a2 Kor. 7.1. 1 Pet. 4.2. Efe. 4.22.
b1 Kor. 9.24. Fil. 3.13,14.
c10.36.
dKol. 2.1.
e6.18.
f1 Kor. 1.8.
gLuka 24.26. 1 Pet. 1.11.
hMat. 25.21,23.
i6.18.
jFil. 2.8.
kHlab. 69.19.
l1.3. & Seb. 2.33.
mMat. 10.24,25. Joha. 15.20.
n6.16. Juda 1.11. 1 Pet. 2.23.
oIsam. 2.3.
p11.5. Gal. 6.9.
q10.32-34. 1 Kor. 10.13.
r13.22. Seb. 13.15.
sZaga 3.11,12.
t11.5. Gal. 6.9.
uHlab. 119.67.
vDute. 8.5. & Zaga 13.24. Tshu. 9.1.
w1 Kor. 11.32.
x1 Pet. 5.9.
yLuka 18.2.
zNani 16.22. Isa. 42.5.
aa2 Pet. 1.4. Levi 11.44.
abJak. 3.17,18.
ac5.14.
adJobe 4.3,4. Isa. 35.3. 1 Tes. 5.14.
aeLuka 13.13.
afHlab. 109.24.
agZaga 4.26.
ahZaga 4.27.
aiJak. 5.16. Gal. 6.1.
ajRoma 14.19.
ak1 Thes. 4.3.
alMat. 5.8. 2 Kor. 7.1. Efe. 5.5.
am2 Kor. 6.1. Gal. 5.4.
anSeb. 13.43.
aoDute. 29.18.
ap13.4.
aq1 Tim. 1.9.1 Tim. 1.9.
arGen. 25.33.
asGen. 27.34,36,38.
at6.6.
au11.6.
avEks. 19.12,18,19; 20.18. Dute. 4.11; 5.22. 2 Kor. 3.9.
awEks. 19.16.
ax12.26.
ayEks. 20.19.
azEks. 19.12,13.
baEks. 19.16. Roma 8.15.
bbIsam. 14.1.
bc11.10,16; 13.14. Efe. 2.19. Fil. 3.20.
bdHlab. 42.2.
beGal. 4.26.
bf1 Kho. 22.19.
bgJuda 1.14. Isam. 5.11.
bh2.12. Seb. 7.38.
biEks. 4.22.
bkLuka 10.20. Eks. 32.32.
blGen. 18.25. Hlab. 58.11.
bmNgoma 64.
bn5.9.
bo8.6.
bpRoma 9.4.
br10.22. 1 Pet. 1.2. Eks. 24.8.
bs7.19.
bt11.4. Gen. 4.10.
bu2.3.
bv3.17.
bw8.5.
bx12.19.
byHag. 2.6.
bzHlab. 102.26.
cbSeb. 27.23.
cc13.21.
cd5.7.
ceDute. 4.24.
cfHlab. 21.9; 2 Thes. 1.8.

Hebrews 12

Ukubekezela ezinhluphekweni

Ngakho-ke lathi sigonjolozelwe liyezi elikhulu kangaka labafakazi, asilahle konke okusindayo lesono a  esisithandele lula, asigijime b  ngokubekezela c  umjaho d  esiwumiselweyo e , sikhangele kuJesu umqalisi lomphelelisi wokholo lwethu f , owathi g  endaweni yentokozo h  ayimiselweyo i , waqinisela esiphambanweni j , edelela ihlazo k , wahlala l  ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Ngakho mqapheliseni m  yena owaqinisela kuyo impikisano n  engaka lezoni emelane laye, ukuze lingadinwa o , liphelelwe ngamandla p  emiphefumulweni yenu.

Kalikamelani lakho kuze kube segazini q  lisilwa lesono; njalo selikhohliwe inkuthazo r , ekhuluma kini njengemadodaneni eyokuthi: Ndodana yami s , ungadeleli ukulaya kweNkosi, njalo ungapheli amandla t , nxa usolwa yiyo; ngoba iNkosi iyalaya emthandayo; njalo itshaye ngesiswepu u  yonke indodana eyemukelayo. Uba likhuthazela ekulayweni, uNkulunkulu uyaliphatha njengamadodana v ; ngoba yiyiphi indodana uyise angayilayiyo w ? Kodwa uba lingelakulaywa, okuthi bonke bangabahlanganyeli bakho x , ngakho lingabokufetshwa njalo kalisiwo amadodana. Futhi-ke sasilabo obaba benyama yethu abasilayayo njalo sabahlonipha y ; pho, kasiyikuzehlisela ngaphansi kukaYise wemimoya z  kakhulu kulalokho, siphile? 10 Ngoba bona kambe basilaya okwensuku ezinlutshwana, njengokubona kwabo; kodwa yena kube yikusizakala kwethu, ukuze sihlanganyele ubungcwele bakhe aa . 11 Lakho konke ukulaywa okukhona kakubonakali angathi ngokwentokozo, kodwa ngokosizi; emva kwalokho-ke kuyabalethela isithelo ab  sokuthula sokulunga abajeziswa ngakho ac .

