aNani 12.6,8. Jow. 2.28.
b9.26. Dute. 4.30. 1 Pet. 1.20. 1 Kor. 10.11. Gal. 4.4. Efe. 1.10; 3.9.
c2.3. Joha. 15.15.
d1.8. 3.6; 5.8; 7.3,28; 10.29. Mat. 14.33.
eJoha. 15.16.
fHlab. 2.8. Mat. 21.38. Roma 8.17. Mat. 28.18.
g2.10. 3.3. Joha. 1.3.Efe. 3.9.
h11.3.
iJoha. 1.14.
j2 Kor. 4.4.
kKol. 1.17.
l9.14.
m1.13. 8.1; 10.12; 12.2. Hlab. 110.1.Mark. 16.19.
nLuka 22.69.
o8.6. Efe. 1.21. Fil. 2.9,10.
p5.5. Hlab. 2.7. Seb. 13.33.
q2 Sam. 7.14. 1 Lan. 22.10; 28.6. Hlab. 89.26,27.
r1.5. 2.13; 4.5; 10.30.
s10.5.
tRoma 8.29.
u2.5. Mat. 24.14.
vDute. 32.43. Hlab. 97.7.
w11.18 Roma 10.21.
xHlab. 104.4.
y1.8. 3.6; 5.8; 7.3,28; 10.29. Mat. 14.33.
zHlab. 45.6,7.
aaLuka 1.33.
abIsa. 61.1,3. Seb. 4.27.
acHlab. 102.25-27.
adIsa. 34.4.
ae13.8.
af1.3. 10.13. Hlab. 110.1.
ag1.7. 8.2. 8.6; 9.21. 10.11. Nani 4.12; 7.5.
ahGen. 19.16; 28.12; 32.1,2,24. Hlab. 103.20,21. Dan. 10.11. Luka 1.19,26; 2.9,13. Mat. 18.10. Seb. 12.7.
aiMat. 25.34.

Hebrews 1

UKristu mkhulu kulengilosi zonke

UNkulunkulu owakhuluma endulo kubobaba ngabaprofethi ngezigaba ngezigaba langendlela ezinengi a , kulezinsuku zokucina b  ukhulume kithi c  ngeNdodana d , ayimise e  ibe yindlalifa yezinto zonke f , owadala ngayo g  futhi imihlaba h , yona eyikubenyezela kwenkazimulo i , lomfuziselo j  uqobo wobukhona bakhe, njalo ithwele izinto zonke k  ngelizwi lamandla ayo, lapho isiyenzile ngokwayo ukuhlanjululwa kwezono zethu l , yahlala phansi m  ngakwesokunene n  soBukhulu obuphezulu, isiyenziwe yaphakama kakhulu kulezingilosi, njengalokhu izuze ilifa lebizo elikhulu o  kulalezo. Ngoba kukuyiphi yezingilosi ake watsho kuyo ukuthi: Wena uyiNdodana yami, mina lamuhla ngikuzele p ? Lokuthi futhi: Mina ngizakuba nguYise kiyo, yona-ke ibe yiNdodana kimi q ? Futhi r  mhla ephinda eletha s  olizibulo t  emhlabeni u , uthi: Lengilosi zonke zikaNkulunkulu kazimkhonze v . Lakuzingilosi w  uthi: Owenza x  ingilosi zakhe imimoya, lenceku zakhe ilangabi lomlilo; kodwa eNdodaneni y  uthi: Isihlalo sakho sobukhosi z , Nkulunkulu, singesaphakade laphakade aa , intonga yombuso wakho yintonga yokulunga. Uthandile ukulunga, wazonda ububi; ngenxa yalokhu, uNkulunkulu, uNkulunkulu wakho ukugcobile ab  ngamagcobo entokozo kulabanakwenu. 10 Lokuthi: Wena Nkosi ac , ekuqaleni wasekela umhlaba, lamazulu ayimisebenzi yezandla zakho; 11 kuzabhubha lokho ad , kodwa wena umi njalonjalo; futhi kuzaguga konke njengesigqoko, 12 lanjengesembatho uzakugoqa, kuzaphendulwa-ke; kodwa wena unguwe uqobo ae , leminyaka yakho kayiyikuphela. 13 Kukuyiphi-ke yezingilosi ake atsho kuyo ukuthi: Hlala ngakwesokunene sami af , ngize ngibeke izitha zakho zibe yisenabelo senyawo zakho? 14 Kazisibo yini zonke omoya abasebenzayo ag  abathunyelwe ah  ukukhonza ngenxa yalabo abazakudla ilifa losindiso ai ?

Copyright information for Ndebele