aSeb. 7.53.
bNani 15.30,31. Dute. 4.3; 17.2,5,12; 27.26.
c11.26.
d10.28,29; 12.25.
eJuda 1.3.
f1.2. Mat. 4.17. Mark. 1.14,15. Jak. 1.21.
g7.14. Mark. 16.20.
h7.14. Mark. 16.20.
iLuka 1.2.
j7.14. Mark. 16.20.
kSeb. 5.12.
lSeb. 5.12.
m6.4,5. 1 Thes. 1.5.
nSeb. 2.22. 1 Kor. 2.4.
o6.4,5. 1 Thes. 1.5.
pEfe. 1.5.
q1.2,4,8.
r6.5. 1.6.
s4.3,4; 7.17; 8.5,8. Roma 15.10. 1 Kor. 6.16; 15.27. 2 Kor. 10.10. Gal. 3.16. Efe. 4.8; 5.14. Jak. 4.6.
t1 Thes. 4.6.
uHlab. 8.4-6.
vEfe. 1.22. Fil. 3.21. Mat. 28.18.
w1 Kor. 15.25.
x2.7. 1 Pet. 1.21.
y2.7. 1 Pet. 1.21.
zJoha. 10.17. Seb. 2.33. Fil. 2.7-9.
aaJoha. 10.17. Seb. 2.33. Fil. 2.7-9.
ab2.10. 5.12. 6.7.
acMat. 16.28.
adJoha. 12.32. Roma 5.18; 8.32. 2 Kor. 5.15. 1 Tim. 2.6. 1 Joha. 2.2.
aeLuka 24.26,46.
af2.9.
ag1.2. 1 Kor. 8.6. Kol. 1.16.
ahMat. 20.28.
ai12.2. 5.9. Seb. 3.15.
aj5.9.
ak13.12. Joha. 17.19.
alSeb. 17.26,28. Roma 8.14.
am11.16.
anRoma 8.29. Mat. 28.10. Mat. 12.50.
aoHlab. 22.22.
ap12.23. Seb. 7.38.
aq2 Sam. 22.3. Hlab. 18.2. Isa. 1.17. Isa. 12.2.
arIsa. 8.18.
asJoha. 17.2.
atMat. 16.17.
au2.17. Roma 8.3. Gal. 4.4.
av1 Kor. 15.54,55.
aw2 Tim. 1.10. 1 Joha. 3.8.
axJoha. 16.11. Kol. 2.15.
ayLuka 1.74.
azRoma 8.15.
baMark. 3.29.
bbRoma 8.15.
bc4.15.
bd2.17. Roma 8.3. Gal. 4.4.
be4.15,16; 5.2. 3.1.
bf5.1. Roma 15.17.
bg1 Sam. 3.14. Dan. 9.24.
bh4.15,16; 5.2. 3.1.
bi4.15. Luka 22.28.

Hebrews 2

UKristu waba mncinyane kulezingilosi okwesikhatshana

Ngenxa yalokhu kufanele siqaphelisise izinto esizizwileyo, hlezi mhlawumbe sikhukhulwe. Ngoba uba ilizwi elakhulunywa zingilosi laqiniseka a , lakho konke ukuphambuka lokungalaleli b  kwemukela ukuphindisela ngokokulunga c , thina sizaphepha njani d  uba sidelela usindiso olungaka e ? Olwaqala f  ukukhulunywa yiNkosi g , lwaqiniswa kithi h  yilabo abayizwayo i , uNkulunkulu efakaza kanye labo ngezibonakaliso j, k  lezimangaliso l , lamandla azinhlobonhlobo m, n , lokwabelwa kukaMoya oNgcwele o , njengokwentando yakhe p .

Ngoba kehliselanga ngaphansi kwezingilosi q  ilizwe elizayo r , esikhuluma ngalo. Kodwa omunye s  ufakazile t  kanzulu endaweni ethile esithi: Umuntu uyini, ukuthi umkhumbule u ? kumbe indodana yomuntu, ukuthi uyinanze? Wamenza okwesikhatshana waba phansi kulezingilosi; wamethwesa umqhele wobukhosi lodumo; wammisa phezu kwemisebenzi yezandla zakho; izinto zonke v  wazehlisela ngaphansi kwenyawo zakhe. Ngoba ekwehliseni izinto zonke ngaphansi kwakhe, katshiyanga lutho olungehliselwanga kuye. Kodwa khathesi kasikaziboni izinto zonke zehliselwe kuye w . Kodwa siyambona uJesu, etheswe umqhele wobukhosi lodumo x , owenziwa okwesikhatshana waba phansi kulezingilosi y, z , ngenxa yenhlupheko yokufa aa, ab , ukuze ngomusa kaNkulunkulu azwele ac  wonke ukufa ad .

10 Ngoba kwakumfanele ae , ezikhona zonke izinto ngenxa yakhe af , lezikhona zonke ngaye ag , ukuthi, lapho eletha abantwana abanengi ah  enkazimulweni, amphelelise umkhokheli ai  wosindiso lwabo ngezinhlupheko aj . 11 Ngoba lalowo ongcwelisayo ak  labangcwelisiweyo, bonke bavela koyedwa al ; ngalesosizatho kalanhloni am  ukubabiza ngokuthi ngabafowabo an , 12 esithi: Ngizatshumayela ao  ibizo lakho kubafowethu, ngizakuhlabelela indumiso phakathi kwebandla ap . 13 Futhi-ke: Mina ngizathemba kuye aq . Futhi-ke: Khangela ar  mina labantwana uNkulunkulu anginike bona as . 14 Ngakho njengoba abantwana behlanganyele inyama legazi at , laye uqobo wahlanganyela khona lokho au , ukuze ngokufa av  amchithe yena aw  obelamandla okufa, onguSathane ax , 15 abakhulule labo bonke abathi ay  ngokwesaba ukufa az  impilo yabo yonke babebanjwe ba  ebugqilini bb . 16 Ngoba isibili kazithatheli izingilosi, kodwa uzithathela inzalo kaAbrahama. 17 Ngenxa yalokho kwamfanela ukuthi abe njengabafowabo kuzo zonke izinto bc, bd , ukuze abe ngumpristi omkhulu olesihawu lothembekileyo be  ezintweni ezimayelana loNkulunkulu bf , ukuze enze inhlawulo bg  yokuthula ngezono zabantu. 18 Ngoba kulokhu bh  ahlupheke kukho uqobo elingwa bi , ulamandla okusiza abalingwayo.

Copyright information for Ndebele