Hosea 1

UmkaHoseya labantwana bakhe

1 Ilizwi le Nkosi lafika kuHoseya indodana kaBeyeri ensukwini zaboUziya loJothamu loAhazi loHezekhiya, amakhosi akoJuda, lensukwini zikaJerobowamu indodana kaJowasi inkosi yakoIsrayeli.

2Lapho i Nkosi iqalisa ukukhuluma ngoHoseya yathi kuye: Hamba uyethatha umfazi oliwule, uzale abantwana bokuwulwa; ngoba ilizwe leli liyawula kakhulu ngokudela i Nkosi. 3UHoseya wasehamba wathatha uGomeri indodakazi kaDibilayimi; wakhulelwa, wamzalela indodana. 4I Nkosi yasisithi kuye: Ithe ibizo layo uthi yiJizereyeli, ngoba kuseseyisikhatshana ngizaphindisela igazi leJizereyeli phezu kwendlu kaJehu, ngiwuqede umbuso wakoIsrayeli. 5Ngalolosuku ngizakwephula idandili likaIsrayeli esigodini seJizereyeli.

6UGomeri wabuya wakhulelwa, wazala indodakazi. Yathi kuHoseya: Ithe ibizo uthi nguLoruhama, ngoba kangisayikuyihawukela indlu kaIsrayeli ukuze ngibathethelele. 7Kodwa ngizahawukela indlu yakoJuda, ngibakhulule nge Nkosi uNkulunkulu wabo; njalo kangiyikubakhulula ngedandili, loba ngenkemba, loba ngempi, ngamabhiza, kumbe ngabagadi bamabhiza.

8Esekhunyuliwe ebeleni uLoRuhama, wabuya wakhulelwa nguGomeri, wazala indodana. 9Yathi kuHoseya: Ithe ibizo uthi nguLoAmi, ngoba kalisibo abantu bami, lami kangisuye uNkulunkulu wenu.

10Kanti ubunengi babantwana bakoIsrayeli buzakuba ngangetshebetshebe lolwandle elingeke lilinganiswe loba libalwe. Endaweni yokuthi kuthiwe kibo: Kalisibo abantu bami; kuzakuthiwa kibo: Lingamadodana kaNkulunkulu ophilayo. 11Abantwana bakoJuda labantwana bakoIsrayeli bazabuthana ndawonye, bazikhethele umkhokheli abe munye, bagcwale baze beqe imingcele yelizwe. ngoba luzakuba lukhulu usuku lweJizereyeli.

Copyright information for Ndebele