12 Ngakho qinisani ad, ae  izandla ezibuthakathaka lamadolo axegayo af ; 13 njalo lenzele inyawo zenu ag  indlela eziqondileyo, ukuze okuqhulayo kungenyeli ah , kodwa kulalokho kusiliswe ai . 14 Nxwanelani ukuthula aj  labo bonke, lobungcwele ak , ngaphandle kwalokho kakulamuntu ozayibona iNkosi al ; 15 qaphelisani kungabi khona osilelayo am  emuseni kaNkulunkulu an ; kungamili lampande ao  yokubaba ikhathaze, njalo ngayo abanengi bangcoliswe; 16 kakungabi lamuntu oyisifebe ap  kumbe ongakhonzi uNkulunkulu aq , njengoEsawu, owathengisa ubuzibulo bakhe ar  ngokudla okukodwa. 17 Ngoba liyazi ukuthi lemva kwalokho, esethanda ukudla ilifa as  lesibusiso, waliwa; ngoba kayitholanga indawo yokuphenduka at , lanxa wayidingisisa ngezinyembezi au .

Intaba yeSinayi leyeZiyoni

18 Ngoba kalizanga entabeni av  engathintwa, lemlilweni ovuthayo, lekufiphaleni, lemnyameni, lesivunguvungwini, 19 lekukhaleni kophondo aw , lelizwini lamazwi ax , okwathi labo abezwayo ay  bancenga ukuthi kungabe kusakhulunywa ilizwi kibo; 20 ngoba babengelakukumela lokho okwalaywayo kokuthi: Ngitsho lenyamazana uba ithinta intaba az , izakhandwa ngamatshe, kumbe itshokwe ngomtshoko; 21 njalo, kwakusesabeka kangaka ba  lokho okwabonwayo, uMozisi wathi: Ngilovalo ngiyathuthumela. 22 Kodwa lize entabeni iSiyoni bb , lemzini bc  kaNkulunkulu ophilayo bd , eJerusalema yasezulwini be , lakuzigidi zengilosi ezingelakubalwa bf, bg , 23 lemhlanganweni omkhulu lebandleni bh  lamazibulo bi  abhalwe
 abhalwe: kumbe,  abhaliswe.
emazulwini bk , lakuNkulunkulu umahluleli wabo bonke bl , lakumimoya yabalungileyo bm  abaphelelisiweyo bn ,
24 lakuJesu umlamuli bo  wesivumelwano bp,
 isivumelwano: kumbe,  ithestamente.
esitsha, legazini lokufafaza br  elikhuluma izinto ezingcono bs  kulelikaAbela bt .

25 Qaphelani ukuthi lingamali okhulumayo. Ngoba uba bengaphephanga bu  labo abala bv  lowo owakhuluma okuvela kuNkulunkulu emhlabeni bw , kakhulu kangakanani thina esimfulathelayo lowo ovela emazulwini; 26 olizwi lakhe bx  ngalesosikhathi lanyikinya umhlaba, kodwa khathesi uthembisile, wathi: Ngizaphinda kanye by  ukunyikinya kungeyisiwo umhlaba wodwa, kodwa lezulu. 27 Lalokhu ukuthi: Ngizaphinda kanye, kutshengisa ukususwa kwezinto ezinyikinyekayo bz , kungathi ezenziweyo, ukuze kusale izinto ezinganyikinyekiyo. 28 Ngakho njengoba sisemukela umbuso ongelakunyikinyekiswa, asibe
 asibe lomusa: kumbe,  asibambe umusa.
lomusa esingamkhonza uNkulunkulu cb  ngawo ngokwemukelekayo cc  kanye lokuthobeka lokwesaba uNkulunkulu cd ;
29 ngoba-ke uNkulunkulu ce  wethu ungumlilo oqothulayo cf .

Copyright information for Ndebele