aEks. 15.25,26. Roma 1.32.
b9.6. Roma 9.4.
cEks. 26.33.
d9.2. Eks. 25.8.
eEks. 26.1.
f9.6. 3.4.
g9.6.
hEks. 26.35; 40.4.
iEks. 25.31-39.
jEks. 25.23-29.
kEks. 25.30. Levi 24.5,6.
lEks. 26.1.
m8.2. 9.8,12,24,25. 9.1,3.
o6.19. 9.7. 10.20. Eks. 26.31-35; 40.3,21.
pEks. 26.33.
q2 Lan. 26.19. Hez. 8.11. Levi 16.12,13. Isam. 8.3,5.
rEks. 25.10,11; 40.3,21. Isam. 11.19.
sRoma 9.4.
tEks. 16.33,34.
uNani 17.10.
vEks. 25.16; 40.20. Dute. 10.2,5. 1 Kho. 8.21. 1 Kho. 8.9. 2 Lan. 5.10.
wRoma 9.4.
xEks. 25.18-22. Levi 16.2. 1 Kho. 8.6,7.
yLevi 16.2,13,15.
z9.6. 3.4.
aaNani 28.3.
ab9.6.
ac9.6. Roma 9.4.
ad9.3. Levi 16.15.
ae9.25. 10.3. Eks. 30.10. Levi 16.34.
af5.3.
ag3.7.
ah10.20. Joha. 14.6.
ai9.12,24,25. 10.19; 13.11. 9.3.
aj11.19.
akRoma 8.38.
al5.1.
am7.19; 10.1. 10.11; 13.9.
an13.9. Levi 11.2,47.
aoKol. 2.16.
apKol. 2.16.
aqLevi 11.25.
ar6.2. Mark. 7.4,8.
as7.16. Efe. 2.15. Kol. 2.20.
atSeb. 15.10,28.
au3.1.
av10.1.
aw8.2.
ax9.24. Mark. 14.58.
ay9.19. 9.13. 10.4.
az9.14. Seb. 20.28.
ba9.24. 4.14.
bb10.10. 9.26,28. 1 Pet. 3.18.
bc10.19.
bd9.26,28. 7.27. Dan. 9.24. 1 Kor. 6.20.
beJobe 33.24.
bfLuka 2.38.
bg10.4. 9.12,19. Levi 16.14-16.
bhNani 19.2,17,18.
biSeb. 10.15. 11.9.
bj9.12. Isam. 7.14.
bk1 Pet. 3.18. Roma 1.4.
bl7.27; 8.3. Roma 4.25.
bm1 Pet. 1.19.
bn9.22,23. 1.3. 10.22. Tit. 2.14. Isam. 1.5. Hlab. 65.3.
bo6.1.
bpSeb. 27.23. 1 Pet. 4.2.
bqHlab. 42.2.
br8.6.
bs8.8,13.
bt9.16,17,20. Gal. 3.15.
buGal. 2.19,20.
bv7.27; 8.3. Roma 4.25.
bwRoma 3.24.
bx3.1. Roma 8.30.
by10.36; 11.39.
bz10.36; 11.39.
ca2 Tim. 1.1.
cbSeb. 20.32.
cc9.16,17,20. Gal. 3.15.
cdGal. 3.15.
ce9.16,17,20. Gal. 3.15.
cf9.16,17.
cg10.20. Nani 7.10. Joha. 10.22. 1 Kho. 8.63.
chEks. 24.7.
ciEks. 24.8.
cj9.12.
ckLevi 14.4,6,7,49,51,52.
clLevi 14.4,6,7,49,51,52.
cmMat. 27.28. Isam. 17.3,4; 18.12,16.
cnLevi 14.4,6,7,49,51,52.
coEks.12.22.
cpMat. 26.28.
cqEks. 24.6. Eks. 29.12,36. Levi 8.15,19; 16.14,16,18,19. 2 Lan. 29.22.
cr8.6.
csLevi 17.11.
ct8.5.
cu6.20.
cv9.8.
cw9.11.
cx1 Pet. 3.21.
cy8.2.
cz4.14.
daRoma 8.34.
db9.7.
dc6.20.
dd4.3. Mat. 13.35.
de9.12.
df1.2. Mat. 13.39.
dg1 Joha. 3.5.
dhGen. 3.19.
diRoma 2.16.
dj1 Pet. 2.24. 2 Kor. 5.21.
dk9.12.
dlRoma 5.15. Mat. 20.28.
dm1 Kor. 1.7.
dn4.15.

