a1 Kor. 14.37. Jak. 1.26. Mark. 10.42.
b12.15.
c3.18. 4.6.
eRoma 3.3.
f2.6.
g3.11. 4.5. Hlab. 95.11.
h9.26. Mat. 13.35. Gen. 1.31.
i2.6.
jGen. 2.2. Eks. 20.11; 31.17.
k3.11. 4.5. Hlab. 95.11.
l3.18. 4.6.
m3.19.
nHlab. 95.11
o3.7,11. Hlab. 95.7.
p3.7,11. Hlab. 95.7.
qIsam. 6.11.
r3.12,18,19.
sJak. 5.10. 2 Pet. 2.6.
t4.6. Roma 11.30,32. Efe. 5.6.
uJoha. 12.48.
vFil. 2.16. 1 Pet. 1.23.
wIsa. 49.2. Efe. 6.17.
xHlab. 149.6.
y1 Thes. 5.23.
z1 Kor. 14.25.
aa1 Pet. 4.1.
abHlab. 33.13,14; 90.8; 139.4,11,12.
ac2 Lan. 16.9. & Jobe 26.6.
ad4.15. 3.1.
ae6.20; 7.26; 8.1; 9.12,24. Efe. 4.10.
af10.23.
ag1 Tim. 6.13.
ahIsa. 53.3.
ai4.15. 3.1.
aj10.34. 5.2. 1 Pet. 3.8.
ak2.17.
al2.18. Luka 22.28.
am7.26. 9.28. Joha. 8.46. 2 Kor. 5.21. 1 Pet. 2.22. 1 Joha. 3.5. Isa. 53.9. Joha. 14.30.
an7.19. 3.6. 7.25; 10.19,22. Efe. 3.12. Efe. 2.18.
ao1 Joha. 3.21.
apLuka 1.30.

Hebrews 4

Ukungena ekuphumuleni kukaNkulunkulu

Ngakho, lapho sisekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe, kasesabe hlezi loba nini kube khona omunye wenu obonakala a  esehluleka b ; ngoba lathi satshunyayezwa ivangeli, njengabo c ; kodwa ilizwi lombiko
 lombiko: Gr.,  lokuzwiwa.
kalibasizanga bona, lokhu lingahlangananga lokholo e  kulabo abalizwayo;
ngoba thina esikholwayo siyangena ekuphumuleni, njengoba watsho ukuthi f : Njengoba ngifungile g  ekuthukutheleni kwami ngathi: Kabayikungena ekuphumuleni kwami; lanxa imisebenzi yayiqediwe kusukela ekusekelweni komhlaba h . Ngoba utshilo i  kwenye indawo ngosuku lwesikhombisa kanje: UNkulunkulu wasephumula ngosuku lwesikhombisa emisebenzini yakhe yonke j ; lakulindawo uthi futhi: Kabayikungena ekuphumuleni kwami k . Ngakho lokhu kusalele ukuthi abanye bangene kukho, lalabo l  abatshunyayezwa ivangeli kuqala kabangenanga m  ngokungalaleli, ubuye aqume usuku oluthile athi: Lamuhla, utsho ngoDavida n , emva kwesikhathi esingaka o , njengokwatshiwo ukuthi: Lamuhla p  uba lizalizwa ilizwi lakhe, lingazenzi zibe lukhuni inhliziyo zenu. Ngoba uba uJoshuwa wayebaphumuzile, wayengayikukhuluma emva kwalokhu ngolunye usuku. Ngakho kubasalele abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kwesabatha. 10 Ngoba ongenileyo ekuphumuleni kwakhe q  laye usephumule emisebenzini yakhe, njengoNkulunkulu kweyakhe. 11 Ngakho asikhuthalele ukungena kulokhokuphumula, ukuze kungabi lowela kulesisibonelo r, s  sokungalaleli t . 12 Ngoba ilizwi likaNkulunkulu u  liphilile, lilamandla v , libukhali w  kuloba yiyiphi inkemba esika nhlangothi zombili x , lihlaba kuze kube sekwehlukanisweni kwakho konke umphefumulo lomoya y , wonke amalunga lomnkantsho, njalo lingumhloli okhaliphileyo wemicabango z  lezizindlo zenhliziyo aa . 13 Futhi kakulalutho oludaliweyo olungabonakaliyo phambi kwakhe ab ; kodwa zonke izinto zembuliwe ac  zisobala emehlweni akhe esilokuzilanda kuye.

UKristu ungumpristi omkhulu kakhulu

14 Ngakho lokhu silompristi omkhulu kakhulu ad , odlulele emazulwini ae , uJesu iNdodana kaNkulunkulu, asibambelele af  kusivumo ag  sethu. 15 Ngoba kasilaye ah  umpristi omkhulu ai  ongelakuzwelana lobuthakathaka bethu aj , kodwa owalingwa ak, al  kukho konke njengathi, engelasono am . 16 Ngakho an  kasisondele ngesibindi ao  esihlalweni sobukhosi somusa, ukuze semukele isihawu, sithole umusa wosizo ap  ngesikhathi esifaneleyo.

Copyright information for Ndebele