aRoma 12.10. 1 Thes. 4.9. 1 Pet. 1.22. 2 Pet. 1.7. 1 Pet. 2.17; 3.8. 1 Joha. 3.10,11,18; 4.7,20,21.
b1 Tim. 5.10. Jobe 31.32.
cGen. 18.3; 19.2.
dMat. 25.36. Kol. 4.18. 2 Tim. 1.16.
eRoma 12.15. 1 Kor. 12.26.
f11.37.
g1 Kor. 7.38. 1 Tim. 4.3.
h12.16. 1 Kor. 5.9-11; 6.9. Efe. 5.5. 1 Tim. 1.10. Isam. 21.8; 22.15.
iJak. 4.4.
jGal. 5.21.
k1 Tim. 3.3. Dute. 16.19. & Hlab. 119.36. & Zaga 23.4.
l1 Tim. 6.8. Mat. 6.25,34. Fil. 4.6,11,12. 1 Pet. 5.7.
mJosh. 1.5. Gen. 28.15. Hlab. 37.25. 2 Kor. 4.9.
nHlab. 118.6. Hlab. 27.1; 56.4,11.
o13.17,24. Luka 22.26. Seb. 15.22.
p6.12.
qGal. 1.13.
r1.12.
sIsam. 1.4,8,11,17. Joha. 8.58. 2 Kor. 1.19.
tEfe. 4.14.
u1 Kor. 14.6.
v9.10. Roma 14.17. 1 Tim. 4.3. Kol. 2.16.
w9.9.
x1 Kor. 9.13; 10.18.
yEks. 29.14. Levi 6.30; 9.11; 16.27.
z8.2.
aa10.6.
abEks. 29.14. Levi 6.30; 9.11; 16.27.
ac13.13. 11.34. Isam. 20.9. Seb. 21.34.
ad10.10.
aeMat. 21.39; 27.32. Joha. 19.17,18. Seb. 7.58. Isam. 11.8.
afIsam. 14.20.
agMat. 21.39; 27.32. Joha. 19.17,18. Seb. 7.58. Isam. 11.8.
ah11.34. 13.13. Isam. 20.9. Seb. 21.34.
ai11.26.
aj11.10,16; 12.22. Mika 2.10. Fil. 3.20.
ak11.26.
alEfe. 5.20.
am13.16. Levi 7.12. Hlab. 107.22. 1 Pet. 2.5.
anHos. 14.2. Hlab. 119.108.
ao2 Kor. 9.13. 1 Tim. 6.18. Roma 12.13.
ap6.10.
aqFil. 4.18.
ar1 Tim. 6.19.
as1 Kor. 12.28; 16.16.
at13.7.
auSeb. 20.28. Hez. 3.17.
avLuka 16.2. 1 Pet. 4.5.
awSeb. 20.24,26.
ax1 Thes. 5.25. 2 Thes. 3.1. Roma 15.30. Efe. 6.19. Kol. 4.3.
ay1 Pet. 3.16. Seb. 23.1.
azFilim. 1.22.
baRoma 15.33.
bbSeb. 2.24.
bcRoma 10.7.
bdJoha. 10.11,16. Zek. 13.7.
be10.29.
bfGal. 3.15.
bh1 Pet. 5.10. Luka 6.40.
bi2 Thes. 2.17. 2 Tim. 3.17. Kol. 1.10.
bjFil. 2.13.
bk12.28. Roma 14.18.
blRoma 11.36.
bm12.5.
bn1 Pet. 5.12.
bo2 Kor. 1.1. Kol. 1.1. 1 Thes. 3.2. Filim. 1.1.
bpSeb. 16.1.
bq13.7.
brFil. 4.22.
bsSeb. 18.2; 27.1,6.
btTit. 3.15.

