a3.1.
b1.3. Hlab. 110.1.
c4.14.
d1.7. 1.14.
e9.2,8,12,24,25; 10.19; 13.11. 9.1.
g9.24. 9.11.
hEks. 33.7.
i5.1.
j9.14. Efe. 5.2.
k5.1.
l9.23.
m10.1. Kol. 2.17.
n11.7. 12.25. Luka 2.26.
o2.6.
pEks. 25.40.
q9.21. Luka 1.23.
r1.4.
s9.15. 12.24. 1 Tim. 2.5.
tRoma 9.4.
v7.22. 7.19.
w7.11.
x7.22. 7.19.
y7.11,18.
z2.6.
aaJer. 31.31-34.
abRoma 9.4.
ac2.16.
ad10.16. Roma 11.27.
aeRoma 9.4.
ahLuka 22.29.
ai10.17.
aj6.8. 2 Kor. 5.17.

Hebrews 8

Ubupristi bukaKristu bukhulu kulalobo obamaJuda

Ngakho isiqokoqela sezinto esazikhulumayo yikuthi: Silompristi omkhulu a  onje, owahlala ngakwesokunene b  sesihlalo sobukhosi soMkhulu emazulwini c , isikhonzi d  sendawo ezingcwele e,
 indawo ezingcwele: kumbe,  izinto ezingcwele.
lesethabhanekele eliqotho g , iNkosi eyalimisayo h , njalo kungesimuntu;
ngoba wonke umpristi omkhulu umiselwe ukunikela iminikelo lemihlatshelo i ; ngakho kuyadingeka ukuthi laye abe lakho okuthile angakunikela j . Ngoba uba ubesemhlabeni, ubengeyikuba ngumpristi lakanye, ngoba bakhona abapristi abanikela iminikelo ngokomlayo k , abakhonza isibonelo l  lesithunzi sezinto zezulwini m , njengoMozisi elaywe nguNkulunkulu esezakwenza ithabhanekele n , ngoba wathi o : Qaphela p  ukuthi wenze zonke izinto njengomfanekiso owaboniswa wona entabeni. Kodwa khathesi-ke uzuze inkonzo q  enhle kakhulu r , njengalokhu laye engumlamuli s  wesivumelwano t,
 isivumelwano: kumbe,  ithestamente.
esingcono v , esimiswe phezu w  kwezithembiso ezingcono x .

Ngoba uba lesosivumelwano esakuqala besingasoleki, bekungayikudingwa indawo yesesibili y . Ngoba ebasola uthi z : Khangela insuku ziyeza, kutsho iNkosi aa , njalo ngizamisa isivumelwano esitsha phezu kwendlu kaIsrayeli laphezu kwendlu kaJuda; esingenjengesivumelwano engasenza laboyise ab  mhla ngibabamba ngesandla ukubakhupha elizweni leGibhithe; ngoba bona kabahlalanga esivumelwaneni sami, lami kangibananzanga, itsho iNkosi ac . 10 Ngoba yilesi ad  isivumelwano ae  engizavumelana ngaso lendlu kaIsrayeli emva kwalezonsuku, itsho iNkosi, ngizafaka
 ngizafaka: kumbe,  ngizakupha.
imilayo yami engqondweni yabo, lenhliziyweni
 lenhliziyweni: kumbe,  laphezu kwenhliziyo.
zabo ngiyibhale; ngibe nguNkulunkulu kibo, bona-ke bazakuba ngabantu kimi.
11 Njalo kabayikufundisa ngulowo lalowo umakhelwane wakhe, njalo ngulowo lalowo umfowabo, esithi: Yazi iNkosi; ngoba bonke bazangazi, kusukela komncinyane wabo kuze kufike komkhulu wabo ah . 12 Ngoba ngizakuba lesihawu ekungalungini kwabo, lezono zabo lobubi babo kangisayikukukhumbula ai . 13 Ngokuthi: Isivumelwano esitsha, senze esokuqala saba ngesigugileyo. Njalo osekugugile lokudala sekuseduze lokunyamalala aj .

Copyright information for Ndebele