Hosea 10

UIsrayeli ulivini elihle kakhulu elithelayo izithelo. Ngokwanda kwezithelo zakhe wandisa amalathi akhe; langokwanda kobuhle belizwe lakhe wenza insika zakhe eziyizithombe zibe zinhle. Inhliziyo yabo ikhohlakele, khathesi sebezathwala icala labo. Izabhidliza amalathi abo, idilize lensika zabo eziyizithombe. Ngoba khathesi sebezakuthi: Kasilankosi thina, ngoba kasiyesabi i Nkosi; inkosi-ke ingasenzelani? Bakhuluma amazwi nje, benze izivumelwano ngezifungo zamanga; isigwebo sesinjengokhula olubulalayo olukhula emifolweni yensimu. Abakhileyo eSamariya bayathuthumela ngethole leBeti-Aveni. Abantu balo bazalililela, labapristi bezithombe balikhalele, bekhalela ubuhle balo osebususiwe kulo. Yebo, lona lizathwalelwa eAsiriya, libe ngumthelo enkosini enkulu. UEfrayimi uzayangeka, loIsrayeli abe lenhloni ngokungalaleli kwakhe. ISamariya lenkosi yayo kuzanyamalala njengebazelo elindendayo emanzini. Indawo eziphakemeyo zokukhonzela ezilize eziyisono sikaIsrayeli zizachithwa; ameva lokhula oluhlabayo kuzamila emalathini abo. Bazakuthi ezintabeni: Sisibekeleni; bathi lemaqaqeni: Welani phezu kwethu. Kusukela ensukwini zeGibeya wonile, Israyeli, kulokhu kusenjalo lalamuhla.

Impi kayiyikubafica yini eGibeya?

10 Ngizabasukela abantu abahlamukayo, ngibatshaye; izizwe zizababuthanela nxa betshayelwa izono zabo ezinengi. 11 UEfrayimi ulithokazi elithambileyo elithanda ukubhula amabele; ngilibophele ejogweni; ngambophela uEfrayimi, ukuze alime, loJakobe wambulalela amagade. 12 Zihlanyeleleni ukulunga, livune izithelo zothando; qhathani ingqatho yenu, ngoba kuyisikhathi sokuyidinga i Nkosi, ukuze ifike, ithele ukulunga phezu kwenu. 13 Lilime ububi, lavuna ukungalungi, lidlile izithelo zamanga. Ngoba lithembile indlela yenu, lobunengi bamaqhawe enu; 14 ngalokho kuzakuba khona ukuxokozela kwempi phakathi kwabantu bakini, kudilizwe lenqaba zenu zonke njengalokhu ushalimani wachitha iBetiAribeli ngosukulwempi, kwachotshozwa onina labantwana babo. 15 Kuzakuba njalo kuwe, Israyeli, ngenxa yobubi bakho obukhulu; njengoba ilanga lingaphuthi ukuphuma, kunjalo-ke lenkosi kuIsrayeli izachithwa.

Copyright information for Ndebele