a8.5. Kol. 2.17.
b9.11.
c9.9.
d10.12,14. 7.3.
e9.9.
f10.14.
gLevi 16.21.
hLuka 22.19. 1 Kor. 11.24,25.
i9.7.
j10.11. Mika 6.6-8.
k9.13. 9.12,19.
l1.6.
mHlab. 40.6-8.
n10.10. Joha. 6.51.
o10.8. Mark. 12.33.
p10.8. 13.11. Roma 8.3.
q10.5,6.
r10.8. Mark. 12.33.
s10.8. 13.11. Roma 8.3.
t10.7.
u10.14,29. 2.11; 13.12. Joha. 17.19.
v10.10. Joha. 6.51.
w7.27; 9.12. Roma 6.10.
x7.27. Nani 28.3.
y1.14. Seb. 13.2. Luka 1.23.
z5.1.
aa10.11. Mika 6.6-8.
ab7.27.
ac10.12,14. 7.3.
ad1.3.
aeMat. 26.45. Mark. 14.41. 2 Tim. 4.8.
afHlab. 110.1.
ag10.1.
ah10.1.
ai2.11. 10.10.
aj3.7.
ak8.10. Jer. 31.33.
al8.12. Jer. 31.34.
am8.12. Jer. 31.34.
an4.16. Roma 5.2.
ao8.2.
ap9.8.
aq9.3.
ar3.1.
as1 Tim. 3.15. 1 Pet. 4.17. Mat. 12.4. Luka 6.4.
at4.16. Jak. 1.6. 1 Joha. 3.21.
au6.11. Kol. 2.2.
av9.14.
aw12.24. Hlab. 51.7. Hez. 36.25. 2 Kor. 7.1. 1 Pet. 1.2. Joha. 3.5.
ax1 Kor. 6.11.
ay12.24. Hlab. 51.7. Hez. 36.25. 2 Kor. 7.1. 1 Pet. 1.2. Joha. 3.5.
az4.14.
ba1 Tim. 6.13.
bb3.6.
bc11.11. 1 Kor. 1.9.
bd3.13.
beSeb. 2.42.
bfJuda 1.19.
bg3.13.
bh10.37. Roma 13.11. Fil. 4.5. 2 Pet. 3.9,11,14.
biLuka 17.24; 1 Kor. 3.13.
bj6.4. 10.39. Nani 15.30. 2 Pet. 2.1.
bkMat. 12.45.
bl2 Tim. 2.25.
bm1 Joha. 5.16.
bnHlab. 79.5. Zef. 1.18; 3.8. Hez. 36.5. Zek. 8.2. 2 Thes. 1.8.
bo2.2. Dute. 17.2.
bpMark. 7.9.
bqDute. 17.6. Nani 35.30.
br2.3.
bs6.6.
bt1.2.
bu1 Kor. 11.29.
bv13.20. Zek. 9.11.
bw10.16. Roma 9.4.
bx10.10.
byMark. 7.2.
bzMat. 12.31,32. Efe. 4.30.
caDute. 32.35. Roma 12.19.
cbDute. 32.36. Hlab. 50.4; 135.14.
ccLuka 12.5. 2 Kor. 5.11.
cdHlab. 42.2.
ceGal. 3.4. 2 Joha. 1.8.
cf6.4.
cg1 Thes. 2.14.
chKol. 2.1.
ci12.4. 1 Kor. 4.9.
cj1 Thes. 2.14.
ckFil. 4.14.
cl4.15.
cmFil. 1.7.
cn1 Thes. 1.6. Mat. 5.12. Jak. 1.10.
coMat. 6.20. 1 Tim. 6.19.
cp7.19.
cq10.19.
crMat. 10.32.
cs11.26.
ct6.12,15. 12.1. Luka 21.19. Roma 5.3; 12.12. Jak. 1.3,4. 2 Pet. 1.6. Luka 8.15. Gal. 6.9. 1 Pet. 2.19,20.
cu1 Thes. 4.3.
cv11.39. 9.15.
cw1 Pet. 1.9.
cx11.39. 9.15.
cy10.25. Hlab. 37.10. Luka 18.8. 1 Pet. 5.10.
czHab. 2.3,4. Hag. 2.7.
daRoma 1.17. Gal. 3.11.
dbSeb. 20.20,27. Gal. 2.12.
dc10.26. 2 Pet. 2.20,21.
ddSeb. 20.20,27. Gal. 2.12.
deSeb. 16.31.
df1 Thes. 5.9. 2 Thes. 2.14.

Hebrews 10

Umhlatshelo kaKristu mkhulu kulemihlatshelo yamaJuda

Ngoba umlayo ulesithunzi a  sezinto ezinhle ezizayo b , ungeyisiwo umfanekiso oqotho wezinto, ungeze waba lamandla ngaleyomihlatshelo c  enikelwa njalonjalo d  iminyaka ngeminyaka ukubenza baphelele labo abasondelayo e, f . Uba kwakunjalo nga kayimanga yini ukunikelwa, ngoba abakhonzayo babengasayikuba lasazela sezono, sebehlanjululwe kanye? Kodwa kuleyo g  kukhona ukukhunjulwa h  kwezono umnyaka ngomnyaka i ; ngoba kakulakwenzeka j  ukuthi igazi lezinkunzi lelezimbuzi lisuse izono k ; ngakho esefika emhlabeni l  uthi: Umhlatshelo lomnikelo m  kawuwuthandanga, kodwa ungilungisele umzimba n ; iminikelo yokutshiswa o  leyesono kawuyithokozelanga p ; ngasengisithi: Khangela, ngiza (kumqulu wogwalo kulotshwe ngami) ukwenza intando yakho, Nkulunkulu. Kuqala esithi: Umhlatshelo lomnikelo q  leminikelo yokutshiswa r  leyezono s  kawuyithandanga njalo kawuyithokozelanga, yona enikelwa ngokomlayo, wasesithi: Khangela t , ngiza ukwenza intando yakho, Nkulunkulu. Ususa okokuqala, ukuze amise okwesibili. 10 Kuleyontando singcwelisiwe u , ngokunikelwa komzimba kaJesu Kristu v  kanye w .

