a2 Tim. 3.16.
b2 Kor. 4.18; 5.7. Roma 8.24,25. 1 Pet. 1.8.
c11.39.
dMat. 15.2.
e11.4,5,39. Seb. 6.3.
f1.2. Gen. 1.1.
g10.5.
h2 Pet. 3.5.
iRoma 4.17.
jGen. 4.4.
k5.1.
l11.4,5,39. Seb. 6.3.
m5.1.
nGen. 4.10.
o12.24.
qGen. 5.22.
rLuka 2.26.
sGen. 5.24.
t11.4,5,39. Seb. 6.3.
uGen. 5.22.
v7.25.
w11.26.
x12.17. Roma 3.11.
yGen. 6.13,22.
z8.5.
aa5.7. Seb. 23.10.
ac3.3.
ad1 Pet. 3.20.
aeMat. 12.41.
afRoma 3.22; 4.13. Fil. 3.9.
agGen. 12.1,4. Seb. 7.2-4.
ah11.13. 1 Lan. 16.19. Luka 24.18.
aiSeb. 7.5.
ajGen. 12.8; 13.3,18; 18.1,9.
akGen. 35.27.
al6.17. Efe. 3.6.
am12.22.
anHlab. 87.1. Isam. 21.14.
ao13.14. Isam. 21.2,10.
apGen. 17.19.
aqGen. 18.11,14; 21.2. Luka 1.36.
arGen. 18.12.
as10.23. Dute. 7.9.
atGal. 4.23.
au10.19. Roma 4.19.
avGen. 15.5.
awGen. 22.17. Isam. 20.8.
axGen. 22.17. Isam. 20.8.
az11.39.
ba11.27. Joha. 8.56; 2 Kor. 4.18.
bbMat. 10.12. Seb. 25.13.
bcGen. 23.4; 47.9. 1 Lan. 29.15. Hlab. 39.12; 119.19.
bd11.9. Efe. 2.19.
be1 Pet. 1.1; 2.11.
bf11.35,40. 7.19.
bg2.11. Mark. 8.38.
bhEks. 3.6.
biMat. 25.34.
bj13.14. Fil. 3.20.
bkGen. 22.1-9. Jak. 2.21,22.
bl11.11,18.
bmLuka 7.12. Joha. 3.16.
bnGen. 21.12. Roma 9.7.
bo11.12. Roma 4.17-21.
bp9.9.
bqGen. 27.27-29,39,40.
brGen. 48.1,5,16,20.
bsGen. 48.1,5,16,20.
btGen. 47.31.
buGen. 32.10.
bvGen. 50.24,25.
bxGen. 50.25. Eks. 13.19.
byEks. 2.3.
bzEks. 2.2. Seb. 7.20.
caEks. 1.16,22.
cbEks. 2.10,11.
ccJobe 36.21. Hlab. 84.10.
cdMat. 13.21.
ce13.13. 1 Pet. 4.14.
cf2.2; 10.35. 11.6.
cgEks. 10.28,29; 12.37; 13.17,18.
ch11.13. Joha. 1.18.
ci1 Tim. 1.17. 1 Pet. 1.8.
cjEks. 12.21.
ckMat. 26.18.
clEks. 12.22.
cmEks. 12.23.
cnEks. 12.29.
coEks. 14.22-29.
cpJosh. 6.20.
cqMat. 20.29.
crJosh. 6.23. Jak. 2.25.
cs3.18. Joha. 3.36. Seb. 14.2; 17.5; 19.9.
cuJosh. 2.1.
cvSeb. 15.33.
cwHlu. 6.11.
cxHlu. 4.6.
cyHlu. 13.24.
czHlu. 11.1.
da1 Sam. 16.1,13; 17.45.
db1 Sam. 1.20; 12.17.
dcSeb. 3.24.
ddSeb. 3.24.
de2 Sam. 5.1-5.
dfJak. 2.24,26.
dg2 Sam. 7.11,12. 1 Lan. 22.9.
dhHlu. 14.5,6. 1 Sam. 17.34-36. Dan. 6.22.
diDan. 3.25.
dj1 Sam. 20.1. 1 Kho. 19.1,3. 2 Kho. 6.16.
dkLuka 21.24.
dl2 Kho. 20.7. Jobe 42.10. Hlab. 6.8; 89.21.
dmFil. 4.13.
dnHlu. 7.21; 15.8,15. 1 Sam. 17.51,52. 2 Sam. 8.1-6 & 10.15-19; 12.29.
doHlu. 7.21; 15.8,15. 1 Sam. 17.51,52. 2 Sam. 8.1-6 & 10.15-19; 12.29.
dp13.11,13.
dq1 Sam. 14.1.
dr1 Kho. 17.22. 2 Kho. 4.35.
ds11.16.
dtMat. 21.35.
duGen. 39.20. Jer. 20.2; 37.15.
dv1 Kho. 21.13. 2 Lan. 24.21. Seb. 7.58; 14.19.
dwSeb. 12.2. Mat. 14.10.
dx2 Kho. 1.8. Zek. 13.4. Mat. 3.4. Mark. 1.6.
dy13.3.
dzIsa. 57.1.
ea1 Sam. 23.15,19; 24.1. 1 Kho. 17.3.
ebHlu. 6.2. 1 Sam. 22.1. 1 Kho. 18.4; 19.9.
ecJak. 3.11.
ed11.2.
ee11.13. 10.36. 1 Pet. 1.12.
eg11.16.
ehIsam. 6.11.
ei5.9.