Hebrews 13

Izeluleko eziyinhlobonhlobo

Kalume njalo uthando lobuzalwane a . Lingakhohlwa ukungenisa izihambi b ; ngoba ngalokho abanye bangenisa izingilosi bengazi c . Khumbulani d  izibotshwa, ngokungathi libotshwe kanye lazo e ; abaphethwe kubi f , ngokungathi lani liphethwe kubi emzimbeni. Umtshado g  uhlonitshwa kubo bonke, lombheda ungangcoliswa; kodwa uNkulunkulu uzagweba iziphingi h  lezifebe i, j . Indlela yempilo kayingabi ngeyokuthanda imali k , yeneliswani yizinto elilazo l ; ngoba yena utshilo ukuthi: Kangisoze ngakulahla, njalo kangisoze ngakutshiya m . Ngakho singatsho ngesibindi sithi: INkosi ingumsizi wami n , njalo kangiyikwesaba umuntu azakwenza kimi.

Khumbulani abakhokheli benu o , abakhulume kini ilizwi likaNkulunkulu; liqaphelise ukuphela kokuhamba kwabo, lilingisele ukholo lwabo p, q . UJesu Kristu unguye r  izolo s  lalamuhla lephakadeni. Lingaduhiswa t  yizimfundiso u  eziyinhlobonhlobo lezingaziwayo; ngoba kuhle ukuthi inhliziyo iqiniswe ngomusa, kungabi ngokudla v , abangasizwanga w  yikho ababebambelela kukho. 10 Silalo ilathi x , abangelalungelo lokudla kulo abakhonza ithabhanekele. 11 Ngoba lezozinyamazana y , ogazi lazo langeniswa ngumpristi omkhulu endaweni ezingcwele z  ngenxa yesono aa , izidumbu zazo zitshiswa ab  ngaphandle kwenkamba ac . 12 Ngakho laye uJesu, ukuze angcwelise ad  abantu ngelakhe igazi, wahlupheka ae  ngaphandle kwesango af . 13 Ngakho-ke asiphumele kuye ag  ngaphandle kwenkamba ah , sithwele ihlazo lakhe ai . 14 Ngoba kasilawo umuzi omiyo lapha aj , kodwa sidinga ozayo ak . 15 Ngakho asinikele al  njalonjalo kuNkulunkulu ngaye umnikelo wendumiso am , okutsho isithelo sendebe an  sivuma ibizo lakhe. 16 Kodwa lingakhohlwa ukwenza okuhle lokuphana ao, ap ; ngoba uNkulunkulu uyathokoza ngeminikelo enjalo aq, ar . 17 Lalelani abakhokheli benu, lizehlisele ngaphansi kwabo as ; ngoba laba at  balinda au  imiphefumulo yenu, njengabazalandisa av ; ukuze bakwenze lokhu ngenjabulo aw , njalo bengabubuli; ngoba kungalisizi lokhu.

Isicino

18 Sikhulekeleni ax ; ngoba siyathemba ukuthi silesazela esihle ay , sifisa ukuhamba kuhle ezintweni zonke; 19 njalo ngiyalincenga ngokwengezelelwe kakhulu ukuthi likwenze lokhu az , ukuze ngibuyiselwe kini ngokuphangisa.

20 Kungathi uNkulunkulu wokuthula ba  owamkhuphula bb, bc  kwabafileyo uMelusi bd  omkhulu wezimvu ngegazi be  lesivumelwano bf,
 isivumelwano: kumbe,  ithestamente.
saphakade, iNkosi yethu uJesu,
21 angaliphelelisa bh  kuwo wonke umsebenzi omuhle bi  ukuze lenze intando yakhe bj , esebenza kini lokho okumthokozisayo phambi kwakhe bk , ngoJesu Kristu, kakube kuye ubukhosi bl  kuze kube nini lanini. Ameni.

22 Kodwa ngiyalincenga, bazalwane, lemukeleni ngesineke ilizwi lenkuthazo bm ; ngoba ngilibhalele ngamafitshane bn . 23 Yazini ukuthi umzalwane bo  uTimothi bp  ukhululwe, uba efika masinyane, ngizalibona ngilaye.

24 Bingelelani bonke abakhokheli benu bq , labo bonke abangcwele br . Abavela eIthaliya bs  bayalibingelela.

25 Umusa bt  kawube lani lonke. Ameni.

Copyright information for Ndebele