Hebrews 9

Umsebenzi wobupristi wesivumelwano esidala

Ngakho isibili lesosivumelwano sakuqala sasilezimiso a  zenkonzo kaNkulunkulu b , lendawo engcwele yemhlabeni c, d . Ngoba kwakhiwa ithabhanekele e, f  elokuqala g  okwakukhona kulo h  uluthi lwesibane i  letafula j  lezinkwa zokubukiswa k , elibizwa ngokuthi l  yindawo engcwele m,
 indawo engcwele: kumbe,  lingcwele.
.
Langemva kweveyili lesibili o  kwakukhona ithabhanekele elibizwa ngokuthi yingcwele yezingcwele p , lilesitsha segolide sokutshisela impepha q , lomtshokotsho r  wesivumelwano s  ohuqwe ngegolide inhlangothi zonke, okwakukhona kuwo inqayi yegolide elemana t , lenduku kaAroni u  eyahlumayo, lezibhebhe v  zesivumelwano w ; laphezu kwawo amakherubi x  enkazimulo asibekele isihlalo somusa y ; esingekhulume ngalezizinto khathesi ngokukhethekileyo. Sezilungisiwe z  lezizinto ngokunjalo, abapristi bangena njalonjalo aa  ethabhanekeleni lokuqala ab  bephelelisa imisebenzi yokukhonza uNkulunkulu ac ; kodwa kwelesibili ad  kwakungena kanye ngomnyaka ae  umpristi omkhulu yedwa, kungeyisikho ngaphandle kwegazi, azinikelela yena af  leziphambeko zabantu; uMoya oyiNgcwele ag  utshengisa lokhu, ukuthi indlela ah  eya endaweni engcwele ai  kayikembulwa, lapho lisemi ithabhanekele lokuqala; okwakungumfanekiso aj  walesosikhathi ak , okwanikelwa kulo konke iminikelo lemihlatshelo al , engelakho am  ukuphelelisa okhonzayo maqondana lesazela, 10 kuphela kokudliwayo an, ao , lokunathwayo ap , lokugeza okuzinhlobonhlobo aq, ar  lezimiso zenyama as , ezibekwe phezu kwabo at  kuze kufike isikhathi sokulungisiswa.

Igazi likaKristu lilamandla okuhlambulula

11 Kodwa uKristu esefikile, engumpristi omkhulu au  wezinto ezinhle ezizayo av , ngethabhanekele elikhulu lelipheleleyo aw  kulelinye, elingenziwanga ngezandla ax , okuyikuthi, elingeyisilo lalokhukudalwa, 12 futhi kungeyisikho ngegazi lezimbuzi lelamathole ay , kodwa ngelakhe igazi az  wangena ba  kanye bb  endaweni engcwele bc , esezuze bd, be  ukuhlengwa okulaphakade bf . 13 Ngoba uba igazi lezimbuzi lelezinkunzi bg , lomlotha wethokazi bh  ufafaza abangcolileyo bi , ungcwelisa kuze kube sekuhlambulukeni kwenyama, 14 kakhulu kangakanani igazi likaKristu bj , owathi ngoMoya ophakade bk  wazinikela bl  kuNkulunkulu engelasici bm , lizahlambulula isazela senu bn  emisebenzini efileyo bo , ukukhonza bp  uNkulunkulu ophilayo bq ?

UKristu ungumlamuli wesivumelwano esitsha

15 Langenxa yalokhu ungumlamuli br  wesivumelwano esitsha bs, bt , ukuze, lokhu ukufa bu  sekufikile bv  ekuhlengeni kweziphambeko bw  ngesikhathi sesivumelwano sokuqala, ababiziweyo bx  bemukele by  isithembiso selifa laphakade bz, ca, cb . 16 Ngoba lapho okukhona incwadi yelifa cc , kufuneka ukuthi kubikwe ukufa komenzi wencwadi yelifa. 17 Ngoba cd  incwadi yelifa isebenza kwabafileyo ce , lokhu kayikabi lamandla lapho ephila umenzi wencwadi yelifa. 18 Ngakho laso esokuqala cf  kasimiswanga ngaphandle kwegazi cg . 19 Ngoba lapho usumenyezelwe umthetho wonke ngokomlayo nguMozisi ebantwini bonke ch , wathatha igazi ci  lamathole lelembuzi cj , kanye lamanzi ck  loboya obubomvu cl, cm  lehisope* cn, co , wafafaza kokubili ugwalo uqobo labantu bonke, 20 esithi: Leli ligazi cp  lesivumelwano uNkulunkulu alilaya ngaso. 21 Ngokunjalo wasefafaza cq  ngegazi lethabhanekele lezitsha zonke zenkonzo cr . 22 Njalo phose zonke izinto zihlanjululwa ngegazi ngokomthetho, langaphandle kokuchitheka kwegazi kakubi khona uthethelelo cs .

23 Ngokunjalo kwakudingeka ukuthi imifanekiso ct  yezinto zemazulwini ihlanjululwe ngalezizinto, kodwa izinto zezulwini uqobo ngemihlatshelo engcono kulale. 24 Ngoba uKristu cu  kangenanga endaweni ezingcwele cv  ezenziwe ngezandla cw , ezingumfanekiso cx  weziqotho cy , kodwa ezulwini uqobo cz , ukuthi khathesi abonakalele thina da  phambi kobuso bukaNkulunkulu; 25 kungeyisikuthi futhi ukuze azinikele kanengi, njengalokhu umpristi omkhulu db  engena endaweni engcwele dc  umnyaka ngomnyaka legazi lokunye; 26 uba kwakunjalo wayemele ukuhlupheka kanengi selokhu kwasekelwa umhlaba dd ; kodwa khathesi ubonakaliswe kanye de  ekupheleni kwesikhathi df  ukuze asuse izono ngomhlatshelo wakhe uqobo dg . 27 Njalo njengalokhu kumiselwe abantu ukuthi bafe kanye dh , lemva kwalokhu ukwahlulelwa di ; 28 ngokunjalo uKristu dj , esenikelwe kanye dk  ukuze athwale izono zabanengi dl , ngokwesibili uzabonakala ngaphandle kwesono kwabamlindeleyo dm, dn , kube lusindiso.

Copyright information for Ndebele