Hebrews 11

Amaqhawe okholo

Ngakho ukholo luyikuqiniseka kwezinto ezithenjwayo, ubufakazi a  bezinto ezingabonwayo b . Ngoba ngalo c  abadala d  bafakazelwa e . Ngokholo sibona ukuthi imihlaba f  yadalwa g  ngelizwi likaNkulunkulu h , kuze kuthi izinto ezibonwayo kaziveli ezintweni ezibonakalayo i . Ngokholo uAbela j  wanikela kuNkulunkulu umhlatshelo k  ongcono kuloKhayini, owazuza ngawo ubufakazi bokuthi ulungile l , uNkulunkulu efakazela izipho zakhe m ; langalo efile n  usakhuluma o,
 usakhuluma: kumbe,  usakhulunywa.
.
Ngokholo uEnoki q  wasuswa ukuze angaboni ukufa r , njalo akatholwa s , ngoba uNkulunkulu wayesemsusile; ngoba engakasuswa wafakazelwa t  ngokuthi umthokozisile uNkulunkulu u ; kodwa ngaphandle kokholo kakwenzeki ukumthokozisa; ngoba ozayo v  kuNkulunkulu umele akholwe ukuthi ukhona, lokuthi ungumvuzi w  walabo abamdingisisayo x . Ngokholo uNowa y  exwayisiwe nguNkulunkulu z  ngezinto ebezingakabonwa, esesaba aa,
 esesaba: kumbe,  enqineka.
, wakha umkhumbi ac  wosindiso lwendlu yakhe ad ; alahla umhlaba ngawo ae , wasesiba yindlalifa yokulunga ngokokholo af .

Ngokholo uAbrahama ag  walalela ebizwa ukuthi aphume aye endaweni ayezayemukela ibe yilifa, waphuma, engazi lapho aya khona. Ngokholo wahlala ah  njengomuntu wezizweni elizweni lesithembiso ai , njengelemzini, ehlala emathenteni aj  loIsaka loJakobe ak , ababeyizindlalifa kanye laye zalesosithembiso al ; 10 ngoba wayelindele umuzi am  olezisekelo an , omqambi wesimo lomakhi wawo nguNkulunkulu ao . 11 Ngokholo laye uSara ap  uqobo wazuza amandla okwemukela inhlanyelo, esedlulelwe yisikhathi sobudala wabeletha aq , ngoba wathi ar  uthembekile as  lowo owathembisayo at . 12 Ngakho-ke bazalwa ngoyedwa, lalezizinto zivela kosefile au , abangangenkanyezi zezulu ngobunengi av, aw , langangetshebetshebe ax  elisekhunjini lolwandle elingelakubalwa.

13 Bonke laba bafela ekholweni
 ekholweni: Gr.,  ngokokholo.
, bengemukelanga izithembiso az , kodwa bazibonela khatshana ba , baqiniseka, bazigona bb , njalo bavuma bc  ukuthi bangabezizwe bd  lezihambi be  emhlabeni.
14 Ngoba abatsho izinto ezinje batshengisa ukuthi badinga ilizwe lakibo. 15 Uba-ke kambe babecabanga ngalelo ababesuke kulo, babengaba lethuba lokubuyela; 16 kodwa khathesi-ke balangatha elingcono, elingelezulwini bf ; ngakho uNkulunkulu kalanhloni ngabo bg , ukuthiwa nguNkulunkulu wabo bh ; ngoba ubalungisele bi  umuzi bj .

