aFil. 3.13,14.
cKol. 3.14.
d9.14.
e9.10. Seb. 19.4,5.
fSeb. 8.14-17; 19.6.
gSeb. 17.31,32.
hSeb. 17.31,32.
iSeb. 24.25. Roma 2.16.
jMat. 25.41,46. Mark. 3.29.
k1 Kor. 16.7. Seb. 18.21.
l10.26. Mat. 12.31,45.
mMat. 19.26. Mark. 10.27. Luka 18.27.
n10.32. Efe. 1.18. Joha. 1.9.
oJoha. 4.10; 6.32. Efe. 2.8.
p2.4. Gal. 3.2.
qGal. 3.5.
rHlab. 34.8. 1 Pet. 2.3.
sEfe. 6.17.
tGal. 3.5.
u2.5.
v12.17.
w10.29.
xEsta 14.11. Mat. 1.19.
yLuka 9.62.
zHlab. 65.10.
aa2 Tim. 2.6. Luka 9.62.
ab2 Tim. 2.6.
ac2.9.
adIsa. 5.6.
ae1 Kor. 9.27.
af8.13.
agJer. 44.22. Gen. 3.17.
ah13.16. Roma 9.14. 2 Thes. 1.6,7.
ai7.19.
ajZaga 19.17. Mat. 10.42; 25.40. Mark. 9.41. Mat. 5.7.
ak13.16. Roma 9.14. 2 Thes. 1.6,7.
al1 Thes. 1.3. Seb. 10.4.
am1 Thes. 1.3. Seb. 10.4.
an1 Kor. 16.16.
ao2 Kor. 8.24.
apRoma 15.25. 2 Tim. 1.18. Roma 12.13; 2 Kor. 8.4.
aq2 Kor. 8.24.
arRoma 12.8.
as10.22. Kol. 2.2.
at3.6.
au5.11.
av13.7.
awGal. 3.18.
ax6.15. 10.36.
ayGal. 3.18.
azGen. 22.16. Hlab. 105.9. Luka 1.73.
baGen. 22.17.
bb6.15. 10.36.
bcEks. 22.11. Mat. 5.34. Jak. 5.12.
bdFil. 1.7.
be7.7. 12.3.
bf11.9.
bg6.17.
bh6.18. Hlab. 110.4. Zaga 19.21.
bi6.17.
bj6.17.
bk6.18. Hlab. 110.4. Zaga 19.21.
blTit. 1.2.
bm3.6.
bn12.1,2.
boSeb. 27.29,30.
bpLevi 16.15.
bq9.3. Mat. 27.51.
br9.24. 4.14.
bs3.1.
bt5.6.

Hebrews 6

Kuhle ukuqhubekela kokupheleleyo

Ngakho, sitshiya a  izinto zakuqala
 izinto zakuqala: kumbe,  ilizwi lokuqala kukaKristu.
zemfundiso kaKristu, kasiqhubekele kokupheleleyo c , singabeki futhi isisekelo sokuphenduka emisebenzini efileyo d , lesokholo kuNkulunkulu,
semfundiso yenhlobo zobhabhathizo e , lesokubeka izandla f , lesokuvuka kwabafileyo g , lesokwahlulelwa okulaphakade h, i, j . Lalokhu sizakwenza, nxa kuphela uNkulunkulu evuma k .

Ngoba kakulakwenzeka l, m  ukuthi labo asebake bakhanyiswa n , banambitha isipho sezulwini o , baba ngabahlanganyeli p  bakaMoya oNgcwele q , banambitha r  ilizwi elihle likaNkulunkulu s , lamandla t  elizwe elizayo u , basebehlamuka, labo-ke ukuthi babuye bavuselwe ekuphendukeni v , lokhu bephinda bezibethelela iNdodana kaNkulunkulu w , beyithela ihlazo obala x ; ngoba umhlabathi y  onatha izulu z  elifika kanengi phezu kwawo, ubusumilisa imibhida ebasizayo aa, ab  labo olinywa yibo, wemukela isibusiso esivela kuNkulunkulu ac ; kodwa lowo oveza ameva lokhula oluhlabayo ad , uyaliwa ae  useduze af  lokuqalekiswa ag , okuphela kwakho kusekutshisweni ah .

Kodwa siqiniseka ngani izinto ezingcono ai , bathandekayo, lezilosindiso, lanxa sikhuluma njalo; 10 ngoba aj  uNkulunkulu ak  kayisuye ongalunganga ukuthi akhohlwe umsebenzi wenu al  lomsebenzi onzima wothando am, an  elalubonakalisa ao  ebizweni lakhe, ngokusebenzela abangcwele ap  lisabasebenzela. 11 Kodwa sifisa ukuthi ngulowo lalowo wenu akubonakalise aq  lokhukukhuthala ar  ekuqinisekeni okupheleleyo as  kwethemba ekupheleni at ; 12 ukuze lingabi ngabavilaphayo au , kodwa abalingisi babo av  abathi ngokholo langokubekezela badla ilifa lezithembiso aw, ax .

Izithembiso zikaNkulunkulu ziyavusa ithemba

13 Ngoba lapho uNkulunkulu ethembisa kuAbrahama ay , ngoba wayengelaye omkhulu kulaye angafunga ngaye, wazifunga ngaye uqobo az , 14 esithi: Isibili ba  ukubusisa ngizakubusisa, lokwandisa ngizakwandisa. 15 Langokunjalo esebekezele wazuza isithembiso bb . 16 Ngoba isibili abantu bayafunga ngomkhulu kulabo, lesifungo bc  sokuqinisa bd  siyisiphetho sakho konke ukuphikisana kibo be . 17 Okwathi uNkulunkulu kukho, ethanda ukubonisa ngokwengezelelweyo kakhulu kuzindlalifa bf  zesithembiso bg  ukungaphenduki bh  kwecebo lakhe, walamula ngesifungo bi , 18 ukuze, ngezinto ezimbili bj  ezingaphendukiyo bk , okukuzo okungelakwenzeka ukuthi uNkulunkulu aqambe amanga ngazo bl , sibe lenduduzo elamandla, thina esibalekele ukuphephela ukubambelela ethembeni bm  elibekwe phambi kwethu bn ; 19 esilalo njengengwegwe bo  yomphefumulo eqinileyo legxilileyo, lingena bp  kokuphakathi kweveyili bq ; 20 lapho isigijimi esingumanduleli br  sasingenela khona, uJesu, esaba ngumpristi omkhulu bs  ephakadeni bt  ngokohlobo kaMelkizedeki.

Copyright information for Ndebele