a1 Pet. 2.9.
bFil. 3.14. 2 Tim. 1.9.
c9.15. Roma 1.7; 1 Kor. 1.26. 2 Thes. 1.11. 2 Pet. 1.10.
dJoha. 20.21. Roma 15.8.
e2.17; 4.14,15; 5.5,10; 6.20; 7.26; 8.1; 9.11. 10.21.
f1 Tim. 6.13.
h3.5. Nani 12.7.
i1.2. Zek. 6.12. Mat. 16.18.
j3.4. 9.2,6; 11.7. 1 Pet. 3.20.
k3.4. 9.2,6; 11.7. 1 Pet. 3.20.
lEfe. 2.10. 1 Kor. 3.9.
m3.4. 9.2,6; 11.7. 1 Pet. 3.20.
n3.5. Nani 12.7.
oMat. 24.45.
pEks. 14.31. Nani 12.7. Dute. 34.5. Josh. 1.2; 8.31. Hlab. 105.26. Isam. 15.3.
qDute. 18.15,18,19.
r1.2,8; 5.8; 7.3,28.
s1 Tim. 3.15. 1 Pet. 2.5. Efe. 2.22. 1 Kor. 3.16.
t1 Kor. 15.2. 3.14.
u4.16 & 10.19,35. Seb. 4.29.
v2 Kor. 1.14.
w6.11,18; 7.19; 10.23. Roma 5.2. Kol. 1.23.
x3.14. 6.11. Hlab. 119.33,112. Mat. 10.22; 24.13. Isam. 2.26. Gal. 6.9.
y9.8; 10.15. Seb. 1.16. 2 Sam. 23.2. Mat. 22.43.
z3.15. 4.7. Hlab. 95.7-11.
aaSeb. 13.18.
ab4.3,5.
adHlab. 42.2.
ae10.24,25.
afZaga 28.26. Isa. 44.20. Jer. 17.9. Roma 7.11. Efe. 4.22.
ag3.6.
ah11.1. 3.6. 2 Kor. 9.4; 11.17.
ai3.6.
aj3.7.
akNani 14.2,4,11. Dute. 1.34,35.
alHlab. 78.17.
amNani 14.24,30. Dute. 1.36,38.
an1 Kor. 10.5.
aoNani 14.29.
apNani 14.30. Dute. 1.34,35.
aq11.31.
ar4.6. Hlab. 78.22; 106.24. Juda 1.5.
as3.12. 4.11.

Hebrews 3

UKristu mkhulu kuloMozisi

Ngakho, bazalwane abangcwele a , bahlanganyeli bobizo lwasezulwini b, c , qaphelani umphostoli d  lompristi omkhulu e  wesivumo sethu, uKristu Jesu f , othembeke kulowo owammisayo
 owammisayo: kumbe,  owamenzayo.
, njengoMozisi h  laye wayenjalo endlini yakhe yonke.
Ngoba kwathiwa lo ufanele udumo olukhulu kuloMozisi, njengoba ulodumo olukhulu kulendlu ayakhileyo i, j . Ngoba yonke indlu yakhiwa ngothile k ; kodwa owakha izinto zonke nguNkulunkulu l, m . UMozisi n  kambe wayethembekile o  endlini yonke yakhe njengenceku p , kuze kube yibufakazi bezinto ebezizakhulunywa q ; kodwa uKristu njengendodana phezu kwendlu yakhe r ; esiyindlu yakhe thina s , uba-ke sibambelela t  ngokuqina isibindi u  lokuziqhenya v  kwethemba w  kuze kube sekupheleni x .

Abakholwayo kabangadeleli ilizwi lakhe

Ngakho njengoba uMoya oyiNgcwele y  esithi: Lamuhla z  uba lilizwa ilizwi lakhe, lingazenzi zibe lukhuni inhliziyo zenu, njengekucunuleni, ngosuku lokulingwa enkangala, lapho oyihlo bangilinga, bengihlola, basebebona imisebenzi yami okweminyaka engamatshumi amane aa ; 10 ngakho ngasithukuthelela lesosizukulwana, ngathi: Bayaduha kokuphela enhliziyweni; lalaba kabazazanga indlela zami; 11 ngaze ngafunga ab  ekuthukutheleni kwami ngathi: Kabayikungena
 kabayikungena: Gr.,  uba bezangena.
ekuphumuleni kwami.
12 Nanzelelani, bazalwane, hlezi kuzakuba khona loba nini phakathi komunye wenu inhliziyo embi yokungakholwa, ekuduheni kuNkulunkulu ophilayo ad ; 13 kodwa khuthazanani ae  insuku ngensuku, kusathiwa lamuhla, ukuze kungabi khona kini owenziwa lukhuni ngenkohliso yesono af ; 14 ngoba sesibe ngabahlanganyeli bakaKristu, uba-ke sibambisisa ag  isiqalo sokuqiniseka ah  kuze kube sekupheleni ai ; 15 kusathiwa: Lamuhla aj  uba lilizwa ilizwi lakhe, lingazenzi zibe lukhuni inhliziyo zenu, njengekucunuleni. 16 Ngoba abanye ak  sebezwile bathukuthelisa al , kodwa kakusibo bonke am  labo abaphuma eGibhithe ngoMozisi. 17 Kodwa ngobani athukutheliswa yibo okweminyaka engamatshumi amane? Kakusibo labo abonayo yini, abazidumbu zabo zawela enkangala an, ao ? 18 Ngobani-ke afunga kibo ap  ukuthi kabazukungena ekuphumuleni kwakhe, ngaphandle kwalabo abangalalelanga aq ? 19 Ngakho siyabona ukuthi babengelakungena ar  ngenxa yokungakholwa as .

Copyright information for Ndebele