17 Ngokholo uAbrahama bk  wanikela uIsaka lapho ehlolwa, lalowo owemukela izithembiso bl  wayenikela ozelwe yedwa wakhe bm , 18 okwakuthiwe kuye: KuIsaka inzalo yakho izabizwa bn ; 19 wathi uNkulunkulu ulamandla okuvusa lakwabafileyo bo ; lapho laye amzuze evela khona ngokulinganisa bp . 20 Ngokholo uIsaka wabusisa uJakobe loEsawu bq  ngezinto ezizayo. 21 Ngokholo uJakobe br  esesifa wabusisa lowo lalowo wamadodana kaJosefa bs , wasekhonza bt  ebambelele phezu kodondolo lwakhe bu . 22 Ngokholo uJosefa bv  esesifa wakhuluma
 wakhuluma: kumbe,  wakhumbula.
ngokuphuma kwabantwana bakoIsrayeli, waselayezela bx  ngamathambo akhe.

23 Ngokholo uMozisi by  esezelwe wafihlwa ngabazali bakhe inyanga ezintathu, ngoba babona ukuthi ngumntwana omuhle bz ; njalo bengawesabi umthetho wenkosi ca . 24 Ngokholo uMozisi esekhulile wala ukuthiwa uyindodana yendodakazi kaFaro cb , 25 kulalokho wakhetha ukuphathwa kubi cc  kanye labantu bakaNkulunkulu kulokuthi abe lentokozo yesono isikhatshana cd ; 26 wathi ukuthukwa ce  kukaKristu kuyinotho enkulu kulamagugu eGibhithe; ngoba wayekhangele umvuzo cf . 27 Ngokholo watshiya iGibhithe cg , engalwesabi ulaka lwenkosi; ngoba waqinisela kungathi uyambona ch  oNgabonwayo ci . 28 Ngokholo wagcina cj, ck  iphasika lokufafazwa kwegazi cl , ukuze lowo cm  obhubhisa amazibulo cn  angabathinti. 29 Ngokholo badabula uLwandle oluBomvu njengemhlabathini owomileyo co ; okwathi amaGibhithe bekulinga lokho baminzwa.

30 Ngokholo imiduli cp  yeJeriko cq  yadilika, isibhodiwe insuku eziyisikhombisa. 31 Ngokholo uRahabi isifebe cr  kabhubhanga kanye labangakholwanga cs,
 abangakholwanga: kumbe,  abangalalelanga.
, esezemukele izinhloli cu  ngokuthula cv .

32 Ngisezathini? Ngoba ngingaphelelwa yisikhathi ngilandisa ngoGidiyoni cw  loBaraki cx  loSamsoni cy  loJefitha cz  loDavida da  loSamuweli db, dc  labaprofethi dd ; 33 abathi ngokholo banqoba imibuso de , bebenza ukulunga df , bazuza izithembiso dg , bavala imilomo yezilwane dh , 34 bacitsha amandla omlilo di , baphepha dj  ubukhali benkemba dk , bazuza amandla ebuthakathakeni dl, dm , baqina empini dn , baxotsha do  amabutho dp  awezizwe dq . 35 Abesifazana bemukela abafileyo babo bevela ekuvukeni dr ; labanye bazwiswa ubuhlungu, bengemukeli ukukhululwa, ukuze bazuze ukuvuka okungcono ds ; 36 abanye balingwa ngokwenziwa inhlekisa lokutshaywa dt , futhi langezibopho langentolongo du ; 37 bakhandwa ngamatshe dv , basahwa phakathi, balingwa, bafa ekubulaweni ngenkemba dw ; bazula bembethe izigogo zezimvu lezigogo zezimbuzi dx , baswela, bazwiswa ubuhlungu, baphathwa kubi dy , 38 (umhlaba ongabafanelanga bona dz ) bazula ezinkangala ea  lezintabeni lezimbalwini eb  lemihomeni yomhlaba ec . 39 Labo bonke laba, befakazelwe ngokholo ed  kabazuzanga isithembiso ee , 40 lokhu uNkulunkulu wayesinakekele
 wayesinakekele: kumbe,  wayesibonele.
ngaphambili okungcono eg , ukuze kuthi ngaphandle kwethu eh  bangapheleliswa ei .

Copyright information for Ndebele