aGen. 14.18-20.
bHlab. 76.2. Gen. 33.18.
cMark. 5.7.
dGen. 14.18-20.
eHlab. 76.2. Gen. 33.18.
fHlab. 76.2.
g7.28. 1.2.
h10.1,12,14.
iGen. 14.18-20.
jSeb. 2.29.
kNani 18.21,26. 2 Lan. 31.4,5.
l7.10.
mGen. 14.18-20.
nGen. 14.18-20.
oRoma 4.13. Gal. 3.16.
p6.16.
q5.6.
rLuka 24.5. Joha. 6.57.
s7.10.
tGen. 14.18-20.
u7.18,19. 8.7. 7.25. Gal. 2.21.
v8.6.
w5.6.
x7.14.
y7.14.
z2.3.
aaLuka 1.78.
abIsa. 11.1. Mika 5.2. Mat. 1.3. Luka 3.33. Isam. 5.5.
ac9.10.
ad2.6.
ae7.21. 5.6. Hlab. 110.4.
af7.18,19. 8.7. 7.25. Gal. 2.21.
agRoma 8.3. Gal. 4.9.
ah7.18,19. 8.7. 7.25. Gal. 2.21.
ai9.9; 10.1. Gal 2.16.
aj7.22. 6.9; 8.6; 10.34; 11.16,35,40; 12.24.
ak3.6.
al4.16. 7.25.
an7.21. 5.6. Hlab. 110.4.
aoMat. 21.29.
apJobe 17.3.
aq8.6.
ar7.22. 6.9; 8.6; 10.34; 11.16,35,40; 12.24.
asGal. 3.15.
at7.21.
au7.11,19. Luka 13.11.
aw4.16. 7.25.
ax11.6.
ayRoma 8.34.
az3.1.
baIsam. 15.4.
bbRoma 16.18.
bc4.15.
bd4.14. Efe. 1.20.
be10.11.
bf5.3.
bg5.3.
bh9.12,14,28; 10.12. Zek. 3.9. Efe. 5.2. Roma 6.10.
bi10.10.
bj5.2.
bk7.21.
bl1.2.
bm5.9.

Hebrews 7

UKristu ungumpristi omkhulu njengoMelkizedeki

Ngoba uMelkizedeki a  lo, inkosi yeSalema b , umpristi kaNkulunkulu oPhezukonke c , owahlangabeza uAbrahama mhla ebuya ekubulaleni amakhosi, wasembusisa, uAbrahama laye wamabela ingxenye yetshumi yakho konke d ; kuqala uphendulelwa ngokuthi inkosi yokulunga, emva kwalokhu besekuthiwa futhi inkosi yeSalema e , okuyikuthi inkosi yokuthula f ; kalayise, kalanina, kalasendo, kalakuqala kwensuku kumbe ukuphela kwempilo, kodwa esenziwe wafanana leNdodana kaNkulunkulu g , uhlala engumpristi laphakade h .

Bonani-ke ukuthi mkhulu kangakanani lo, ngitsho i  uAbrahama ukhokho j  amnika ingxenye yetshumi yezimpango. Lalabo abavela emadodaneni kaLevi k  abemukela ubupristi balomlayo wokwemukela ingxenye yetshumi ebantwini ngokomthetho, okuyikuthi kubafowabo, lanxa bevela ekhalweni lukaAbrahama l ; kodwa yena ongabalelwa osendweni lwabo, wemukela ingxenye yetshumi m  kuAbrahama, wasembusisa n  lowo owayelezithembiso o . Njalo kungelakuphikwa p  ngitsho ukuthi: Omncinyane ubusiswa ngomkhulu. Lapha-ke abantu abafayo bemukela ingxenye yetshumi; kodwa lapho esemukela lowo okufakazwa q  ngaye ukuthi uyaphila r . Kungatshiwo-ke, uLevi laye owemukela ingxenye yetshumi wanikela ingxenye yetshumi ngoAbrahama; 10 ngoba wayesesekhalweni lukayise s , mhla uMelkizedeki t  emhlangabeza.

11 Ngakho-ke uba kwakukhona ukuphelela u  ngobupristi bukaLevi (ngoba isizwe sanikwa umlayo v  ngaphansi kwabo), kwakusaswelekelani ukuthi kuvele omunye umpristi ngokohlobo kaMelkizedeki w , lokungatshiwo ngokwendlela kaAroni? 12 Ngoba uba ubupristi buphendulwa, kuyadingeka ukuthi kube khona lokuphendulwa komlayo. 13 Ngoba lowo okukhulunywa ngaye lezizinto ungowesinye isizwe x , okungabanga khona kuso owanakekela ilathi. 14 Ngoba kusobala ukuthi iNkosi yethu y, z  yavela aa  koJuda ab , isizwe uMozisi angakhulumanga lutho ngaso mayelana lobupristi. 15 Njalo kusesobala ngokwengezelelwe kakhulu, uba sekusima omunye umpristi njengokofuzo lukaMelkizedeki, 16 ongenziwanga ngokomthetho wesimiso senyama ac , kodwa ngokwamandla empilo engelakuphela; 17 ngoba ufakaza ad  esithi: Wena ungumpristi ae  kuze kube nininini ngokohlobo kaMelkizedeki. 18 Ngoba ukuchithwa komthetho wokuqala kwenziwa ngenxa af, ag  yobuthakathaka lokungasizi lutho kwawo; 19 ngoba umlayo ah, ai  kawuzanga wenze ulutho luphelele, kodwa uyisingeniso sethemba elingcono aj, ak , esisondela al  ngalo kuNkulunkulu.

20 Njalo okungangokuthi kenziwanga ngaphandle kwesifungo, 21 (ngoba bona baba ngabapristi ngaphandle kwesifungo
 kwesifungo: kumbe,  kukufunga isifungo.
, kodwa yena ngesifungo ngalowo owathi kuye: INkosi yafunga an  njalo kayiyikuzisola ao  yathi: Wena ungumpristi kuze kube nininini ngokohlobo kaMelkizedeki)
22 uJesu waba yisibambiso ap  sesivumelwano esingcono kakhulu aq, ar, as . 23 Lalabo babebanengi ababa ngabapristi, ngoba bavinjelwa yikufa ukuthi bahlale njalo; 24 kodwa lo, ngenxa yokuthi uhlala kuze kube phakade at , ulobupristi obungadluliyo. 25 Ngenxa yalokho laye ulamandla okusindisa ngokupheleleyo au,
 ngokupheleleyo: kumbe,  ngokulaphakade.
abeza kuNkulunkulu ngaye aw, ax , lokhu ephilela njalo ukubanxusela ay .

26 Ngoba umpristi omkhulu az  onjalo usifanele, ongcwele ba , ongelacala, bb  ongelasici, owehlukanisiweyo kuzoni bc , lowenziwa waphakama kulamazulu bd ; 27 ongadingi insuku ngensuku be , njengabapristi abakhulu, ukunikela imihlatshelo esenzela ezakhe izono kuqala bf , emva kwalokho ezabantu bg ; ngoba lokho wakwenza bh  kanye bi  mhla ezinikela yena. 28 Ngoba umlayo uyamisa abantu babe ngabapristi abakhulu, abalobuthakathaka bj ; kodwa ilizwi lesifungo bk  elalandela umlayo lamisa iNdodana bl  ephelelisiweyo bm  kuze kube nininini.

Copyright information for Ndebele