntu ethwele inyama engcwele ngesembatho sakhe, athinte ngesembatho sakhe isinkwa, loba isitshwala, loba iwayini, loba amafutha, loba okunye ukudla, kuzakuba ngcwele yini? Abapristi baphendula bathi: Hatshi. 13Wasesithi uHagayi: Uba umuntu ongcoliswe yisidumbu ethintana lalezizinto, ziyangcola yini? Abapristi bamphendula bathi: Yebo, ziyangcola. 14Khona uHagayi waphendula wathi: Banjalo lababantu sinjalo lesisizwe phambi kwami, kutsho i Nkosi, futhi unjalo wonke umsebenzi wezandla zabo, lalokho abakusondeza lapha kungcolile. 15Ake licabange ngokwenzakayo kusukela ngaphambili kuze kube lamhlanje; kungakabekwa ilitshe phezu kwelinye ethempelini le Nkosi, 16kwakunjani kini? Lapho umuntu esiya enqwabeni yezilinganiso ezingamatshumi amabili zamabele, wathola itshumi nje; lalapho esiya esikhamelweni sewayini ukukha imbiza ezingamatshumi amahlanu, wathola amatshumi amabili nje. 17Ngalitshaya kanye layo yonke imisebenzi yenu ngokutshisa langengumane langesiqhotho; kanti kaliphendukelanga kimi, kutsho i Nkosi. 18Ake licabange kuhle kusukela lamuhla, kusukela kulolusuku lwamatshumi amabili lane, enyangeni yesificamunwemunye, kusukela esukwini lokubekwa kwezisekelo zethempeli; cabangani kuhle. 19Inhlanyelo isesesilulwini yini? Ivini lomkhiwa lepomegranati* lomhlwathi, lokhu kungatheli yini? Kusukela lamuhla ngizalibusisa.

Isithembiso se Nkosi kuZerubhabheli

20Ilizwi le Nkosi lafika ngokwesibili kuHagayi, ngosuku lwamatshumi amabili lane enyangeni, 21lathi: Tshela uZerubhabheli umbusi wakoJuda uthi: Sengizanyikinya amazulu lomhlaba, 22ngigenqule isihlalo sobukhosi semibuso, ngichithe amandla emibuso yezizwe, ngigenqule izinqola labakhweli baze amabhiza labagadi bawo azakuwa, lowo lalowo awe ngenkemba yomfowabo. 23Ngalolosuku, kutsho i Nkosi yamabandla, ngizakuthatha, wena Zerubhabheli, inceku yami, indodana kaSalatiyeli, ngikwenze ube njengendandatho elophawu yodumo; ngoba nguwe engikukhethileyo, kutsho i Nkosi yamabandla.

Copyright information for Ndebele