11 Laye wonke umpristi kambe uyema insuku ngensuku x  ekhonza y , njalo enikela kanengi leyomihlatshelo z , engasoze yaba lamandla okususa izono aa ; 12 kodwa yena, esenikele umhlatshelo ab  waba munye ngenxa yezono ephakadeni ac  wahlala phansi ngakwesokunene sikaNkulunkulu ad , 13 kusukela khathesi ulindele ae  zize zenziwe izitha zakhe isenabelo senyawo zakhe af . 14 Ngoba ngomnikelo munye uphelelisile ag  ephakadeni ah  labo abangcwelisiweyo ai . 15 LoMoya oyiNgcwele aj  laye uyafakaza kithi; ngoba emva kokuthi esetshilo kuqala uthi: 16 Lesi yisivumelwano ak  engizavumelana labo al  ngaso emva kwalezonsuku, kutsho iNkosi: Ngizafaka imilayo yami enhliziyweni zabo, njalo ngizayibhala engqondweni zabo; 17 lezono zabo lobubi babo am  kangisoze ngikukhumbule futhi. 18 Lapho-ke okukhona uthethelelo lwalokhu, kakuselamnikelo ngesono.

Ukuthokoziswa, lokuxwayiswa kwabakholwayo

19 Ngakho an , bazalwane, silesibindi sokungena kwezingcwele ao  ngegazi likaJesu, 20 ngendlela ap  entsha lephilayo, asidabulele yona ngeveyili aq , eliyinyama yakhe, 21 futhi silaye umpristi omkhulu ar  phezu kwendlu kaNkulunkulu as , 22 kasisondele ngenhliziyo eqinisileyo at  ekuqinisekeni okupheleleyo kokholo au , inhliziyo av  zifafaziwe esazeleni sokubi aw , lomzimba ugezisiwe ax  ngamanzi acwebileyo ay ; 23 kasibambisise az  isivumo ba  sethemba lethu singanyikinyeki bb , ngoba uthembekile owathembisayo bc ; 24 njalo kasiqaphelisisane ekuvuseleni bd  uthando lemisebenzi emihle, 25 singayekeli be  ukuhlangana kwethu, njengomkhuba wabanye bf , kodwa kasikhuthale bg , futhi ikakhulu bh , njengoba libona usuku lusondela bi .

26 Ngoba uba sisona bj  ngabomo emva kokuthi semukele bk  ulwazi lweqiniso bl , kakusekho umhlatshelo ngezono bm , 27 kodwa ukulindela okuthile okwesabekayo kokulahlwa, lolaka lomlilo bn  ozaqeda izitha. 28 Umuntu bo  odelela umlayo kaMozisi bp  ufa ngaphandle kwesihawu bq  ngabafakazi ababili loba abathathu; 29 pho, licabanga ukuthi uzathiwa ufanele ukujeziswa kabuhlungu br  kanganani onyathelela phansi bs  iNdodana kaNkulunkulu bt , njalo othi bu  igazi bv  lesivumelwano bw , angcweliswa ngalo bx , liyiluthonje by , njalo odelela uMoya womusa bz ? 30 Ngoba siyamazi owathi: Impindiselo ca  ngeyami, mina ngizabuyisela, itsho iNkosi; futhi uphinde athi: INkosi cb  izakwahlulela abantu bayo. 31 Kuyesabeka cc  ukuwela ezandleni zikaNkulunkulu ophilayo cd .

32 Kodwa khumbulani ce  insuku zamandulo, okwathi ngazo selikhanyisiwe cf  lakhuthazela cg  empini enkulu yezinhlupho ch ; 33 kokunye, lapho lenziwa umbukiso ngenhlamba langezinhlupheko ci ; kokunye, lapho laba cj  ngabahlanganyeli ck  balabo ababephathwa ngokunjalo. 34 Ngoba lani lazwelana cl  lezibopho zami cm , lavuma ngentokozo cn  ukuphangwa kwempahla zenu, lisazi ukuthi ngaphakathi kwenu lilempahla engcono lemiyo emazulwini co, cp . 35 Ngakho lingalahli isibindi senu cq , esilomvuzo omkhulu cr, cs . 36 Ngoba liswele ukubekezela ct , ukuze kuthi, seliyenzile intando kaNkulunkulu cu , lemukele isithembiso cv, cw, cx . 37 Ngoba kuseyisikhatshana nje cy , ozayo uzafika cz , njalo kazukulibala; 38 kodwa olungileyo uzaphila ngokholo da ; njalo uba ehlehlela emuva db , umphefumulo wami kawuthokozi ngaye. 39 Kodwa thina kasisibo ababahlehlela emuva ekubhujisweni dc, dd , kodwa ababakholwayo de  ekusindisweni komphefumulo df .

Copyright information for Ndebele