a8.3.
b2.17.
c8.3.
d9.9; 11.4. 8.4; 10.11. Mat. 5.23.
e5.3. 1 Kor. 15.3.
f2.18; 4.15.
g7.28.
h7.27; 9.7. Levi 4.3; 9.7; 16.6,15,17.
i5.3. 1 Kor. 15.3.
jNani 16.5; 18.7. 2 Lan. 26.18.
kJoha. 3.27.
lSeb. 13.2.
mEks. 28.1. Nani 16.40. 1 Lan. 23.13.
nJoha. 8.54.
o5.10. 3.1.
p1.5.
q7.17,21. 5.10. 6.20; 7.11. 7.8. Hlab. 110.4.
rMat. 26.39,44. Mark. 14.35,39. Luka 22.41,44. Joha. 17.1.
s1 Tim. 2.1.
tHlab. 22.1. Mat. 27.46,50. Mark. 15.34,37. Luka 23.46.
uJoha. 11.35. Luka 19.41.
vMat. 26.42. Mark. 14.36. Luka 22.42.
wHlab. 22.24.
x1.2. Joha. 14.31.
yFil. 2.8.
z2.10; 7.28; 11.40; 12.23. Luka 13.32. Fil. 3.12.
aa2.10.
ab5.6.
acJoha. 16.12.
ad2 Pet. 3.16.
ae6.12. Mat. 13.15.
af2.9; 6.7.
ag6.1.
ahGal. 4.3.
aiRoma 3.2.
ajJoha. 16.12.
ak1 Kor. 3.2.
al1 Kor. 3.1. 1 Kor. 13.11.
an12.11. 2 Pet. 2.14. 1 Tim. 4.7.
ao1 Kho. 3.9. Isa. 7.15.
apRoma 14.1.

Hebrews 5

Ngoba wonke umpristi omkhulu a , othathwa ebantwini, umiselwa abantu ezintweni ezimayelana loNkulunkulu b , ukuze anikele c  izipho lemihlatshelo d  ngenxa yezono e ; ongababekezelela f  abangaziyo labaduhayo, lokhu laye egonjolozelwe yibuthakathaka g ; njalo ngenxa yalokhu kufanele ukuthi anikelele izono, njengokwabantu h, i , kunjalo langokwakhe. Futhi kakulamuntu j  ozithathela le inhlonipho k , kodwa obizwa nguNkulunkulu l , lanjengoAroni m . Ngokunjalo loKristu kazidumisanga n  yena ukuba ngumpristi omkhulu o , kodwa lowo owathi kuye: Wena uyiNdodana yami p , lamuhla mina ngikuzele. Njengoba esitsho futhi kwenye indawo ukuthi: Wena ungumpristi q  kuze kube phakade ngokohlobo kaMelkizedeki. Owathi ensukwini zenyama yakhe, esenikele r  imikhuleko kanye lokunxusa s  elokukhala okukhulu t  langezinyembezi u  kuye olamandla okumsindisa v  ekufeni, futhi wezwiwa w  ngenxa yokwesaba kwakhe uNkulunkulu, loba eyiNdodana x , wafunda ukulalela y  ezintweni ahlupheka ngazo, esephelelisiwe z  waba ngumthombo wosindiso olulaphakade kibo bonke abamlalelayo aa ; 10 ebizwa nguNkulunkulu ngokuthi ngumpristi omkhulu ab  ngokohlobo kaMelkizedeki.

11 Esilokunengi esingakutsho ac  ngaye futhi okulukhuni ukulichasisela ad , lokhu selaba buthundu ekuzweni ae . 12 Ngoba lapho ebelifanele ukuba ngabafundisi, ngenxa yesikhathi af , liswela futhi ukuthi kube khona olifundisayo, ukuthi ziyini izimiso zakuqala ag, ah  zamazwi kaNkulunkulu ai ; selingabafanele aj  uchago ak , kungeyisikho-ke ukudla okuqinileyo. 13 Ngoba wonke odla uchago kalalwazi olupheleleyo elizwini lokulunga; ngoba uyingane al . 14 Kodwa ukudla okuqinileyo kungokwabakhulileyo
 abakhulileyo: kumbe,  abapheleleyo.
, asebesebenzise izingqondo ngokwejwayela an  ekwehlukaniseni ao, ap  konke okuhle lokubi.

Copyright information for Ndebele